logo
Strefa architekta - logowanie
EN
ACE
07.01.2024

Retrospektywa ACE 2023 i perspektywa 2024

Na stronie ACE razem z życzeniami noworocznymi ukazała się informacja o tym jak ACE działało w 2023 i plany ACE na 2024 rok

W tym roku, w ramach wyborów europejskich w 2024 r., ACE będzie dążyć do tego, aby architektura stała się przedmiotem zainteresowania publicznego i motorem dobra wspólnego.

We współpracy z organizacjami członkowskimi ACE i dzięki wiedzy naszych grup roboczych będziemy nadal podnosić świadomość wartości architektury i architektów na różne sposoby, poprzez rzecznictwo, wydarzenia, publikacje i zaangażowanie w projekty finansowane przez UE.

Poznaj retrospektywę roku 2023 i projekty ACE na 2024 rok.

Aktywności ACE w 2023 roku

Rzecznictwo

– Spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią Ursulą von der Leyen i komisarzem ds

Spójności i Reform, Elisa Ferreira na wydarzeniu Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) w Wenecji

– Kontynuacja promowania KOW, w tym NEB Labs, inicjatywy NEBinar i przyjęto: Manifest NEB

– poparcie wniosku Komisji dotyczącej utworzenia nowej misji „Horyzont” dedykowanej KOW

– ACE została członkiem-założycielem Davos Baukultur Alliance i dołączyła do jego Komitetu Sterującego

– Wkład w Europejski Rok Umiejętności 2023, składając oświadczenie w sprawie poprawy umiejętności wysokiej jakości architektura zapewniająca piękne, zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu środowisko

– Podpisanie pod listem zachęcającym państwa członkowskie UE do ponownego rozważenia proponowanych cięć do 2024 r Budżet Kreatywnej Europy

– Udzielanie odpowiedzi na konsultacje społeczne Komisji dotyczące planu działania UE na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w branży budowlanej

– Kontynuacja udziału w kampanii #BuildingLife mającej na celu walkę z wpływem sektora budownictwa na środowisko w całym okresie jego życia

– w dalszym ciągu wzywała do ambitnego i szybkiego przyjęcia zmienionej charakterystyki energetycznej rozporządzenia Dyrektywa budowlana (EPBD)

– Podpisanie zestawu Zaleceń dla przyszłej odbudowy Ukrainy

–Udział w zespołach zadaniowych ds. mobilności zawodowej i zamówień publicznych w ramach programu Fit for Future Platform

– odpowiedź na wezwanie Komisji do przedstawienia dowodów w sprawie racjonalizacji wymogów w zakresie sprawozdawczości wynikające z prawodawstwa UE

– Podpisanie listu reklamacyjnego do Autodesk

– Kontynuacja negocjacji w sprawie umowy o wzajemnym uznawaniu (MRA) z FCARM (Meksyk) i NCARB (USA)

– Kontynuacja przejścia brytyjskiego MRA przez Komisję TCA MRA

– Przygotowanie na kolejną aktualizację Dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych

– Przygotowanie na kolejną aktualizację Dyrektywy o zamówieniach publicznych

– Wydanie oświadczenia w odpowiedzi na trzęsienia ziemi w Turcji i rozpowszechnił Raport dotyczący wykrywania i oceny trzęsień ziemi

– Rozpoczęto prace nad Manifestem ACE na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku

Wydarzenia

– Współorganizacja wraz z EAAE konferencji publicznej na temat Nowego Europejskiego Bauhausu: Upskilling x (Edukacja + Praktyka)

– Funkcja gospodarza Dni Energii podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii poświęconego Architekturze dla: a po prostu przejście

– Organizacja warsztatów na temat Wysokiej jakości architektury i środowiska zabudowanego: cel polityczny i prezentacja wystawy ACE „20 projektów architektonicznych przeciwko zmianom klimatycznym” na Światowym Kongresie Architektury UIA w Kopenhadze

– Współorganizacja sesji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast na temat sztucznej inteligencji. i narzędzia językowe dla lepsze partnerstwa transgraniczne

– Współorganizacja wraz z CSCAE i COAC publicznej konferencji na temat dekarbonizacji Architektury

