logo
Strefa architekta - logowanie
EN
INFORMACJE SAMORZąDOWE
07.07.2023

Projekt zmian w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Do Sejmu wpłynął (5.07.2023) projekt Ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Wnioskodawcą jest Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji. Proponowane zmiany dotyczą dwudziestu ośmiu ustaw i mają na celu - jak to określono w projekcie ustawy - „likwidowanie zbędnych barier administracyjnych i prawnych”. Przy okazji art. 15 , proponuje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551). Główną zmianą w stosunku do obowiązującej Ustawy jest możliwość powołania innych niż Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Polska Izba Inżynierów Budownictwa , jak podaje projekt ustawy „organizacji zawodowych”, jednak pod warunkiem uzyskania zgody na jej utworzenie przez właściwego Ministra.

Na razie za wcześnie na realne wnioski o konsekwencjach takiej zmiany w prawie określającym sposób funkcjonowania samorządów zawodowych. Projekt jest na początku swojej drogi prawnej. We wtorek (5.07.2023) został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu i opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu - zgodności z prawem UE.

Mamy potwierdzenie że został wysłany do opiniowania przez Izbę Architektów RP.

Z projektem Ustawy można zapoznać się pod linkiem

projekt - wer. ostateczna (sejm.gov.pl)

A z aktualnym miejscem w procedurze legislacyjnej pod linkiem ponizej

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=9&Kol=D&Typ=UST

A oto cytowany tekst art.. 15 projektu wspomnianej Ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych w zakresie dotyczącym architektów i inżynierów:

„Art. 15. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3. 1. Samorząd zawodowy architektów tworzą członkowie zrzeszeni w izbie architektów oraz organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1. 2. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa tworzą członkowie zrzeszeni w izbie inżynierów budownictwa oraz organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1.”;

2) w art. 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego albo organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1. 2. Członek izby samorządu zawodowego albo organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1, podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.”;

3) w art. 8d ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. W związku z przetwarzaniem przez właściwe organy krajowych i okręgowych izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa, lub organizacje zawodowe, o których mowa w art. 8f ust. 1, danych osobowych uzyskanych w toku realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 9 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3)), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 2. Właściwe organy krajowych i okręgowych izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa, lub organizacje zawodowe, o których mowa w art. 8f ust. 1, informują o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 1, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą.”;

4) po art. 8e dodaje się art. 8f w brzmieniu: „Art. 8f. 1. Zadania samorządu zawodowego, o których mowa w art. 8, mogą wykonywać także organizacje zawodowe, których cele statutowe wiążą się z tymi zadaniami. 2. Wykonywanie zadań samorządu zawodowego przez organizację zawodową, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek tej organizacji. 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, może być wyrażona wyłącznie organizacji zawodowej, o której mowa w ust. 1, która posiada strukturę organizacyjną odpowiadającą strukturze izby architektów lub izby inżynierów budownictwa. 4. Członkiem organizacji zawodowej, o której mowa w ust. 1, może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w art. 5 ust. 1 lub 2. 5. Do organizacji zawodowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 6. Ilekroć w ustawie jest mowa o organach okręgowych i krajowych izby architektów lub izby inżynierów budownictwa, należy przez to rozumieć odpowiednio okręgowe i krajowe jednostki organizacji zawodowej, o której mowa w ust. 1.”;

5) w art. 9 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) organizacje zawodowe, o których mowa w art. 8f ust. 1.”;

6) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Członkostwo w okręgowych izbach i organizacjach zawodowych”;

7) art. 39 otrzymuje brzmienie: „Art. 39. Osoby, o których mowa w art. 12a ustawy – Prawo budowlane, podlegają na ich wniosek wpisowi na listę członków wskazanej przez nich okręgowej izby, albo organizacji 3 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. 10 zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1, i podlegają przepisom ustawy, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9.”;

8) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Członek izby albo organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 41.”

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.