Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 23.07.2012 | Aktualizacja: 23.07.2012, 19:51:22

Stanowisko Izby Architektów RP

Szanowni Koledzy, Szanowne Koleżanki
w nawiązaniu do toczących się konsultacji społecznych dotyczących projektu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej "Założeń do ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (i niektórych innych ustaw)", uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lipca 2012 r. zostało przekazane Ministerstwu Stanowisko Izby Architektów RP oraz Grupy B8 w sprawie w/w projektu - do pobrania tutaj.

Zostało ono podzielone na część opracowaną i przekazaną wspólnie w ramach prac Grupy B8 (część A) oraz materiał przesłany dodatkowo indywidualnie przez IARP (część B). Pozostałe samorządy postąpiły podobnie, ich część indywidualna odpowiada specyfice odpowiedniego samorządu (stowarzyszenia, organizacji), poprzedzone częścią wspólną.

Prowadzone przez zespół ministerialny prace nad "Założeniami" wymuszają na uczestnikach konsultacji dokonywanie oceny pojawiających się tez. Aby być przygotowanym do aktywnej oceny pojawiających się inicjatyw legislacyjnych należy mieć własny pogląd na ich pożądany kształt. Dlatego korzystając z okazji pragnę przypomnieć nasze dotychczasowe działania w tym zakresie.

Już na pierwszym Zjeździe obecnej kadencji podjęliśmy starania, aby opracować, uporządkować i przyjąć w drodze uchwały zjazdowej kierunki strategii legislacyjnej. Cytując ówczesną argumentację pragnę przypomnieć jedną z postawionych wtedy tez: "Konieczna jest inicjatywa i aktywność na rzecz właściwego skonstruowania prawa. To z kolei wymaga jasnego poglądu na strukturę i kształt obu aktów prawnych, modelowej koncepcji Kodeksu Budowlanego, która z jednej strony stanowić będzie kryterium opiniowania, z drugiej zaś będzie przedmiotem lobbingu Izby."

Dlatego w maju 2011 na Zjeździe IARP przyjęliśmy 2 kierunkowe uchwały:

  1. Nr 9/VII/2011 o kierunkach strategii legislacyjnej, oraz
  2. Nr 10/VII/2011 o przyjęciu podstaw polityki bieżących działań w procesach legislacyjnych zmierzających do poprawy funkcjonowania obecnych przepisów

Obie uchwały mają szansę dobrze się uzupełniać. Główne tezy uchwały nr 9 (zgoda budowlana na podstawie projektu urbanistyczno - architektonicznego) nie stoją w sprzeczności z niezbędnym uproszczeniem procesu planistycznego i inwestycyjnego (uchwała nr 10).

Kierunki strategii legislacyjnej przygotowanej przez Izbę Architektów RP były tematem dwukrotnych konsultacji w MTBiGM - na prośbę i zaproszenie ministerstwa, po publikacjach w Z:A strategii legislacyjnej przygotowanej przez zespół roboczy. Na tamtym etapie (przed rządowymi pomysłami deregulacji zawodów) byliśmy proszeni o rozważenie możliwości współpracy w przygotowaniu reformy KB na bazie naszego materiału. Dodatkowo prezentowaliśmy go w ramach grupy B8, co z kolei pozwoliło nam na przygotowanie w ramach obecnej oceny "Założeń" wspólnego stanowiska przez wszystkie samorządy, stowarzyszenia i organizacje związane z planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Piotr Gadomski
Przewodniczący Komisji ds. Legislacji