Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 08.10.2010 | Aktualizacja: 08.10.2010, 12:02:57

ACE Info 3/10

ACE INFO
[WRZESIEŃ 2010]
# 53

Witamy w trzecim numerze ACE Info w 2010 roku, w którym będą mieli Państwo okazję zapoznać się z ogólnymi i szczegółowymi informacjami na temat priorytetów i działań instytucji europejskich w dziedzinie architektury i budownictwa.

Jak powszechnie wiadomo, zawód architekta został w szczególności dotknięty globalnym kryzysem finansowym, a ACE na bieżąco śledzi i relacjonuje ten wpływ od ostatniego kwartału 2008 r.  Nie wszyscy wiedzą jednak o tym, że dziennikarze z branży architektonicznej czasami wspominają o problemie, jakim może być możliwa "zagłada" zawodowa wywołana problemami takimi jak ów globalny kryzys finansowy lub wciąż narastający wpływ normalizacji
i automatyzacji w sektorze budowlanym.

W obliczu takich opinii organizacjom pokroju ACE może być bardzo trudno przedstawić przekonujące kontrargumenty. ACE dostrzega zagrożenia dla zawodu, lecz jednocześnie zdaje sobie sprawę, że istnieją one od zawsze, a profesja rozwinęła się do tego stopnia, że potrafi sobie z nimi poradzić w sposób zabezpieczający jej trwałe istnienie, czyniąc ją często mocniejszą i spójniejszą.

To zjawisko, a także wiele  innych  czynników spowodowało, że na warsztatach strategicznych prowadzonych w czerwcu 2010 r. zarząd ACE ogłosił, że kluczowymi priorytetami ACE w nadchodzącym czasie będzie lepsze zrozumienie roli architekta w naszym stale nabierającym prędkości świecie oraz zrozumienie, że rola architekta rozliczana jest na podstawie jego wkładu we wszystkie aspekty społeczne.

Za sprawą dwóch kluczowych inicjatyw ACE, w kolejnym półroczu do ACE oraz organizacji członkowskich trafią bardzo ważne dane niezbędne do zrozumienia istoty zawodu w dzisiejszych czasach. Pierwszą inicjatywą jest powołanie do życia Grupy Roboczej, która zajmie się zbadaniem zakresu usług świadczonych przez architektów we wszystkich państwach członkowskich ACE. Na podstawie wyników jej pracy powinniście Państwo dogłębniej i jaśniej zrozumieć, w jaki sposób architekci spełniają wymagania postawione im przez swoich klientów
i społeczeństwo w Europie.

Drugą inicjatywą jest przeprowadzenie Studium Sektorowego zawodu w roku 2010. Będzie to drugie tak szczegółowe i obszerne badanie naszego zawodu w Europie. Pierwsze zostało przeprowadzone w 2008 r. Tym razem kwestionariusz, na którym oparte jest badanie dostępny jest w 11 językach, a samo badanie prowadzone jest jako seria skoordynowanych działań ACE z okazji 20. rocznicy jej powstania. Studium sektorowe w roku 2010 jest możliwe dzięki hojnemu sponsoringowi i wsparciu ze strony wielu kluczowych spółek i związków z Europy, a jego wyniki zostaną przedstawione na Ogólnym Zgromadzeniu ACE odbywającym się w Parlamencie Europejskim 3 grudnia.

Przewiduje się, że za sprawą tych inicjatyw uzyskane zostaną wyniki potwierdzające, że pomimo ciągle obecnych zagrożeń, zawód architekta jest prężny, stabilny i potrzebny społecznie, zarówno w chwili obecnej jak i w przyszłości. Nie jest to zawód, który pewnego dnia przestanie istnieć ! Pozostaniemy na długo!

KWESTIE KLUCZOWE

Spadek całokształtu działalności budowlanej w UE o 7,5% w 2009 roku.
Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (FIEC) podała w czerwcu 2010 r., że zaobserwowany został 7,5% spadek w całokształcie działalności budowlanej w UE w 2009 r. i oczekiwany jest dalszy spadku o ok. 4% w roku 2010. W raporcie wskazano spadek działalności w prawie wszystkich Państwach Członkowskich UE. W niektórych państwach znacznie przewyższał on nawet łączną średnią.
W rzeczywistości spadek działalności budowlanej w dużej mierze skupił się na sektorach nowego budownictwa mieszkaniowego (-15,6%) oraz prywatnych budynków niemieszkalnych (?10,8%). Dla porównania, w większości państw UE, z uwagi na ulgi finansowe wspierające środki oszczędzania energii, działalność remontowa i konserwacyjna zanotowała relatywnie niski spadek rzędu 4,1%. Bezpośrednią skutkiem tej obniżki był spadek zatrudnienia o 8,3% w tym sektorze.
Pełne wydanie corocznego raportu statystycznego FIEC dla sektora budowlanego dostępne jest pod adresem:
http://www.fiec.org/docshare/docs/2/HIFPEHEBLPDFMECJEEPDBJPFBDV3Q6PDBGHKQOQHUYBY/ECIF/docs/DLS/KeyFig2009edition2010-final-200604-001107-EN-v1.pdf
Źródło: FIEC

Ministrowie energetyki państw UE zawieszają rozmowy w sprawie nowego planu oszczędności energii.
Nieoficjalne rozmowy ministrów energetyki z 27 Państw Członkowskich UE zostały zaplanowane na tydzień kończący się 3 września. Rzecznik prasowy Ministra Klimatu i Energetyki Belgii, pana Paula Magnette’a, który przewodniczyć będzie rozmowom, potwierdził, że pierwsza tura rozmów poświęcona będzie przeglądowi Planu Działań dotyczących efektywności energetycznej UE. Przypominamy, że Komisja wyraziła nadzieję na opracowanie zrewidowanego planu na początku 2011 r. oraz, że ACE przewodniczył licznej grupie interesariuszy podczas przygotowywania materiałów podkreślających ogromną wagę zapewnienia gruntownej renowacji energetycznej wszystkich istniejących zabudowań.
Kontrowersyjnym tematem omawianym w czasie planowanych rozmów będzie pytanie, czy zrewidowany plan nałoży na państwa członkowskie wiążące wartości zużycia energii. Opracowania sporządzone pod kierownictwem ACE wskazują, że bez ustalenia wiążących wartości bardzo trudne będzie zaplanowania realizacji niezbędnej, gruntownej renowacji energetycznej zabudowań w wymaganym, krótkim czasie.
Materiały na temat renowacji energetycznych zostały w szerokim zakresie dostarczone organom decyzyjnym w instytucjach UE i rządom państw. Można je także znaleźć na stronie internetowej ACE, pod adresem:
http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/868
Źródło: euractiv.com

SPRAWY ACE

Promocja „zielonych” miejsc pracy o zrównoważonym rozwoju.
Rosnące zainteresowanie pakietem zmian energetycznych i klimatycznych UE skłoniło Komitet Ekonomiczny-Społeczny (EESC) do sporządzenia opinii w sprawie promocji rozwijających się „zielonych” miejsc pracy jako sposobu na zwiększenie zatrudnienia w UE. Wcześniej w tym roku autor raportu, pan Iozia, zorganizował otwarte posiedzenie poświęcone temu tematowi, na którym to Prezes  ACE, Selma Harrington, zabrała głos. Opinia została przyjęta i opublikowana 14 lipca. Zawiera ona wiele ciekawych propozycji w tym temacie. Wśród nich, cały podpunkt (4.6) poświęcony jest kluczowemu przesłaniu Prezydenta ACE wygłoszonemu w czasie jej wystąpienia na posiedzeniu EESC. Publikację tę można pobrać pod adresem:
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\ten\ten401\ces985-2010_ac.doc&language=EN

Ogólne Zgromadzenie ACE przyjmuje wytyczne w sprawie nabywania doświadczenia zawodowego.
W czasie przełożonego Ogólnego Zgromadzenia odbywającego się w czerwcu, ACE przyjęła ostateczny raport Grupy Roboczej w sprawie nabywania doświadczenia zawodowego. W raporcie tym zawarte są informacje wysokiej jakości na temat różnych podejść praktykowanych w UE celem zapewnienia absolwentom architektury nabycia doświadczenia zawodowego niezbędnego do uzyskania pełnych uprawnień architektonicznych zezwalających na niezależne wykonywanie zawodu. Zrozumienie różnych podejść pozwoli krajom przyjmującym nowe lub zrewidowane procedury uzyskać rzetelny
i niemal całkowity przegląd praktyk obecnych w Europie. Zebrane informacje będą także przydatne z punktu widzenia kilku trwających przedsięwzięć ACE i Komisji Europejskiej. W szczególności dotyczy to przedsięwzięć związanych z aktualizacją załączników do Dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Publikację ACE można pobrać pod adresem:
http://www.ace-cae.eu/public/contents/getdocument/content_id/853

Ogłoszenia organizacji członkowskich
Od czasu ostatniej edycji ACE Info wiele organizacji członkowskich zawiadomiło Sekretariat ACE
o następujących zmianach w swojej organizacji:

CAA - Cypr
Constantinos Constanti został nowym Prezesem Cypryjskiego Związku Architektów (CAA). Zastąpił on Constantinosa Marathefitisa, który jakiś czas temu opuścił swoje stanowisko.

OAR - Rumunia
Serban Tiganas, członek Zarządu ACE, został wybrany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Architektów Rumunii na czteroletnią kadencję.

IARP - Polska
W czerwcu 2010 r. na Ogólnym Zgromadzeniu IARP, arch. Wojciech Gęsiak został wybrany na stanowisko Prezesa Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej na pięcioletnią kadencję. W skład nowego Prezydium wchodzą obecnie: Wojciech Gęsiak (Prezes), Sławomir Żak (Wiceprezes), Tomasz Tomaszewski (Wiceprezes), Waldemar Jasiewicz (Sekretarz) oraz Marek Mikos (Skarbnik).

RIBA ? Wielka Brytania
Angela Brady, irlandzka architekt, została wybrana do zastąpienia Rutha Reeda na stanowisku Prezesa Królewskiego Instytutu Brytyjskich Architektów (RIBA). Jej kadencja potrwa od września 2011 r. do sierpnia 2013 r. Do tego czasu będzie ona pełnić stanowisko Prezesa?elekta.

CCA ? Republika Czeska
Jan Vrana został wybrany na stanowisko Prezesa Czeskiej Izby Architektów (CCA). Przejmie on stanowisko po Daliborze Boraku, który obecnie jest członkiem Zarządu ACE. Jego kadencja potrwa
4 lata.

ACE na wydarzeniach zewnętrznych
ACE często uczestniczy w zewnętrznych imprezach i konferencjach, reprezentowana przez Prezydenta, Członków Zarządu, Prezesów Grup Roboczych i/lub Sekretariat. Działania te pozostają w wielu przypadkach niezauważone, lecz są bardzo ważne z punktu widzenia realizacji strategii ACE. Czytelnicy, którzy chcieliby zapoznać się z raportami z działalności reprezentacyjnej mogą skorzystać ze sprawozdań prowadzonych w kalendarzu reprezentacji dostępnym na stronie internetowej ACE pod następującym adresem:
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN/mee/rep/rep009.asp