Rozwój

– Kontynuacja programu dostosowawczego krajów przystępujących do UE (Czarnogóra, Republika Północna Macedonia, Ukraina)

– Kontynuacja realizacji projektu NET-ARCH, współfinansowanego przez Kreatywną Europę

– Kontynuacja programu „Bliżej organizacji członkowskich”, obejmującego spotkanie Prezydentów Okrągły Stół i warsztaty online z korespondentami ACE

– Podjecie fazy rozwoju nowej strony internetowej ACE i fazę startu nowej Aplikacja mobilna

Publikacje

– Publikacja Studium sektorowe ACE 2022

– Publikacja wspólnie z UIA broszurę na temat wysokiej jakości architektury i środowiska zbudowanego: a cel polityczny

– Publikacja 3 badań cząstkowych dotyczących cyfryzacji, zamówień publicznych i zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć

– Publikacja rekomendacji ACE dotyczące Konkursu na Projekt Architektoniczny i Master Brief

– Publikacja zestaw narzędzi A/B/C dotyczący równości, różnorodności i włączenia w zawodzie architekta

Grupy robocze

– Dalsze wspieranie nowych grup roboczych i grup zadaniowych: Międzynarodowa grupa zadaniowa; Ukraina Oddział specjalny; Grupa Robocza ds. Projektów UE; Grupa Robocza KOW

– Utworzenie nowej grupy zadaniowej ds. pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, aby dzielić się doświadczeniami dotyczącymi katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka katastrofy

– Organizacja dwóch spotkań Grupy Peer-learningowej ds. Nagród Architektonicznych

Projekty finansowane przez UE

– Dostarczenie wspólnie z Eurocities katalogu dobrych przykładów wykorzystania miast i regionów

wysokiej jakości architekturę, w ramach projektu Living Spaces

– Zarządzanie 10 projektami: uruchomionymi ARCH-E i CiD oraz ukończonymi Drive 0 i SOAR

– Organizacja 3 sesji BUSGoCircular „Szkolenie trenerów w zakresie obiegu zamkniętego i programów mentorskich”.

– Organizacja ogólnopolskie szkolenie na temat obiegu zamkniętego we Włoszech w ramach projektu Drive 0

– Wdrożenie 6 pozytywnych dla klimatu społeczności o obiegu zamkniętym w całej Europie w ramach Zielonych

Rozdaj projekt ARV

– Zbudowanie 4 budynki o pozytywnej energii, biorąc pod uwagę czynniki klimatyczne i kulturowe w

proces projektowania w ramach projektu Cultural-E

– Wydanie podręcznika Nowego Europejskiego Bauhausu zawierający jasne przykłady stosowania KOW

zasady w projektach projektowych

– Organizacja konferencji końcowej SOAR na temat bezpieczeństwa poprzez projektowanie miejsc kultu z objazdem

wystawa i związana z nią publikacja

– Organizacja końcowego sympozjum Drive 0 w Brukseli, wzmacniając relacje z

CINEA i inne organizacje parasolowe działające w sektorze budowlanym

– Rozpowszechnianie wyników ankiety na temat przyszłości cyfryzacji pozwolenia na budowę

Organizacje członkowskie ACE

– Wspieranie i rozpowszechnianie działalności UREHERIT

Planowane aktywności ACE w 2024

Rzecznictwo

– Opublikowanie w okresie poprzedzającym kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego Manifestu do promowania Architektury jako przedmiotu interesu publicznego i motoru dobra wspólnego

– Rozpoczęcie współpracy z nowo wybranymi posłami do Parlamentu Europejskiego i wyznaczonymi komisarzami

– Wkład w rozwój Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB), wzywając do większej synergii z procesem z Davos; wspieranie utworzenia nowej dedykowanej misji „Horyzont” do KOW

– Wkład w prace Davos Baukultur Alliance

– Włączenie się w prace Komisji na rzecz opracowania planu działania UE na rzecz ograniczenia długości życia emisji dwutlenku węgla w sektorze budowlanym

– Wspieranie ambitnej transpozycji przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) do prawa krajowego

– Wkład w prace Komisji Europejskiej nad racjonalizacją wymogów sprawozdawczych wynikające z prawodawstwa UE

