Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 13:13:51

Uchwała nr 2

Uchwała nr 2 o zmianie uchwały nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Na podstawie art.31 pkt.5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2001r. Nr 5, poz.42 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§1
W Uchwale Nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów, w zakresie systematyki Statutu, oznaczeń poszczególnych postanowień, zmian brzmienia, skreśleń i uzupełnień, wprowadza się zmiany objęte załącznikiem do niniejszej uchwały, który przyjmuje się jako tekst jednolity statutu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu