Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 14:15:28

Uchwała nr 11

Uchwała nr 11 w sprawie regulaminu Krajowego i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej

Na podstawie art.31 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2001r. nr 5 poz.42 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1
Uchwala się Regulamin Krajowego i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Zjazd zobowiązuje Krajową Radę Izby Architektów do dalszych prac nad regulaminem i przedstawienia ich wyników na najbliższym Krajowym Zjeździe Izby Architektów.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu


Załączniki: