Izba Architektów - strona główna

Nie należy pomijać kwestii renowacji energetycznej budynków

Po ogłoszeniu w dniu 8 lipca 2010 r. przez Komisarza ds. Energii, Günther Oettinger, że Komisja Europejska oczekuje przyjęcia na początku 2011 r. nowej strategii UE dotyczącej efektywności energetycznej, Rada Architektów Europy (Architects? Council of Europe - ACE) po konsultacji z wieloma podmiotami z branży budowlanej wydała raport, który wskazuje na konieczność wyznaczenia ambitnych i realistycznych celów związanych z gruntowną renowacją energetyczną budynków.

Raport opracowany przez Grupę Roboczą ACE ds. działań związanych z efektywnością energetyczną (The Energy Efficiency Action Plan Taskforce - E APT), wskazuje, że nie jest możliwe osiągnięcie celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 80-95% do 2050 r. w porównaniu z rokiem 1950, bez uwzględnienia w nim budynków. Podkreśla on, że wyznaczone wiążące cele dotyczące renowacji istniejących budynków (których szacunkowa liczba w UE wynosi 210 milionów) powinny stanowić uzupełnienie zaostrzonych wymogów dla nowo wybudowanych budynków zawartych w zmienionej ostatnio Dyrektywie w sprawie Efektywności Energetycznej Budynków (2010/31/EU). Ponadto zgodnie z raportem, kwestie renowacji energetycznej budynków powinny znaleźć się we wszystkich przyszłych strategiach UE lub politykach dotyczących wydajności energetycznej.

Podejmowane na poziomie Unii Europejskiej działania w tym zakresie mają zapewnić szybkie wyjście z kryzysu gospodarczego, a przede wszystkim przyczynić się do dwóch wyznaczonych celów: ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej oraz osiągnięcia 20-procentowej oszczędności energii do 2020 r.

Raport dostępny jest na stronie ACE pod adresem: http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/868 lub można go otrzymać kierując prośbę na adres e-mail: info@ace-cae.eu

Źródło: Notatka prasowa Grupy Roboczej ds. działań związanych z efektywnością energetyczną (The Energy Efficiency Action Plan Taskforce - E 2APT) z dnia 13 lipca 2010 r.