Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 14:02:33

Uchwała nr 10

Uchwała nr 10 w sprawie regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych

Na podstawie art.31 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2001r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1
Uchwala się Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003.

Paweł Detko Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański Przewodniczący Zjazdu


Załączniki: