Strefa architekta - logowanie
EN
INFORMACJE SAMORZąDOWE
26.08.2022

Informacja o systemie e-CRUB

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały przepisy regulujące zasady i tryb dokonywania wpisów do systemu e – CRUB.

Zgodnie z przepisami ustawy osoby, które znalazły się w systemie e-CRUB zostały zwolnione z obowiązku dołączania do projektu budowlanego kopii decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu uprawnień budowlanych oraz kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego.

W systemie e-CRUB znalazły się wszystkie osoby, które nabyły uprawnienia budowlane od dnia 1 stycznia 1995 r. tj. dnia wejścia w życie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane.

Pytanie: Nabyłem uprawnienia budowlane przez 1 stycznia 1995 r. Czy mogę znaleźć się w systemie e-CRUB, a jeśli tak, jakich formalności powinienem dopełnić?

UWAGA! Osoby, które nabyły uprawnienia budowlane przed dnia 1 stycznia 1995 r. oraz są członkami samorządu zawodowego mogą wystąpić do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej IARP z wnioskiem o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego danych identyfikujących ich uprawnienia budowlane wraz z kopią tych uprawnień oraz dane tej osoby.

Wniosek taki powinien zawierać:

Do wniosku należy oryginał uprawnień budowlanych albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie dotyczy to osób, których uprawnienia w oryginale lub odpisie izba posiada.

Właściwa OKK przeprowadzi weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku i – w zależności od jej wyniku – przekaże je do GUNB lub wyda decyzję o odmowie ich przekazania do GUNB. Od decyzji odmownej stronie przysługuje prawo odwołania się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557).

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.