logo
Strefa architekta - logowanie
EN

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Samorząd zawodowy architektów nosi nazwę: Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Samorząd może posługiwać się skrótem nazwy: „Izba Architektów RP” lub IA RP. Pełną nazwę: Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej stosuje sie w szczególności w kontaktach zewnętrznych Izby.
 2. Niniejszy statut określa sposób działalności Izby Architektów.
 3. Ilekroć w statucie oraz wewnętrznych regulacjach i dokumentach jest mowa:
  1. o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 i 1650 z p.zm.);
  2. o Izbie lub Izbie Architektów, należy przez to rozumieć Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. o regulaminie honorariów architekta, należy przez to rozumieć materiały służące do kalkulacji cen prac wykonywanych przez członków Izby w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  4. o odpowiednim regulaminie, należy przez to rozumieć regulamin uchwalony przez właściwy organ Krajowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

 1. Izba zrzesza osoby wpisane na listę członków okręgowych izb architektów tj.:
  1. architektów, posiadających tytuł zawodowy magister inżynier architekt i uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń;
  2. pozostałe osoby spełniające wymagania ustawy.
 2. Niniejszy statut obowiązuje wszystkich członków Izby..

§ 3

 1. Izba jest niezależna w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa.
 2. Izba posiada osobowość prawną.
 3. Izba realizuje swoje zadania poprzez działalność swoich jednostek organizacyjnych na szczeblu krajowym i okręgowym odpowiadającym terytorialnemu podziałowi kraju.

§ 4

 1. W zakresie związanym z wykonywaniem zleconych ustawowo funkcji publiczno-prawnych organy Izby używają pieczęci urzędowych.
 2. Wzory pieczęci urzędowych ustala Krajowa Rada Izby Architektów.

§ 5

 1. Krajowa Izba i okręgowe izby mają prawo do używania znaku Izby i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Krajowego Zjazdu Izby.
 2. Wzory znaku Izby i odznak, które nie są regulowane odrębnymi przepisami prawa, zatwierdza Krajowy Zjazd Izby w drodze uchwały, natomiast zasady ich stosowania ustala Krajowa Rada Izby.
 3. Krajowa Izba i okręgowe izby posługują się zastrzeżonym znakiem użytkowym we wszystkich oficjalnych wystąpieniach.
 4. Zastrzeżony znak użytkowy stanowi dobro majątkowe niematerialne samorządu zawodowego architektów. Może być używane przez organy Krajowej Izby i okręgowych izb lub przez działające z ich upoważnienia osoby prawne lub fizyczne.

§ 5a

 1. Ustanawia się tytuł: Architekt IARP.
 2. Prawo do używania w działalności zawodowej tytułu Architekt IARP posiadają członkowie, o których mowa w § 2 ust.1 lit.a).

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i zasady funkcjonowania

§ 6

 1. Celem nadrzędnym Izby jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego.
 2. Cel ten Izba realizuje poprzez zapewnienie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez swoich członków oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem rzeczoznawstwa budowlanego w zakresie architektury.
 3. Izba działa w sprawach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych przez członków Izby, w zakresie określonym w ustawie.

§ 7

Izba realizuje zadania wymienione w ustawie, a także:

 1. dba o rozwój i ochronę zawodu architekta, a także sprawuje pieczę nad wykonywaniem wszystkich elementów zawodu architekta przez swoich członków;
 2. działa na rzecz ochrony tytułu Architekta IARP;
 3. dąży do utrzymania niezależności zawodu architekta jako zawodu zaufania publicznego;
 4. dąży do wprowadzania na wyższych uczelniach programów kształcenia zawodowego przyszłych i obecnych członków Izby, odpowiadających unijnym standardom;
 5. opracowuje standardy wykonywania zawodu architekta;
 6. uchwala, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych, zasady etyki dla swoich członków oraz dba o ich przestrzeganie;
 7. przeciwdziała zjawisku nieuczciwej konkurencji wśród swoich członków, w szczególności zjawisku dumpingu;
 8. opracowuje regulamin honorariów dla członków Izby.

§ 8

 1. Izba współdziała z samorządem zawodowym inżynierów w zakresie budownictwa realizacji działań, których zakres jest wspólny dla tych izb.
 2. Izba współdziała ze stowarzyszeniami i organizacjami, osobami i podmiotami, które mają z nią zbieżne cele.

§ 9

 1. Izba może prowadzić działalność polegającą w szczególności na:
  1. organizowaniu kształcenia ustawicznego i upowszechniania wiedzy,
  2. wspieraniu nauki i inicjatyw kulturalnych, a także wspieraniu działań związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz dóbr kultury,
  3. wspieraniu wydawnictw profesjonalnych, publicystyki i promocji zawodowej, wystawiennictwa, itp.
 2. Działalność Izby Architektów ma między innymi charakter naukowy, naukowo-techniczny, oświatowy i kulturalny.

§ 10

 1. Izba prowadzi działalność samopomocową na podstawie regulaminów.
 2. Izba może prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej na rzecz środowiska architektów.

§ 11

 1. Izba może składać wnioski o przyznawanie nagród i odznaczeń państwowych dla swoich członków do właściwych organów Państwa.
 2. Izba może przyznawać swoim szczególnie zasłużonym członkom, własne nagrody i odznaki, określone stosowną uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.

§ 12

Członkowie izby zapewniają w miarę posiadanych możliwości odbywanie praktyk zawodowych wymaganych dla uzyskania uprawnień w specjalności architektonicznej.

§ 13

 1. Wpisu na listę członków dokonuje właściwa okręgowa izba architektów.
 2. Sposób prowadzenia listy członków okręgowej izby określa regulamin Zasady prowadzenia list członków Izby Architektów uchwalany przez Krajowy Zjazd Izby.
 3. Członkowie Izby są zobowiązani posługiwać się numerem wpisu na listę danej izby okręgowej przy czynnościach zawodowych.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Izby. Organy Izby.

§ 14

Jednostkami organizacyjnymi Izby są: Krajowa Izba i okręgowe izby.

§ 15

 1. Organami Krajowej Izby są:
  1. Krajowy Zjazd Izby,
  2. Krajowa Rada Izby,
  3. Krajowa Komisja Rewizyjna,
  4. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna,
  5. Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
  6. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
 2. Organami okręgowych izb są:
  1. okręgowy zjazd izby,
  2. okręgowa rada izby,
  3. okręgowa komisja kwalifikacyjna,
  4. okręgowa komisja rewizyjna,
  5. okręgowy sąd dyscyplinarny,
  6. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
 3. Nie można łączyć funkcji w organach Izby Architektów RP, natomiast w przypadku wybrania przez Zjazd członka organu Izby do innego organu, jego dotychczasowy mandat wygasa z datą wyboru. Powyższy zakaz łączenia funkcji nie dotyczy wykonywania mandatu delegata na Krajowy Zjazd Izby i okręgowy zjazd Izby, jak również sytuacji, gdy członek organu Krajowej Izby zostaje wybrany na zjeździe okręgowym sprawozdawczowyborczym do pełnienia funkcji w organie okręgowej izby przed upływem kadencji i organie Krajowej Izby.

§ 16

Organy Izby realizują zadania określone ustawą.

§ 17

 1. Krajowy Zjazd Sprawozdawczy może odbywać się w formie korespondencyjnej poprzez rozesłanie delegatom posiadającym ważny mandat na Krajowy Zjazd sprawozdań, propozycji uchwał i regulaminów oraz innych będących w kompetencjach Zjazdu. W przypadku przeprowadzania Krajowego Zjazdu w formie korespondencyjnej znajduje zastosowanie uchwalony przez Krajowy Zjazd Regulamin w sprawie zasad przeprowadzania zjazdów w formie korespondencyjnej.
 2. Okręgowy zjazd sprawozdawczy może odbywać się w formie korespondencyjnej poprzez rozesłanie delegatom posiadającym ważny mandat na okręgowy zjazd sprawozdań, propozycji uchwał i regulaminów oraz innych będących w kompetencjach zjazdu. W przypadku przeprowadzania okręgowego zjazdu w formie korespondencyjnej znajduje zastosowanie uchwalony przez Krajowy Zjazd Regulamin w sprawie zasad przeprowadzania zjazdów w formie korespondencyjnej.

§ 18

 1. Krajowy Zjazd sprawozdawczowyborczy zwoływany jest najpóźniej do 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym przypada koniec kadencji.
 2. W każdym roku kalendarzowym zwoływane są dwa Krajowe Zjazdy Izby Architektów o charakterze zwyczajnym:
  • pierwszy sprawozdawczy - zwoływany jest najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku,
  • drugi programowo – budżetowy, zwoływany jest najpóźniej do dnia 31 grudnia danego roku.
 3. Krajowy Zjazd jest zwoływany i przeprowadzany zgodnie z ustawą, statutem i odpowiednim regulaminem.
 4. Okręgowe zjazdy sprawozdawczowyborcze izb winny się odbyć najpóźniej do 31 marca, na 2 miesiące przed terminem Krajowego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Okręgowe zjazdy sprawozdawcze izb winny się odbyć najpóźniej do 31 marca, na 2 miesiące przed terminem Krajowego Zjazdu sprawozdawczego, w latach pomiędzy zjazdami sprawozdawczowyborczymi.
 6. Okręgowe zjazdy zwoływane i przeprowadzane są zgodnie z ustawą, statutem i odpowiednim regulaminem.
 7. Każdy Sprawozdawczy oraz SprawozdawczoWyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów udziela absolutorium Krajowej Radzie Izby Architektów.
 8. Każdy sprawozdawczy oraz sprawozdawczo – wyborczy okręgowy zjazd Izby Architektów udziela absolutorium okręgowej radzie Izby Architektów.”.

§ 19

 1. Krajowa Rada Izby w szczególności kieruje działalnością Krajowej Izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i odpowiednim regulaminem. Krajowa Rada wybierana jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem.
 2. W skład Krajowej Rady Izby wchodzą: prezes i członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Izby. Prezydium Krajowej Rady Izby stanowią: Prezes i wybrani spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik.
 3. Okręgowa rada izby w szczególności kieruje działalnością okręgowej izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i odpowiednim regulaminem. Okręgowa rada izby wybierana jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem.
 4. Okręgową radę tworzą: przewodniczący i członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby W skład prezydium okręgowej rady izby wchodzą: przewodniczący oraz wybrani spośród jej członków: zastępcy przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i członkowie.

§ 20

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna w szczególności sprawuje kontrolę nad działalnością Krajowej Izby i nadzoruje działalność okręgowych komisji rewizyjnych. Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem i odpowiednim regulaminem. Krajowa Komisja Rewizyjna wybierana jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem.
 2. Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
 3. Okręgowa komisja rewizyjna w szczególności sprawuje kontrolę nad działalnością okręgowej izby i działa w granicach ustalonych ustawą, statutem i odpowiednim regulaminem Okręgowa komisja rewizyjna wybierana jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminie.
 4. Prezydium okręgowej komisji rewizyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

§ 21

 1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania Krajowej Izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych, nadzoruje działalność okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, odpowiednimi regulaminami. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wybierana jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem.
 2. Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
 3. Okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania okręgowej izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych. Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, odpowiednimi regulaminami. Okręgowa komisja kwalifikacyjna wybierana jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem.
 4. Prezydium okręgowej komisji kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

§ 22

 1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny w szczególności rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz zawodowej jako sąd drugiej instancji i jako sąd pierwszej instancji w sprawach członków organów Izby, działa w granicach ustalonych ustawą, rozporządzeniem ministra, statutem i odpowiednim regulaminem. Krajowy Sąd Dyscyplinarny wybierany jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem.
 2. Prezydium Krajowego Sądu Dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący, trzech wiceprzewodniczących i sekretarz.
 3. Okręgowy sąd dyscyplinarny w szczególności rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne jako sąd pierwszej instancji, działa w granicach ustalonych ustawą, statutem i odpowiednim regulaminem Okręgowy sąd dyscyplinarny wybierany jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem.
 4. Prezydium okręgowego sądu dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący, trzech wiceprzewodniczących i sekretarz.

§ 23

1. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i w jego imieniu zastępca,w szczególności nadzoruje prace okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybierany jest i działa zgodnie z ustawą i odpowiednimi regulaminami.
2. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej i w jego imieniu zastępca, w szczególności prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wybierany jest i działa zgodnie z ustawą i odpowiednimi regulaminami.
3. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej może działać osobiście lub przy pomocy zastępców.

§ 24

Funkcje Prezesa Krajowej Rady Izby oraz Przewodniczących kolegialnych organów izby można pełnić w sposób ciągły przez dwie kolejne kadencje.1

§ 25

Uchwały podejmowane przez organy Izby mają formę pisemną, a w przypadkach indywidualnych dotyczących członków Izby formę pisemną wraz z uzasadnieniem.

§ 26

Członek izby, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Krajową Radę Izby, ma prawo:

 1. korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 2. korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby,
 3. korzystać z działalności samopomocowej,

§ 27

Członek izby jest obowiązany:

 1. przestrzegać przy wykonaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej i urbanistycznej,
 2. przestrzegać zasad etyki zawodowej,
 3. stosować się do uchwał organów izby,
 4. 3¹) współdziałać z organami Izby,
 5. regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość i sposób naliczania określa Krajowy Zjazd Izby Architektów.

ROZDZIAŁ IV

Mienie, działalność gospodarcza i finansowa Izby

§ 28

Działalność Izby finansowana jest z jej majątku, który powstaje:

 1. ze składek członkowskich;
 2. z zapisów, darowizn i dotacji;
 3. z wpływów z działalności gospodarczej;
 4. z innych wpływów

§ 29

Krajowa Izba i okręgowe izby mogą prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem działalności polegającej na wykonywaniu usług w zakresie obsługi inwestycyjnej, projektowania architektonicznego, konstrukcyjnobudowlanego lub urbanistycznego, robót budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego.

§ 30

Gospodarkę finansową Izby regulują uchwalone przez Krajowy Zjazd Izby Architektów Zasady gospodarki finansowej Izby Architektów.

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.