Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 03.01.2012 | Aktualizacja: 29.01.2021, 11:31:24

Opłaty

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej [Dz. U. z 2016 r., poz. 65], przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, zwanej dalej decyzją w sprawie uznania kwalifikacji, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosi 2 600 zł [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1778].

W związku z powyższym opłata za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji wynosi 980 zł. Opłatę należy wnieść na konto:

Krajowa Izba Architektów RP 
ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
SWIFT CODE: BPKOPLPW
IBAN: PL10 1020 1013 0000 0102 0003 2359