Obchody 20-lecia ACE
Jak już wspomnieliśmy we wstępie do tej edycji ACE Info, ACE pragnie zaznaczyć swe 20?lecie serią imprez organizowanych w Brukseli w końcu tego roku. Obejmują one organizację wystawy oraz wydanie katalogu, które obejmować będą najlepsze przykłady rozwijającej się architektury z każdego zakątka Europy. Wystawa zorganizowana będzie w Parlamencie Europejskim w tygodniu rozpoczynającym się 29 listopada. Wystawa odbędzie się pod patronatem belgijskiej eurodeputowanej, pani Friedy Brepoels, która z wykształcenia jest architektem. Pani Brepoels oficjalnie otworzy wystawę na wieczornym wernisażu 30 listopada. W piątek, 3 grudnia, Ogólne Zgromadzenie ACE odbędzie się w budynkach Parlamentu Europejskiego i zostaną na nim poruszone wszystkie najistotniejsze kwestie polityki UE wpływające na środowisko zbudowane. Z tej okazji po raz pierwszy zaprezentowane zostaną wyniki Studium Sektorowego w roku 2010. Tego wieczoru odbędzie się także ceremonia oraz uroczysta kolacja w centrum kulturalnym Palais de Beaux Arts w sercu Brukseli, dokąd zostanie przeniesiona Wystawa ACE i gdzie, mamy nadzieję, potrwa do świąt Bożego Narodzenia.
ACE pragnie podziękować za hojny sponsoring i datki otrzymane na rzecz finansowania tychże obchodów od Velux, Knauf Insulation, Johnson Controls, Team Stainless, Camfil Farr, Daikin oraz MAF.
W miarę finalizacji powyższych planów na przestrzeni przyszłych tygodni i miesięcy, ACE opublikuje je oraz wyśle zaproszenia na różne imprezy do swoich delegatów, partnerów oraz rozmówców w Europie
i na świecie.

Imprezy i spotkania ACE we wrześniu, październiku i listopadzie 2010 r.
Grupa Robocza ds. Zamówień Publicznych ? czwartek, 9, i piątek, 10 września, Bruksela.
Grupa Robocza ds. Zakresu Usług ? poniedziałek, 20 września, Londyn.
Posiedzenia Grup Roboczych TA2 ? poniedziałek, 20 września, Londyn.
Generalne Spotkanie Koordynacyjne ? piątek, 24 września, Bruksela.
Spotkanie Komitetu Finansowego ? piątek, 1 października, Bruksela.
Spotkanie Zarządu ? piątek, 1, oraz sobota, 2 października, Bruksela.
Spotkanie Wspólnej Grupy Roboczej z przedstawicielami Szkół Architektonicznych ? czwartek,
7 października, Bruksela.
Warsztaty „Architektura a Jakość Życia” ? 25 października, Sofia.
Oficjalne otwarcie Wystawy ACE ? 30 listopada, Bruksela.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Biennale de Venise
Co dwa lata, pod koniec okresu letniego oczy architektów z całego świata zwrócone są na Venice Biennale. W tym roku okres ten rozpoczął się z końcem sierpnia, kiedy to zadebiutowała wystawa „Ludzie Spotykają się w Architekturze” na 12. Międzynarodowej Wystawie Architektonicznej, której kuratorem jest zdobywca nagrody Pritzker Prize 2010, Kazuyo Seijima. Paolo Baratta, Prezes  Fondazione La Biennale di Venezia, powiedział, że poprzednia edycja w 2008 r. odbywająca się pod kierownictwem Aarona Betskyego została określona mianem „swego rodzaju radosnego pesymizmu (?) z powodu małej wiary, która wydawała się towarzyszyć architekturze budynków sprzed okresu wielkich, bezosobowych przestrzeni miejskich, obecnie zaprzepaszczonej przez potęgujący się niekontrolowany rozrost miast”. W tym roku „podejmujemy temat optymistycznej wiary w architekturę,
a dokładnie w sztukę budowania przestrzeni, w której człowiek indywidualnie i grupowo może realizować swoje  ideały i budować społeczeństwo", mówi Baratta. Jako wystawa odbywająca się w czasie kryzysu, Biennale przedstawia szeroką gamę różnych  postaw i refleksji   w architekturze , ukazując, że zawód architekta z licznych punktów widzenia dotyczy złożoności życia w przestrzeni oraz życia ludzi w architekturze. Począwszy od wizji rozwoju miejskiego na skalę metropolitarną, badań na rzecz zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego, przemyśleń dotyczących  wartości materialnych i postrzegania, a kończąc na powtórce z historii i dalszym kształceniu architektonicznym - wszystko to znajdziecie Państwo na tej wystawie. Znalazło się także miejsce na rozważania na temat pustki i odejścia od prowadzenia wystawy. Wiele z organizacji członkowskich ACE prowadzi stoiska o tematyce narodowej. Wspólnie tworzą one swego rodzaju symbol nieprzemijającej nadziei w architekturze będącej składnikiem życia, a nie tylko zbyteczną koncepcją. Na koniec, ponownie zacytujemy Paolo Barattę, "Spotykając się przy architekturze, stajemy się ludźmi architektury”.
Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.labiennale.org

Komisarz Barnier melduje o finalizacji prac nad projektem „Aktu prawnego w sprawie jednolitego rynku UE”.
Jednolity rynek UE oparty jest na zasadzie „czterech swobód”, tzn. swobody ruchu towarów, usług, ludzi i kapitału w granicach UE. Przez ostatnie dekady poczynione zostały wielkie postępy w kierunku stworzenia jednolitego rynku, lecz jak może zaświadczyć wielu obywateli, nie jest to jeszcze w pełni funkcjonalny organizm. Ostatni raport opracowany przez byłego Komisarza ds. Konkurencji, pana Mario Monti, nawołuje do przywrócenia idei jednolitego rynku na wokandę. Obecne dokonania Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, pana Michaela Barniera, są jednoznaczną odpowiedzią na apel Montiego. Mimo, iż wydaje się, że główny nacisk proponowanej ustawy skupia się na opodatkowaniu, fałszerstwach i pomocy małym przedsiębiorstwom, doświadczenie pokazuje, że takie inicjatywy legislacyjne często wywierają także wpływ na zawód architekta. Z tego powodu ACE zamierz śledzić rozwój sytuacji w obliczu działań Komisarza Barniera.
Źródło: euractiv.com

Badanie jak obywatele europy postrzegają jakość swojego życia.
W maju tego roku Komisja Europejska opublikowała wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Eurobarometr na temat postrzegania jakości życia przez obywateli w 75 głównych miastach Europy. Stali czytelnicy ACE Info przypominają sobie, że ACE miała możliwość udziału przy opracowaniu pytań z ankiety. W szczególności dotyczy to pytań z zakresu piękna i atrakcyjności środowiska zbudowanego. Pomimo, że odpowiedzi wykazują przewidywaną rozrzut opinii, postrzeganie poziomu jakości usług transportowych, zdrowotnych i edukacyjnych w ogólnej ocenie wypadło dobrze,
a wyniki z pewnością przydadzą się  urbanistom i projektantom miejskim w planowaniu przyszłości naszych miast.
Pełną wersję raportu można pobrać pod adresem:
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/urban/audit/index_en.htm
Źródło: Agencja Prasowa Komisji Europejskiej

Rozporządzenie dotyczące produktów budowlanych ? polityczna zgoda w Radzie.
Rada Europejska doszła do politycznego porozumienia w sprawie kontrowersyjnego Rozporządzenia dot. produktów budowlanych (CPR), które zgodnie z propozycjami miało zastąpić Dyrektywę ws. produktów budowlanych. Dyrektywa ta wywierała znaczny wpływ na rynki produktów budowlanych w UE i regulowała zasady przyznawania znaku CE tymże produktom. ACE wraz z kilkoma kluczowymi graczami sektora budowlanego mają wątpliwości co do niektórych kwestii poruszonych w CPR.
W szczególności dotyczy to regulacji przyznawania znaku CE w przyszłości. Istnieje obawa, że oznaczenie to będzie nieprawidłowo wykorzystywane dla pewnych produktów wytwarzanych na miejscu na potrzeby specjalnych, jednorazowych przedsięwzięć. Następnym krokiem jest przedstawienie treści porozumienia do rozpatrzenia przez Parlament Europejski podczas drugiego czytania.
Źródło: FIEC

