Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 25.01.2011 | Aktualizacja: 22.11.2019, 12:21:06

Członkostwo w Okręgowych Izbach Architektów

 1. Kto może zostać członkiem Izby Architektów?
  Członkiem Izby Architektów może zostać każdy, kto spełnia wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 - tekst jednolity).
 2. Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania członkostwa?
  Osoby ubiegające się o członkostwo, winny przedłożyć we właściwej terytorialnie izbie architektów następujące dokumenty:

  W oryginale:

  • wniosek o wpisanie na listę członków Izby Architektów - do pobrania w biurach izb okręgowych;
  • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych zainteresowanego oraz określające zakres ich publikowania w dokumentach Izby - do pobrania w biurach izb okręgowych.

  W oryginale wraz z kserokopią:

  • dyplom ukończenia studiów lub odpis dyplomu;
  • decyzję o nadaniu uprawnień;

  Biuro izby okręgowej potwierdza na kopiach ich zgodność z oryginałami i zwraca oryginały zainteresowanym. Od potwierdzonych kopii dokumentów pobierana jest opłata skarbowa, w wysokości określonej przepisami (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 3. Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej?
  Osoba ubiegająca się o wpisanie na listę członków może przystąpić do grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów, oferowanego przez Izbę, na mocy umowy z PZU S.A. W takim przypadku należy złożyć w izbie okręgowej stosowne oświadczenie.

 4. Kiedy podejmowana jest decyzja oraz kiedy uzyskuje się wpis na listę członków?
  Decyzję o wpisie na listę członków podejmuje, w formie uchwały, właściwa terytorialnie okręgowa rada Izby Architektów w ciągu najpóźniej dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku (art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 - tekst jednolity).
  Wpis na listę następuje najpóźniej po 7 dniach od daty uchwały okręgowej rady (Regulamin Prowadzenia List Członków Okręgowych Izb Architektów - §6 pkt 3)
 5. Jakie dokumenty należy złożyć przy odbiorze zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu na listę architektów?
  Przy odbiorze zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu na listę architektów, należy przedłożyć:
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej - w wysokości 10 % przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Naliczona procentem kwota podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych (Uchwała nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie ustalenia innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, wysokości tych opłat i zasad ich podziału, podjęta w Warszawie, w dniu 16 czerwca 2007 r.);
  • aktualną polisę OC (dotyczy tych osób, które nie przystąpiły do ubezpieczenia grupowego).
 6. Gdzie mogę zdobyć szczegółowe informacje na ten temat?
  Szczegółowych informacji dodatkowych udzielają biura izb okręgowych. Informacje o adresach, telefonach i faksach znaleźć można na tej stronie Izby Okręgowe