Izba Architektów - strona główna
Pożegnanie architekta Stanisława Deńko
29.11.2021, 18:07:28

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

architekta Stanisława Deńko

 

Absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
Członka Izby Architektów RP od 2002 roku,

Członka Stowarzyszenia Architektów Polskich
Dyrektora Wydziału Architektury

oraz

Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa,

Architekta Miasta Krakowa w latach 1995–1999

Laureata nagrody honorowej SARP w 2016 roku,

Autora wielu znakomitych projektów i realizacji

nagradzanych i wyróżnionych w konkursach architektonicznych

 

Rodzinie
Koleżankom i Kolegom z Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP,

architektom IARP i SARP
oraz wszystkim, których ta śmierć dotknęła osobiście
kondolencje i wyrazy szczerego współczucia składają

 

Prezes i członkowie Krajowej Rady Izby Architektów RP

Przewodniczący i członkowie organów Krajowej Izby Architektów RP

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Zawiadomienie o zwołaniu XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
29.11.2021, 16:33:28

Do wszystkich Delegatów

XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Delegaci na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP,

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu organizacji i trybu przeprowad...

Konwent Przewodniczących Izb Okręgowych Izby Architektów RP
29.11.2021, 15:39:48

Konwent Przewodniczących został powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Izby Architektów w 2012 roku, celem koordynacji działań rad okręgowych oraz pełnej wymiany informacji o prowadzonych pracach i podejmowanych decyzjach. Wprawdzie nie ma mocy uchwałodawczej, ale z czasem stał się agendą ważnych dla środowiska spraw, rozwiązań i wypracowanych w dyskusjach poglądów. Odbywa się z częstotliwością raz na kwartał, każdorazowo w innej izbie. Organizatorem grudniowego Konwentu jest Krajowa Izba Architektów RP.

Partner Wydarzenia

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego
19.11.2021, 16:09:48

Krajowa Rada przekazuje do wiadomości członków IARP pismo Głównego Inspektora Sanitarnego (znak EP.NE.72.69.2021.2) z dnia 16 listopada br. W piśmie tym Główny Inspektor Sanitarny zwraca uwagę na bardzo wysokie ryzyko sanitarne związane z czwartą falą epidemii COVID-19 w Polsce oraz jego wypływem na formy organizacji spotkań, konferencji i innyc...

IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
06.11.2021, 16:13:33

W dniach 4-5 listopada odbył się IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.

W trakcie głosowań delegaci zadecydowali o:

  • zaaprobowaniu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji i...
Otwarcie zjazdu
29.11.2021, 19:16:47

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy - Delegaci na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP,

 

W związku z uchwałą nr O– 43– V – 2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektó...

Informacja dotycząca zjazdu
05.11.2021, 09:33:51

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

W ostatnim czasie wśród Delegatów rozesłane zostały nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomych nieprawidłowości formalnych związanych ze zwołaniem najbliższego nadzwyczajnego zjazdu,...

Zawiadomienie o zwołaniu IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
05.11.2021, 09:22:41

Do wszystkich Delegatów

IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

4-5 listopada 2021 r.

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci,

...

Konwent Przewodniczących Izb Okręgowych Izby Architektów RP
20.10.2021, 12:26:35

Konwent Przewodniczących został powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Izby Architektów w 2012 roku, celem koordynacji działań rad okręgowych oraz pełnej wymiany informacji o prowadzonych pracach i podejmowanych decyzjach. Wprawdzie nie ma mocy uchwałodawczej, ale z czasem stał się agendą ważnych dla środowiska spraw, rozwiązań i wypracowanych w dysk...

Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
30.09.2021, 15:58:35

Prezesi i Przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego w dniu 27 września podpisali dokument powołujący Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Porozumienie ma być platformą, która zapewnia współpracę samorządów zawodowych w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.
...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zagadnienie uprawnień budowlanych oraz pozbawienia organów aa-b możliwości weryfikacji zgłoszenia)
29.09.2021, 16:42:45

KRIA RP wystąpiła również do Pana Piotra Uścińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sprawie wprowadzenia do projektu ustawy przepisów odrębnie regulujących kwestie uprawnień do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz pozbawienia organów aa-b możliwości weryfikowania zgłoszenia pod kątem zgod...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pisma skierowane do komisji senackich)
29.09.2021, 16:26:00

W dniu 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa została skierowana do rozpatrzenia przez dwie, połaczone komisje senackie - Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorzadu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie komisji zaplanowa...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pismo skierowane do komisji sejmowych)
29.09.2021, 16:15:48

Krajowa Rada IARP przedstawiła uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym również podczas prac toczących się w Sejmie RP. Projekt ten rozpatrywany był przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (komisje połączone). W posie...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt z dnia 7 września 2021 r.)
29.09.2021, 15:58:22

W dniu 15 września 2021 r. KRIA RP zwróciła się do Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie skierowania do Sejmu RP projektu nowelizacji (domy 70m2) w wersji istotnie odbiegającej od wersji poddanej konsultacjom publicznym. KRIA RP wyraziła sprzeciw wobec kierowan...

Ostrzeżenie Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2
13.09.2021, 09:38:25

W związku z ogłoszeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w dniu 7 września 2021 r. dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, że:

...