– Monitorowanie rozwoju sytuacji związanej z pakietem pomocy dla MŚP

– Orędowanie opracowania Dyrektywy UE w sprawie świadczenia usług planistycznych

– Kontynuacja negocjacji w sprawie umowy o wzajemnym uznawaniu (MRA) z FCARM (Meksyk)

– Kontynuacja przejścia brytyjskiego MRA przez Komisję TCA MRA

– Przygotowanie się na kolejną aktualizację Dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych

– Przygotowanie się na kolejną aktualizację Dyrektywy o zamówieniach publicznych

Wydarzenia

– Zorganizowanie publicznej konferencji na temat internacjonalizacji zawodu (wiosna)

– Zorganizowanie publicznej konferencji na temat dziedzictwa kulturowego wspólnie z Europa Nostra (Jesień)

– Zorganizowanie Dni Energii podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (czerwiec)

Studia/publikacje

– Opublikowanie badań na temat sztucznej inteligencji

– Opublikowanie badania na temat tego, w jaki sposób architekci mogą zająć większą część łańcucha wartości

– Opracowanie aktualizacji badania z 2011 r. na temat polityki architektonicznej w Europie

– Opublikowanie raportu końcowego grupy ACE Peer Learning Group w sprawie nagród architektonicznych

– Uruchomienie ankiety do kolejnej edycji Studium Sektorowego ACE

​Rozwój

– Kontynuacja programu dostosowawczego krajów przystępujących do UE (Serbia, Czarnogóra, R.N.

Macedonia, Ukraina, Mołdawia i Kosowo)

– Złożenie wniosku do kolejnego programu Sieci Kreatywnej Europy

– Wdrożenie i zakończenie projektu NET-ARCH, współfinansowanego przez Program Kreatywna Europa

– Kontynuacja programu „Bliżej organizacji członkowskich”, w tym poprzez: organizacja Okrągłego Stołu Prezydentów

– Uruchomienie nowej strony internetowej ACE i opracowanie aplikacji mobilnej

Grupy robocze

– Dalsze wspieranie niedawno utworzonych grup roboczych i grup zadaniowych (międzynarodowa grupa zadaniowa, grupa zadaniowa dla Ukrainy, grupa zadaniowa ds. pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, grupa robocza ds. projektów UE, grupa robocza KOW Grupa)

– Prowadzenie spotkań grupy zadaniowej ekspertów IBM

Projekty finansowane przez UE

– Organizacja wspólnie z Eurocities 12 wizyt w ramach wzajemnego uczenia się w miastach i regionach związanych z prowadzeniem pojazdów wysokiej jakości architekturę, w ramach projektu Living Spaces

– Prowadzenie szkoleń CPD Ukraina nt. Zrównoważonego Rozwoju z Dziedzictwem (projekt UREHERIT)

– Wydanie 7 pakietów szkoleniowych na temat obiegu zamkniętego w języku bułgarskim, czeskim, chorwackim, holenderskim, angielskim, węgierskim, i hiszpańskim na stronie internetowej ACE

– Rozwijanie platformy e-learningową ARISE obejmującą microlearning w BIM i efektywności energetycznej

– Rozpoczęcie 2 nowe projekty: SONATA dla architektury adaptacyjnej dla dobrego samopoczucia w przestrzeni pracy i HeriTACE do optymalizacji komfortu i wydajności energetycznej w zabytkowych budynkach

– Opracowanie materiału szkoleniowego ACCORD dotyczącego cyfrowych pozwoleń na budowę

– Opracowanie programu doskonalenia zawodowego, mentoringu i edukacji w zakresie projektowania o obiegu zamkniętym w ramach CiD Projekt

– Zorganizowanie 6 seminariów internetowych NEBULA w ramach partnerskiego uczenia się na temat Nowego Europejskiego Bauhausu

– Wydanie broszury z wytycznymi Cultural-E dotyczącymi projektowania budynków Plus Energy

– Zorganizowanie 8 wydarzeń podnoszących świadomość z udziałem społeczności cyrkulacyjnych pozytywnych dla klimatu ARV w Europie

– Wkład w platformę ARCH-E i rozwój sieci ARCH-E architektów z UE

wiecej pod linkiem

https://www.ace-cae.eu/services/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2509&cHash=a81134e29bb92087f0a4dc375dc1ba80

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.