Nagroda Unii Europejskiej za dziedzictwo kulturowe ? Nagroda Europa Nostra 2011.
Co roku Europa Nostra oraz Unia Europejska nagradzają największe osiągnięcia z zakresu dziedzictwa kulturowego. Dzięki Nagrodzie Unii Europejskiej / Nagrodzie Europa Nostra instytucje te honorują doskonałość i poświęcenie architektów, rzemieślników, wolontariuszy, szkół, społeczności lokalnych, właścicieli dziedzictwa historycznego i mediów. Nagroda przyznawana jest za wzorowe inicjatywy restauracyjne oraz inicjatywy z zakresu wielu aspektów materialnego dziedzictwa kulturalnego Europy, w kategoriach od konserwacji pomników i budynków a także ich adaptacji, do nowych zastosowań, interwencji w historyczne otoczenie, odnowę krajobrazu miejskiego i wiejskiego,  interpretacje wykopalisk archeologicznych i opiekę nad kolekcjami dzieł sztuki. Nagradzane są także projekty badawcze i edukacyjne, oddana praca na rzecz konserwacji dziedzictwa kulturowego przez osoby indywidualne jak i organizacje, oraz promowanie edukacji i świadomości związanej z dziedzictwem kulturowym. Każdego roku głównym laureatom z różnych kategorii przyznawanych jest do sześciu pieniężnych nagród Grand Prix w wysokości 10,000?. Każdy może zgłosić swój wniosek  lub projekt (za zgodą właściciela projektu). Końcową datą składania wniosków do nagrody za rok 2011 jest
1 października 2010 r. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Europa Nostra pod adresem:
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award
Źródło: Europa Nostra

Od pomysłu na papierze do wykonania
Nowe badania prowadzone w Wielkiej Brytanii wskazują, że w wielu przypadkach  rzeczywista  sprawność termiczna materiałów budowlanych jest dużo niższa niż wskazywałyby to obliczenia projektowe. Badania prowadzone są przez zespół z Wydziału Środowiska Zbudowanego na Uniwersytecie Leeds i skupiają się na pomiarze faktycznej sprawności istniejących budynków oraz sprawności pojedynczych elementów tychże budynków (np. ścian i elementów dachowych)
i porównaniu tychże wartości z oczekiwanymi wartościami projektowymi. Ponadto, jako że zespół z Leeds opracował dużą liczbę metodologii badawczych umożliwiających zrozumienie jak i dlaczego elementy konstrukcyjne wypadają poniżej oczekiwań, obecnie są oni w stanie zidentyfikować liczne założenia projektowe i problemy wdrożeniowe prowadzące do rozbieżności między wartościami faktycznymi a modelowymi. Biorąc pod uwagę dążenie do  budownictwa pasywnego, badanie to jest pierwszym krokiem, który pomoże zrozumieć, jak należy projektować materiały budowlane, aby odznaczały się one obiecywanymi właściwościami. Zespół z siedzibą w Leeds wykonał liczne testy,
a sprawozdania z nich można znaleźć w internecie pod adresem:
http://www.leedsmet.ac.uk/as/cebe/projects/eurisol/ oraz http://www.leedsmet.ac.uk/as/cebe/build.htm
Źródło: Knauf Insulation

PUBLIKACJE

Ciepło w rozsądnej cenie dla wszystkich.
Przewodnik dotyczący poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla przekazujących budynki  socjalne do użytkowania , mieszkańców i organizacji wspierających został opublikowany przez FinSH Project. Można go pobrać bezpłatnie ze strony internetowej, gdzie można także uzyskać informacje na temat partnerów projektu:
www.finsh.eu

Architektura i Piękno: Rozmowy z Architektami na Temat Trudnego Związku
Książka oparta jest na serii wywiadów przeprowadzonych przez Yael Reisner. Architektura i Piękno została podzielona na 16 odrębnych rozdziałów/portretów spisanych przez Fleur Watson, stanowiących zbiór przemyśleń jednych z najbardziej kreatywnych projektantów na świecie. Architekci obecni na kartach książki: Will Alsop, Hernan Diaz Alonso, Peter Cook, Odile Decq, Frank Gehry, Zaha Hadid, Zvi Hecker, Mark Goulthorpe, Kolatan/MacDonald Studio, Greg Lynn, Tom Mayne, Juhani Pallasmaa, Gaetano Pesce, Eric Owen Moss, Wolf Prix oraz Lebbeus Woods. Książka kosztuje 61? i można ją zamówić przez internet pod adresem:
http://www.researchandmarkets.com/product/274f4c/architecture_and_beauty_conversations_with_a

