logo
Strefa architekta - logowanie
EN

Uchwała nr 12 V Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2021

Uchwała nr 3 I Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 10 czerwca 2006 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 stycznia 2006 r., podjęta w Warszawie w dniu 10 czerwca 2006 r.

Uchwała nr 1 I Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 10 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Krajowej Izby Architektów RP, podjęta w Warszawie w dniu 10 czerwca 2006 r.

Uchwała nr 1 I Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 10 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Izby Architektów RP, podjęta w Warszawie w dniu 10 czerwca 2006 r.

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie wniosków złożonych 28 czerwca 2003 r. do Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie ochrony tytułu: architekt

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie standardów obsługi prawnej i administracyjnej okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie miejsc odbywania Krajowego Zjazdu

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie spotkań Krajowej Rady Izby Architektów z przewodniczącymi rad okręgowych izb architektów

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie podjęcia uchwały o przyjęciu do stosowania Regulaminu Honorariów Architekta

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie zmiany § 9 Statutu Izby Architektów

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie wypłat diet dla członków sprawujących funkcje społeczne w organach Izby Architektów

Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów uznając wkład finansowy Stowarzyszenia Architektów Polskich w organizację Izby Architektów oraz w przekonaniu niezbędności zaciągnięcia tego zobowiązania dla powołania Izby Architektów, zobowiązuje Radę Krajową Izby do zwrotu tego długu na warunkach ustalonych dwustronnie

Uchwała nr 30 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie Budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2002 (Uchwała nieaktualna co do meritum)

Uchwała nr 29 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Izby Architektów (Uchwała nieaktualna co do meritum)

Uchwała nr 28 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie wysokości, sposobu uiszczania składek i innych opłat na rzecz izby oraz zasad ich podziału w roku 2002 (Uchwała nieaktualna co do meritum)

Uchwała nr 27 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego składek członkowskich (Uchwała nieaktualna co do meritum)

Uchwała nr 26 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie powołania zespołów problemowych (Uchwała nieaktualna co do meritum)

Uchwała nr 25 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie warunków organizacji pracy architekta w zakresie umów i procedur inwestycyjnych

Uchwała nr 24 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie organizacji konkursów i przetargów na prace projektowe

Uchwała nr 23 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie ustawowych warunków działalności zawodowej

Uchwała nr 22 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień budowlanych

Uchwała nr 21 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w przedmiocie wniosku zgłoszonego przez Lecha Mackiewicza - Okręg Łódzki, o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją R. P. ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów

Uchwała nr 20 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie Statutu

Uchwała nr 19 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie kwestii organizacyjnych Izby

Uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie etyki zawodowej (Uchwała nieaktualna co do meritum)

Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (Uchwała nieaktualna co do meritum)

Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie cenników cen minimalnych (Uchwała nieaktualna co do meritum)

Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów

Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie powołania samorządu zawodowego

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie regulaminu I okręgowego zjazdu izby architektów

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów (Uchwała nieaktualna co do meritum)

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów

UCHYLONA Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Izby Architektów

UCHYLONA Uchwała nr 11 Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 19 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Izby Architektów

UCHYLONA Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu izby architektów

UCHYLONA Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów

UCHYLONA Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów

UCHYLONA Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Izby Architektów

UCHYLONA Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie regulaminu Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji KRIA ds. integracji z Unią Europejską

UCHYLONA Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu

Uchwała nr 19 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie Zasad Etyki Zawodu Architekta

Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie wniosków i projektów uchwał złożonych w dniach 23 i 24.11.2002 do Komisji uchwał i wniosków Zjazdu

Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie budżetu Izby

Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów poniesionych z tytułu sprawowania funkcji w organach Izby Architektów

Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie regulaminów dotyczących działalności samopomocowej Izby

Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie Architektów

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia list członków Okręgowych Izb Architektów

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów

Uchwała nr 6 o zmianie Uchwały nr 9 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Uchwała nr 5 o zmianie Uchwały nr 3 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie znaku Izby Architektów

Uchwała nr 2 o zmianie uchwały nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z 23-24 listopada 2002 r. w sprawie wzajemnej wymiany informacji pomiędzy okręgowymi izbami architektów a Krajową Radą Izby, tzw. "konwentu przewodniczących"

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.