Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 05.05.2020 | Aktualizacja: 07.05.2020, 10:21:16

Zawiadomienie zwołaniu XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP,

Do wszystkich Delegatów

na XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

5-8 czerwca 2020 r.

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Na podstawie § 4 ust 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP (dalej: Regulamin), § 1 ust 4 uchwały nr O-022-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania i przeprowadzenia XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (dalej: Uchwała), podjętej na podstawie art. 31 zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 29 ust 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP

 

zawiadamiamy

Koleżanki i Kolegów Delegatów

o zwołaniu XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP,

który odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2020 r.

 

Krajowa Rada IARP zdecydowała o organizacji i przeprowadzeniu Zjazdu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez elektroniczny system członkowski Izby Architektów RP, na podstawie Instrukcji stanowiącej załącznik do Uchwały jw.  

Uzasadnieniem zwołania Krajowego Zjazdu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest konieczność realizacji obowiązków wynikających z konieczności przedstawienia sprawozdań z działalności organów, sprawozdania finansowego KIA za rok obrotowy 2019, łącznego sprawozdania finansowego Izby Architektów RP za rok obrotowy 2019 oraz podjęcia w tym zakresie odpowiednich uchwał.

Mając natomiast na uwadze wysokie ryzyko epidemiologiczne, ze wszech miar uzasadnione jest ograniczenie do minimum spotkań członków organów oraz pracowników biur w pomieszczeniach zamkniętych, a w konsekwencji zminimalizowanie możliwości rozprzestrzenienia się choroby.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, Krajowy Zjazd Izby Architektów RP może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Przepis ten ma charakter przepisu szczególnego, a tym samym zastępuje dotychczasowe przepisy, w tym przepisy wewnętrzne, obowiązujące w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę, że zakresem planowanego porządku obrad Krajowego Zjazdu objęte są uchwały związane również z działaniami osłonowymi członków Izby Architektów RP, wynikającymi z konsekwencji wystąpienia problemów w wykonywaniu zawodu architekta i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w okresie restrykcji stanu epidemicznego, a w tym uchwała w sprawie utworzenia Funduszu pomocowego utworzonego z nadwyżki przychodów nad kosztami w budżecie KIA za 2019 r. oraz uchwała w sprawie umorzenia obowiązku opłaty składek za okres zawieszenia w czasie epidemii, uzasadnione jest również, aby Zjazd odbył się w możliwie najszybszym terminie.

Komplet materiałów zjazdowych zostanie przekazany w terminie zgodnym z Regulaminem i Uchwałą. Informujemy również, że wszystkie materiały dla delegatów zostaną przekazane na adresy mailowe wskazane w systemie członkowskim Izby.

Przypominamy, że uczestnictwo Delegatów w Zjeździe jest zarówno przywilejem jak i obowiązkiem wynikającym z § 4 ust 1 zdanie drugie Regulaminu.

Życząc zdrowia, z wyrazami szacunku,

 

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                                              

 

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP              

                

Partnerem Wydarzenia jest: