Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 05.02.2016 | Aktualizacja: 05.02.2016, 22:39:52

Odpowiedzialność cywilna

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC 

Jest ubezpieczeniem obligatoryjnym, uprawniającym do wykonywania zawodu architekta.

Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów, które określa odpowiedzialność cywilną architektów oraz inżynierów budownictwa. Dotyczy czynności zawodowych, wykonywanych osobiście w ramach posiadanych uprawnień, a które są zdefiniowane w Prawie Budowlanym jako samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

Prosimy zwrócić uwagę na:

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych od 50 tys. euro (minimalna obowiązkowa) do 400 tys.
 • Dotyczy szkód zgłoszonych w okresie trwania ubezpieczenia oraz po jego wygaśnięciu, jeśli zdarzenie powodujące szkodę nastąpiło w okresie trwania OC. 
 • W zakresie usługa Asysty Prawnej - czyli profesjonalne porady prawne 
 • Możliwość wykupienia OC Charakterystyki Energetycznej
 • Możliwość wykupienia OC Inżyniera Budownictwa

Szczegółowe informacje >>

2. Nadwyżkowe ubezpieczenie OC  

Inwestor żąda wyższej sumy gwarancyjnej? OC nadwyżkowe indywidualne spełnia te wymagania. Produkt jest dedykowany architektom prowadzącym duże projekty i potrzebującym szerszej  ochrony, której nie zapewnia OC obowiązkowe ze względu na ograniczenie wysokości sumy gwarancyjnej. 

Prosimy zwrócić uwagę na:

 • Sumy gwarancyjne - od 500 tys. zł aż do 2,5  mln zł. 
 • Ochrona z okresem wstecznym - pokrywa zdarzenia powstałe od 01.01.2015 r. do końca okresu ubezpieczenia. 

Szczegółowe informacje >> 

3. Ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej 

Ubezpieczenie umożliwia realizację każdego kontraktu na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, spełniając wymagania kontrahentów.

Skuteczne rozwiązanie zarówno dla zabezpieczenia realizacji kontaktów z inwestorami prywatnymi, jak również z zamawiającymi.  Spełnia warunki udziału i realizacji przy  zamówieniach publicznych. 

Wszechstronna ochrona, która obejmuje:

 • czyste straty finansowe,
 • rażące niedbalstwo Ubezpieczonego,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • brak udziałów własnych,
 • brak klauzuli umownej (franszyzy*) – to znaczy, że w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci pełne odszkodowanie do sumy na jaką została zawarta polisa.

Franszyza (zwane klauzulą umowną) – postanowienie umowy ubezpieczenia przerzucające na ubezpieczającego część poniesionej szkody.

UWAGA: na wniosek architekta dostosowujemy ochronę pod konkretne zadanie projektowe pracowni.
Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach: 

 • Claims made - zgłoszenie roszczenia musi nastąpić w okresie obowiązywania polisy. Wsteczny okres ochrony od 01.01.2015 r.
 • Act committed - zgłoszenie roszczenia może nastąpić w dowolnym czasie do przedawnienia roszczeń wnikających z Kodeksu cywilnego. 

Szczegółowe informacje >>

5. Gwarancje ubezpieczeniowe

Zwiększają elastyczność przy pozyskiwaniu kontraktów oraz wzmacniają wiarygodność biznesową przez zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów i dotrzymania procedur. 

Ułatwiona procedura otrzymania gwarancji w ramach przyznanego limitu zapewnia:

 • skrócony wniosek o przyznanie gwarancji, 
 • 3 dni na przyznanie gwarancji od złożenia wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów, 
 • płatność składki wyłącznie za konkretną wystawioną gwarancję, 
 • stała opłata (procentowa) niezależnie od ilości branych gwarancji, 
 • dowolna ilość gwarancji w ramach przyznanego limitu w okresie 1 roku, 
 • odbiór gwarancji w oddziale Towarzystwa Ubezpieczeniowego właściwym dla miejsca prowadzonej działalności. 

Szczegółowe informacje >>