Izba Architektów - strona główna
Konwent Przewodniczących Izb Okręgowych Izby Architektów RP
20.10.2021, 12:26:35

Konwent Przewodniczących został powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Izby Architektów w 2012 roku, celem koordynacji działań rad okręgowych oraz pełnej wymiany informacji o prowadzonych pracach i podejmowanych decyzjach. Wprawdzie nie ma mocy uchwałodawczej, ale z czasem stał się agendą ważnych dla środowiska spraw, rozwiązań i wypracowanych w dysk...

Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
30.09.2021, 15:58:35

Prezesi i Przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego w dniu 27 września podpisali dokument powołujący Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Porozumienie ma być platformą, która zapewnia współpracę samorządów zawodowych w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.
...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zagadnienie uprawnień budowlanych oraz pozbawienia organów aa-b możliwości weryfikacji zgłoszenia)
29.09.2021, 16:42:45

KRIA RP wystąpiła również do Pana Piotra Uścińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sprawie wprowadzenia do projektu ustawy przepisów odrębnie regulujących kwestie uprawnień do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz pozbawienia organów aa-b możliwości weryfikowania zgłoszenia pod kątem zgod...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pisma skierowane do komisji senackich)
29.09.2021, 16:26:00

W dniu 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa została skierowana do rozpatrzenia przez dwie, połaczone komisje senackie - Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorzadu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie komisji zaplanowa...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pismo skierowane do komisji sejmowych)
29.09.2021, 16:15:48

Krajowa Rada IARP przedstawiła uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym również podczas prac toczących się w Sejmie RP. Projekt ten rozpatrywany był przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (komisje połączone). W posie...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt z dnia 7 września 2021 r.)
29.09.2021, 15:58:22

W dniu 15 września 2021 r. KRIA RP zwróciła się do Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie skierowania do Sejmu RP projektu nowelizacji (domy 70m2) w wersji istotnie odbiegającej od wersji poddanej konsultacjom publicznym. KRIA RP wyraziła sprzeciw wobec kierowan...

Ostrzeżenie Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2
13.09.2021, 09:38:25

W związku z ogłoszeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w dniu 7 września 2021 r. dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, że:

...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (konsultacje publiczne)
29.09.2021, 15:46:34

W dniu 25 sierpnia 2021 r. Krajowa Rada Izby Architektów RP przedstawiła, w toku konsultacji publicznych, uwagi do projektu ustawyo zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (numer z wykazu prac UD 253). Po otrzymaniu projektu KRIA RP przeprowadziła konsultacje wewnętrzne z okręgowymi izbami. 

Opinia IARP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (70 m2)
28.08.2021, 08:00:00

Izba Architektów RP jako samorząd zawodowy zrzeszający architektów, czynnie wykonujących zawód i zmagających się na co dzień z trudną rzeczywistością prawną i administracyjną w zakresie inwestycji budowlanych, po dogłębnym przeanalizowaniu proponowanych zmian i konsekwencji jakie przyniesie wprowadzenie tych zmian w życie jest zmuszona negatywni...

Stanowisko Izby Architektów RP wobec propozycji rozdawania przez państwo darmowych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2
16.08.2021, 09:10:12

Stanowisko Izby Architektów RP wobec propozycji rozdawania przez państwo
darmowych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2

 

W związku z założeniami „Polskiego Ładu” jako nowej instytucji wsparcia obywateli w budowie własnego domu, Izba A...

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów
26.07.2021, 17:28:48
Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na szkolenie: "Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów/projektantów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej"
Światowy Dzień Architektury
02.07.2021, 10:36:19

 .
1 lipca 2021 obchodzimy Świat...

XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.
22.06.2021, 19:09:08

W dniach 19-21 czerwca 2021 r. odbywał się XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. 

 

Decyzją Zjazdu Krajowego:

  1. Przyjęto sprawozdania organów Izby z działalności ...
Propozycja zmian wewnętrznych regulaminów i statutu IARP.
17.06.2021, 21:04:44

Na najbliższym Krajowym Zjeździe IARP delegaci będą decydować o losach, proponowanych przez Krajową Radę IARP, zmian wewnętrznych regulaminów i statutu IARP. Zmiany podyktowane są potrzebą modernizacji Izby, otwarciem jej na cyfryzację i umożliwienie korzystania z współczesnych możliwości techniczno-informatycznych.

Izba Architektów ni...

Prezentacja z działalności KRIA za 2020 rok
18.06.2021, 11:57:44

Czerwiec to tradycyjny czas sprawozdań i podsumowań działalności w Krajowej Izbie Architektów RP.  Nie mamy się czego wstydzić, bo staraliśmy aktywnie działać i być blisko architektów, mimo pandemii. Uważamy też, że każdy członek izby ma prawo wiedzieć na jakie cele przeznaczane jest 30 % jego składki członkowskiej (70 % jest do dyspozycji Okręgowych Izb), dlatego przedstawiamy skróconą wersję sprawozdania z działalności Krajowej Rady IARP w roku 2020.