Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.):

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:

 • w sesji letniej na dzień 2 czerwca 2023 r. o godz. 10:00
 • w sesji zimowej na dzień 1 grudnia 2023 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 2 marca 2023 r., w sesji zimowej przypada na dzień 1 września 2023 r.

Od dnia 24 lutego 2022 roku wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynosi

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1240,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści złotych i 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1240,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści złotych i 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 730,00 złotych (słownie: siedemset trzydzieści złotych i 00/100),
 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1860,00 złotych (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych i 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1860,00 złotych (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych i 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1070,00 złotych (słownie: tysiąc siedemdziesiąt złotych i 00/100)

Od dnia 03 marca 2023 roku wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynosi:

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1390,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1390,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820,00 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia złotych i 00/100);
 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 2090,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2090,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście złotych i 00/100).

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP, wyznacza terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:

 1. 2023 r.:
  • sesja letnia 2 czerwca
  • sesja zimowa 1 grudnia
 2. 2024 r.:
  • sesja letnia 7 czerwca
  • sesja zimowa 6 grudnia
 3. 2025 r.:
  • sesja letnia 6 czerwca
  • sesja zimowa 5 grudnia
 4. 2026 r.:
  • sesja letnia 5 czerwca
  • sesja zimowa 4 grudnia

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdziło aktualność Sekcji 1 Wytycznych dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa do sesji egzaminacyjnej czerwiec 2022.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP przedstawia pismo Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (dalej jako: „Wytyczne”).

Jak wynika z pisma, po zniesieniu stanu epidemii, a ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego (co miało miejsce 16 maja 2022 r.[1]) przedmiotowe Wytyczne obowiązują jedynie w zakresie Sekcji 1 bez obowiązku zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych.

W związku z powyższym udostępniamy przedmiotowe wytyczne.

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1028).

Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości.

Stanowisko KKK w zakresie 3-letniego terminu ważności egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Zgodnie z art. 14 ust 4 i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania. Po upływie tego terminu uprawnienie do przystąpienia do egzaminu ustnego wygasa. Jednocześnie zgodnie z art. 15 zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, terminy zawite, z nie zachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, w czasie epidemii nie rozpoczynają biegu, a te które bieg rozpoczęły zostają zawieszone. Biorąc pod uwagę, że wskazany przepis art. 14 ust 4 ustawy Prawo budowlane zawiera termin, którego upływ niewątpliwie niesie negatywne skutki dla strony, należy uznać, że w chwili obecnej termin ten uległ zawieszeniu do czasu zakończenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym, uprawnienie do przystąpienia do egzaminu ustnego nie wygasa z powodu odwołania czerwcowej sesji egzaminacyjnej, w szczególności w sytuacji rozpoczętych postępowań kwalifikacyjnych, czyli wszczętych już postępowań o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wskazuje jednocześnie, że wynikające z art. 15zzs w/w ustawy przepisy, dotyczą również zawieszenia terminów administracyjnych. Tym samym, postępowania toczące się przed komisjami kwalifikacyjnymi, nie ulegają zawieszeniu, choć toczą się bez rygoru związanego z koniecznością zachowania terminów. Komisje mogą w tym czasie kontynuować pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, rozpatrywać wnioski o przeprowadzenie egzaminu, analizować ich zawartość, wzywać stronę do ich uzupełnienia, wydawać decyzje. Czynności dokonane w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO- VID, są skuteczne. Wszystkie terminy uzupełnienia wniosków, terminy odwołania od decyzji, rozpoczynają lub kontynuują swój bieg po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

W przypadku, gdy wnioskodawca pomimo, iż termin dla niego nie biegnie, uzupełni braki lub złoży odwołanie, czynność należy uznać za dokonaną.
W przypadku złożenia dokumentów drogą e - mailową, organ po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego powinien wezwać stronę do uzupełnienia ich w formie pisemnej.

Pozostałe stanowiska KKK są dostępne do pobrania poniżej.

W celu ułatwienia przygotowania się do egzaminu pisemnego osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i ze względu na szeroki zakres tematyczny obowiązującego prawa, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP (KKK IARP) zdecydowała o zamieszczeniu na swojej stronie internetowej:

 1. Zbioru przykładowych pytań egzaminacyjnych.
 2. Przykładowego testu z egzaminu pisemnego.
 3. Wykazu aktów prawnych aktualnych na dzień umieszczenia przykładowych pytań na stronie KKK IARP.

Zbiór przykładowych pytań został sporządzony na podstawie wykazu aktów prawnych, których znajomość była wymagana do egzaminu w przednich sesjach egzaminacyjnych. Przykładowy test egzaminu pisemnego zastał opracowany w oparciu o wykaz aktów prawnych, aktualnych na dzień ich umieszczenia na stronie KKK IARP, i których aktualność może ulec zmianie.

Zamieszczone pytania są materiałem przykładowym, edukacyjnym i nie stanowią ścisłego odwzorowania bazy pytań egzaminacyjnych, o której mowa w § 6 ust.6, obowiązującego w dniu publikacji przykładowych pytań na stronie internetowej, Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiony materiał nie może stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń i odwołań związanych z procedurą egzaminacyjną.

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.