Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 13:10:15

Uchwała nr 1

Uchwała nr 1 sprawie wzajemnej wymiany informacji pomiędzy okręgowymi izbami architektów a Krajową Radą Izby, tzw. "konwentu przewodniczących"

Na podstawie art.31 pkt.11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zobowiązuje Krajową Radę Izby Architektów do zwoływania stałych spotkań wszystkich przewodniczących rad okręgowych, tzw. "konwentu przewodniczących", których celem ma być koordynacja działań rad oraz pełna wymiana informacji o prowadzonych pracach i podejmowanych decyzjach. Spotkania powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał i być organizowane przez jedną z siedmiu najliczniejszych izb okręgowych.
Jednocześnie Zjazd zobowiązuje rady izb okręgowych do wspierania działań Krajowej Rady Izby podejmowanych w wyżej określonym zakresie.

§2
Informacje o przebiegu konsultacji i pracach tzw. "konwentu przewodniczących" podlegają publikacji w komunikatach Krajowej Rady Izby.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu