logo
Strefa architekta - logowanie
EN

Koszt postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości 1570 zł należy uiścić na konto:

Krajowa Izba Architektów RP
ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

SWIFT CODE: BPKOPLPW
IBAN: PL10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

W tytule: rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej

(Zgodnie z uchwałą nr 6 VI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP podjętą w Warszawie dnia 6 grudnia 2014 r.)

Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej, sporządza opinie i ekspertyzy techniczne w ściśle określonym zakresie tematycznym – tj. w odniesieniu do złożonych problemów organizacyjnych, technicznych, projektowych, wykonawczych, prawnych, występujących w procesie realizacji inwestycji oraz zagadnień z zakresu planowania, zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki. Rzeczoznawca zapewnia ich niekwestionowaną miarodajność, może również opiniować wydane już ekspertyzy i oceny, a także uczestniczyć z głosem eksperckim, w sprawach karnych dotyczących architektury i budownictwa.

Zgodnie z § 8b ust.2 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1117 ze zm.), właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając zakres rzeczoznawstwa na podstawie prezentacji znaczącego dorobku i praktyki zawodowej.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w Izbie Architektów RP, zawarte w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego, przyjętego uchwałą Krajowej Rady IARP (nr 0-16-III-2012 z dnia 20 marca 2012 r ze zmianą z 2014r.), m.in. określają, że:

 1. tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadawany jest w zakresie: planowania, projektowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją procesu inwestycyjnego albo w zakresie nadzoru nad realizacją procesu inwestycyjnego na okres bezterminowy oraz
 2. do wniosku należy dołączyć m.in. życiorys zawodowy, opis 10 - letniej praktyki zawodowej w zakresie objętym rzeczoznawstwem, jak również prezentację znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem właściwej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Opis powinien być przedstawiony chronologicznie i ponumerowany - może być sporządzony w formie tabeli.

10-letnia praktyka zawodowa dotyczy samodzielnej pracy wnioskodawcy – wykonywanej po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

 1. Opis 10-letniej praktyki zawodowej - powinien zawierać zwięzły opis projektów ( inwestycji) i etapu ich realizacji, na zasadzie podania:
  • nazwy i adresu inwestycji oraz jej charakteru (np. przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, rewitalizacja) lub opisu fazy przygotowawczej ( planowanie inwestycji, zagospodarowanie terenu, projekt urbanistyczny, masterplan, plan zagospodarowania przestrzennego i inne)
  • daty wykonania projektu z informacją dotyczącą stanu jego realizacji
  • fazy opracowania projektu
  • udziału wnioskodawcy w projekcie (autor lub współautor)
  • podstawowe parametry techniczne charakteryzujące daną inwestycję (pow. użytkowa, kubatura, ilość kondygnacji, wysokość, powierzchnia terenu itd.)
 2. Prezentacja znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

  Znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem, może obejmować cały proces inwestycyjny, wszystkie fazy tego procesu – przygotowawczą, planistyczną, projektową (w tym uzyskanie koniecznych decyzji), fazę realizacji oraz przekazania inwestycji do eksploatacji. Znaczący dorobek to przede wszystkim dorobek projektowy, czyli projekty architektoniczne, urbanistyczne oraz ich realizacje, których architekt jako projektant był autorem lub współautorem.

  Powinien on być obszerny, zawierający różnorodne rozwiązania, w tym o wyższych wymaganiach w odniesieniu do standardu wykończenia i prestiżu. W miarę możliwości potwierdzony nagrodami i wyróżnieniami konkursowymi lub resortowymi. Dorobek ten powinien dokumentować wysokie kompetencje zawodowe architekta, w zakresiewnioskowanego rzeczoznawstwa.

  Prezentacja znaczącego dorobku powinna dotyczyć wybranych obiektów (inwestycji) z opisu praktyki zawodowej, z odniesieniem do pozycji opisu i zawierać ich wizualne przedstawienie:

  • projekt zagospodarowania terenu
  • fotografie zrealizowanego obiektu lub jego projektowe wizualizacje – w kolorze
  • fragmenty dokumentacji projektowej potwierdzającej autorstwo lub współautorstwo wnioskodawcy.

  Ponadto znaczący dorobek może być wyrażony w postaci:

  • publikacji prac autorskich (wyszczególnienie);
  • referatów własnego autorstwa;
  • działalności badawczej i dokumentacyjnej;
  • innych opracować projektowych (planistycznych, konserwatorskich, inżynieryjnych, studialnych);
  • posiadanych nagród i dyplomów;
  • odznaczeń zawodowych i państwowych;
  • ew. tytułu rzeczoznawcy innego stowarzyszenia naukowo – technicznego

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP
Warszawa, 5 czerwca 2023 r.

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.