Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 16.08.2019 | Aktualizacja: 16.08.2019, 22:25:02

Protokół z XIII Sprawozdawczo Krajowego Zjazdu IARP

W dniach 14-15 czerwca 2019 w siedzibie Izby Architektów RP przy ul. Stawki 2A w Warszawie odbył się XIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd IARP w którym uczestniczyli uprawnieni delegaci i zaproszeni goście.

Zjazd rozpoczęła Prezes Krajowej Rady IARP arch. Małgorzata Pilinkiewicz powitaniem delegatów, pozostałych członków statutowych organów krajowych i okręgowych oraz zaproszonych gości. Zaproszeni goście wygłosili krótkie przemówienia, w których nawiązali do wieloletniej współpracy z Izbą Architektów w staraniach o poprawę ładu przestrzennego w naszym kraju, a także wyrażali nadzieję na dalszą współpracę i życzyli twórczych obrad.

Kolejnym uroczystym punktem Zjazdu było wręczenie honorowych Złotych Odznak Izby Architektów, które decyzją Krajowej Rady IARP otrzymali architekci wyróżniający się zaangażowaniem w prace samorządu lub wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie architektury oraz osoby mające aktywny wpływ na kształtowanie opinii związanych ze środowiskiem i twórczością architektów.

Architekci IARP wyróżnieni Honorową Złotą Odznaką Izby Architektów RP: załącznik nr 1

Przebieg obrad

Po krótkiej przerwie przystąpiono do procedur formalnych. Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali arch. Krzysztofa Ozimka (Mazowiecka Okręgowa IARP).

W skład Prezydium Zjazdu weszli:

 • arch. Kazimierz Butelski (Małopolska Okręgowa IARP) - zastępca Przewodniczącego Zjazdu
 • arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz (Kujawsko-Pomorska Okręgowa IARP) - Sekretarz Zjazdu

Następnie Zjazd wybrał Komisje Zjazdowe:

 • Komisję Skrutacyjną
 • Komisję Mandatową
 • Komisję Uchwał i Wniosków

Szczegółowy skład komisji zjazdowych: załącznik nr 2

Po ukonstytuowaniu się komisji wygłoszono komunikaty Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków odnośnie godziny zgłaszania wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków.

Następnie przegłosowano porządek obrad i przystąpiono do składania sprawozdań.

Sprawozdania z zakończonej kadencji:

 • Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady IARP zostało przedstawione przez Prezes KRIA arch. Małgorzatę Pilinkiewicz
  Znalazły się w nim informacje o efektach pracy Krajowej Rady oraz powołanych zespołów i komisji działających w ramach organów krajowych, a także podsumowanie realizacji zadań ustawowych, w tym realizacji uchwał i wniosków poprzednich zjazdów. W szczególności Prezes odniosła się do kwestii opiniowania przez KRIA aktów normatywnych dotyczących architektury i budownictwa i ochrony zawodu oraz tytułu architekta. Prezes omówiła także sposoby wspierania przez KRIA członków Izby Architektów w ich codziennej pracy.
 • Sprawozdanie finansowe IARP za rok 2018 i sprawozdanie finansowe łączne IARP za rok 2018 przedstawił Skarbnik KRIA arch. Piotr Żabicki, który omówił stan finansów Krajowej Izby Architektów.
 • Sprawozdanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przedstawiła arch. Małgorzata Włodarczyk Przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 • Sprawozdanie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawił arch. Piotr BilińskiPrzewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
 • Sprawozdanie KrajowegoRzecznika Odpowiedzialności Zawodowejprzedstawiła arch. Maria Jankowska-Olbratowska

Jako ostatni w tej części zjazdu głos zabrał arch. Paweł Filipowicz, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, który w Sprawozdaniu Krajowej Komisji Rewizyjnej pozytywnie podsumował złożone sprawozdania i pracę organów krajowych Izby Architektów RP.

Po prezentacji sprawozdań miała miejsce dyskusja, w której zadawano pytania i poruszono min. następujące tematy oraz zgłaszano następujące uwagi:

 • problemy w opiniowaniu/procedowaniu aktów normatywnych dotyczących architektury i budownictwa, w szczególności przyszłej Ustawy o Architektach.
 • różnice pomiędzy dążeniami Izby Architektów, a dążeniami Izby Inżynierów i rola KRIA w negocjacjach o odpowiednie zapisy w aktach normatywnych
 • zmiana wydawcy dwumiesięcznika IARP „Zawód:Architekt” i problemy, a także nowe perspektywy z tym związane
 • kwestia dostępności do audytu oceniającego działalność Krajowej Rady IA poprzedniej kadencji 2014-2018,
 • ilość komisji problemowych i zespołów roboczych działających przy KRIA, ich skuteczność i ponoszone koszty
 • brak standardów wykonywania zawodu obowiązujących członków IARP
 • uwagi do regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
 • kwestia zmian w redystrybucji
 • koszt uczestnictwa IARP w ACE i innych organizacjach architektonicznych Unii Europejskiej

W odpowiedzi na zadane pytania wystąpili członkowie KRIA (arch. Wojciech Gęsiak, arch. Piotr Andrzejewski i arch. Borys Czarakcziew) oraz Prezes KRIA arch. Małgorzata Pilinkiewicz, którzy odnieśli się do wyżej wymienionych zagadnień.

Po dyskusji delegaci przyjęli sprawozdanie Krajowej Rady Izby Architektów oraz wszystkich krajowych organów Izby, tym samym zamykając okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

Drugi dzień Zjazdu

Drugiego dnia Zjazdu odbyła się prezentacja, dyskusja i głosowanie uchwał rekomendowanych przez Krajową Radę Izby Architektów RP oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

W dyskusji poruszano głównie kwestię strategii IARP w walce o udział architektów w kształtowaniu i utrzymaniu ładu przestrzennego w Polsce, a także zapewnieniu Inwestorom najwyższego poziomu usług, które jest możliwe tylko przy odpowiednim wykształceniu i praktyce. Poruszono także inne tematy dotyczące poprawy warunków pracy architekta: kwestię wyceny prac projektowych, standardów wykonywania zawodu i rozszerzenia uprawnień architektów do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej. Delegaci zwrócili też uwagę na problem regulaminowy dotyczący możliwości zmiany porządku obrad i głosowania nad uchwałami wniesionymi do Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący
arch. Krzysztof Ozimek

Sekretarz
arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz