Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 03.10.2011 | Aktualizacja: 03.10.2011, 23:56:09

Regulacje UE

JAKOŚĆ ARCHITEKTURY
Rezolucja Rady ws. jakości architektury z 12.02.2001 nr 2001/C73/04

UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH:

RYNEK WEWNĘTRZNY
Propozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego ws. usług na rynku wewnętrznym

UZNAWANIE DYPLOMÓW:
Dyrektywa Rady nr 85/384/EWG w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie architektury, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002, w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Dyrektywa Rady nr 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnosząca się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi

Dyrektywa Parlamentu Eurpoejskiego i Rady z dnia 13 października 1997 r. zmieniająca dyrektywy: 92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG dotyczące koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych, odpowiednio: na usługi, dostawy i roboty budowlane

Dyrektywa Komisji nr 2001/78/WE z dnia 13 września 2001 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 93/36/EWG, załączniki IV, V i VI do dyrektywy Rady 93/37/EWG, załączniki III i IV do dyrektywy Rady 92/50/EWG, zmienioneej dyrektywą 97/52/WE oraz załączniki od XII- do XV, XVII i XVIII do dyrektywy Rady 93/38/EWG, zmienione dyrektywą 98/4/WE (Dyrektywa w sprawiedotycząca stosowania standardowych formularzydo publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych)