logo
Strefa architekta - logowanie
EN

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI W SYSTEMIE AUTOMATYCZNYM

W postępowaniu o uznanie kwalifikacji w systemie automatycznym wymagane jest przedstawienie przez wnioskodawcę następujących dokumentów:

 1. dokumentu potwierdzającego obywatelstwo wnioskodawcy (np. dowodu osobistego lub paszportu);
 2. dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu architekta, a w przypadku, gdy jest to wymagane także zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy;
 3. zaświadczenie właściwego organu państwa członkowskiego, że wnioskodawcy nie zawieszono prawa do wykonywania zawodu architekta, wydane nie później niż na 3 miesiące od daty przedłożenia. W przypadku, gdy właściwy organ państwa członkowskiego, nie wydaje takiego zaświadczenia, dopuszcza się zastąpienie go pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy złożonym Krajowej Radzie pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu;
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji w wysokości 1484,70 zł2;
 5. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Krajową Radę jego danych osobowych w celach związanych z postępowaniem w sprawie uznania kwalifikacji - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.

Pisma i dokumenty w toku postępowania składa się w oryginale3 wraz z kserokopią lub w notarialnie poświadczonym odpisie, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo nie muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, jednak kopie powinny być złożone w notarialnie poświadczonym odpisie.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI W SYSTEMIE OGÓLNYM

W postępowaniu o uznanie kwalifikacji w systemie ogólnym wymagane jest przedstawienie przez wnioskodawcę następujących dokumentów:

 1. kserokopii ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. oryginałów wraz z kserokopiami lub uwierzytelnionych odpisów:
  1. dyplomów,
  2. świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  3. świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia,
  4. świadectw i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w których zawarta jest informacja m.in. o okresie zatrudnienia, rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą,
  5. zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego, wydanego przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy,
  6. dokumentu z państwa wnioskodawcy, wydanego przez upoważnioną instytucję, który potwierdza uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu - jeżeli tego rodzaju dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na prośbę wnioskującego,
   - wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
 3. tłumaczenie na język polski nazwy zawodu dokonane przez tłumacza przysięgłego;
 4. kopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, że wnioskodawcy nie zawieszono prawa do wykonywania działalności bądź nie zakazano mu wykonywania zawodu z powodu poważnego wykroczenia zawodowego lub przestępstwa, złożona nie później niż 3 miesiące od daty wydania zaświadczenia, a w przypadku, gdy właściwy organ państwa członkowskiego, nie wydaje takiego dokumentu oświadczenie wnioskodawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8.
 5. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji w wysokości 1484,70 zł załącznik nr 2 do regulaminu.

Pisma i dokumenty w toku postępowania składa się w oryginale5 wraz z kserokopią lub w notarialnie poświadczonym odpisie, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo nie muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, jednak kopie powinny być złożone w notarialnie poświadczonym odpisie.

OPŁATY

Opłaty przy postępowaniu w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych są następujące:

 1. Opłata za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w wysokości 1484,70 zł., którą należy wnieść na
  Krajowa Izba Architektów RP
  ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
  10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
  SWIFT CODE: BPKOPLPW
  IBAN: PL10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania udziela

Biuro Krajowej Izby Architektów RP
ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa
tel. +48 22-827-85-14
fax. +48 22-827-62-42
e-mail: izba@izbaarchitektow.pl


1 Na podstawie regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta
2 podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
3 oryginały dokumentów przedstawia się wyłącznie do wglądu.
4 podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
5 oryginały dokumentów przedstawia się wyłącznie do wglądu.

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.