KONKURSY

Najpierw Wydajność Energetyczna: Tworzenie Społeczeństwa Opartego na Niskiej Emisyjności Dwutlenku Węgla.
Europejska Rada ds. Efektywnej Gospodarki Energetycznej (eceee) wybrała powyższy tytuł na motyw przewodni swojego letniego kursu prowadzonego na południu Francji od 6 do 11 czerwca 2011 r. Kurs podzielony będzie na 8 segmentów, z których dwa będą bezpośrednio istotne dla architektów: Segment 5 - Oszczędność energii w budynkach: nadszedł czas na działanie, oraz Segment 6 ? Innowacje w budynkach i zastosowaniach. Eceee ogłosiło konkurs na artykuły, a termin składania abstraktów mija 30 września. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
www.eceee.org/summer_study

Światowe Dni Energii Odnawialnej, 2 - 4 marca 2011 r., Wels, Austria.
Jak na corocznej serii imprez ogłoszony został konkurs na artykuły z tej tematyki, a termin zgłaszania abstraktów mija 5 października. Tematami zgłaszanych prac mogą być wydajność energetyczna budynków, renowacja budynków oraz technologie i strategie wykorzystywane przy odnawialnych źródłach energii. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
www.wsed.at

UIA Tokio 2011 - Projekt 2050.
Następny Światowy Kongres architektów odbędzie się w Tokio w terminie 25 ? 28 września 2011. Motywem przewodnim będzie Projekt 2050. UIA ogłosiła konkurs na artykuły z terminem zgłaszania abstraktów mijającym 31 października. Trzy podtematy dla zgłaszanych prac są następujące: środowisko, wymiana kulturowa i życie. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
http://www.uia2011tokyo.com/en/callfor/

WYDARZENIA

StandarDays ? Dni otwartych drzwi dot. normalizacji w Europie ? Bruksela, 22 i 23 września.
Ta dwudniowa impreza skierowana jest zarówno do nowicjuszy w zakresie europejskich procedur normalizacyjnych jak i do tych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć pracę komitetów CEN i CENELEC. Impreza odbędzie w Brukseli. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
http://www.cen.eu/cen/Services/Education/StandarDays/Pages/8thStandarDays.aspx

Konferencja poświęcona urbanistyce i krajobrazowi dźwiękowemu ? Sztokholm, 30 września
i 1 października.

Konferencja ta jest częścią programu Sztokholm ? Zielona, Europejska Stolica 2010. Więcej informacji na temat tego wydarzenia dostępnych jest pod adresem:
http://www.soundscape-conference.eu/

Zrównoważony Rozwój Budownictwa ? Sztokholm, 20 października.
Konferencja poświęcona jest odkrywaniu siły drzemiącej w ostatnich przedsięwzięciach budowlanych i przebudowie miasta, a także ich wpływie na nadanie Sztokholmowi miana pierwszej w historii europejskiej, zielonej stolicy. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
www.buildingsustainability.se

Energia Słoneczna dla Budynków: Czerpanie Korzyści Finansowych z Włączenia Technologii Fotowoltanicznych do Projektów Zabudowań ? Watford, Wielka Brytania, 20 października.
Konferencja ta odbywająca się pod patronatem ACE jako organizacji zaangażowanej w działalność Design Build Solar poświęcona będzie rosnącemu zainteresowaniu technologiami fotowoltanicznymi montowanymi na budynkach, czyli tematowi, nad którym ACE pracowało w przeszłości. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
http://www.bre.co.uk/eventdetails.jsp?id=4296

Wycena Nieruchomości na Niestabilnych Rynkach: Dokładność i Rzetelność ? Bruksela,
28 października.

Konferencja ta jest organizowana przez RICS i ma na celu zaznajomienie uczestników z metodami wycen stosowanymi na niestabilnych rynkach. Powinna ona być interesująca dla architektów, którzy muszą posiadać dobrą wiedzę na temat wartości nieruchomości. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
http://www.joinricsineurope.eu/en/events/european-rics-valuation-conference-brussels-belgium/

Bauhaus.Solar, Technologia, Projekt, Środowisko- Erfurt, Niemcy, 10 i 11 listopada.
Na tej konferencji poruszony zostanie wachlarz tematów obejmujących architekturę i elementy konstrukcyjne technologii słonecznych, energooszczędną budowę i przebudowę. ACE będzie patronem tej konferencji. Więcej informacji na jej temat dostępnych jest pod adresem:
www.bauhaus-solar.de

Coroczna konferencja URBACT ? Liege, 30 listopada i 1 grudnia.
Na tej konferencji poruszone zostaną kwestie przezwyciężania wyzwań stojących w obecnych czasach przed miastami w kontekście światowej ekonomii dotkniętej kryzysem gospodarczym. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
www.urbact.eu

Kongres UIA 2011
Ważną pozycją w Państwa kalendarzu jest następny Kongres UIA, który odbędzie się w Tokio, w Japonii, w dniach 25 ? 29 września 2011 r. Tematem przewodnim będzie Projekt 2050 i zostanie on omówiony z trzech głównych punktów widzenia, którymi są: środowisko, życie, przeżycie. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
http://www.uia2011tokyo.com/en/

Lista imprez związanych z urbanistyką
Europejska Sieć Urbanistyczna (EUKN) prowadzi na swojej stronie internetowej bogatą listę wszelkich wydarzeń związanych z urbanistyką. Wiele z nich jest interesujących z architektonicznego punktu widzenia. Lista dostępna jest pod adresem:
http://www.eukn.org/eukn/meetings/index.html

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Przydatne i ciekawe linki:
Strona Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/index_en.htm

Wyszukiwarka dokumentów Komisji
http://europa.eu/documents/comm/index_en.htm

Członkowie Komisji Barroso
http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_en.htm

Strona Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.europa.eu

Strona Prezydencji Belgijskiej (lipiec 2010 - grudzień 2010)
http://www.ue2008.fr

Strona Prezydencji Hiszpańskiej (styczeń 2010 - czerwiec 2010)
http://www.eu2009.cz/en/

Europejskie Forum ds. Polityk Architektonicznych
http://www.efap-fepa.eu

Strona EU Video
http://www.youtube.com/eutube

Strona URBACT Hous-Es Network
http://urbact.eu/projects/hous-es.html

Strona Sustainable building
www.sustainablebuilding.info

Collegi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) baza danych stosunków międzynarodowych
http://www.coac.net/international/

Baza danych Consilio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC)- ArchiEuro
http://www.archieuro.archiworld.it

Strona internetowa Europejskiej Platformy Technologii Budowlanych
http://www.ectp.org

Strona EPDB (Energy Performance of Building Directive)
http://buildingsplatform.org

Strona internetowa ArchiEuropa- informacje porównawcze o praktyce w architekturze
http://www.arvha.net//selectionlang.php?s=AXMIG1FZFB

Strona internetowa Archi-Student- bogactwo informacji na temat szkół i studentów architektury
w Europie:
www.archi-students.org

Link do biuletynu Międzynarodowej Unii Architektów (UIA):
http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-2/4-lettre.html

Strona internetowa Komisji ds. Praktyki UIA- zawiera przydatne informacje na temat pracy globalnego stowarzyszenia Architektów, UIA i spraw związanych z praktyką:
www.aia.org/about_uia

Passive and Downdraught Cooling in Buildings- strona projektu finansowanego przez Unię Europejską zawierająca informacje o alternatywnych klimatyzacjach w budynkach:
www.phdc.eu

Database of Digital Architecture- Nowa, oparta na subskrypcji strona, która zawiera wiele działów, zawierających zdjęcia prac wielkich znawców architektury oraz video z wywiadami ze sławnymi architektami. Więcej informacji na stronie:
www.pidgeondigital.com

Interaktywna baza architektów- strona wystartowała w marcu 2008 i stanowi okazję dla architektów do zaprezentowania swoich prac i stania się rozpoznawalnym na światową skalę:
www.worldarchitecture.org

Strona internetowa ACE:
http://www.ace-cae.org

Przydatna wskazówka:

W adresach internetowych podanych przez ACE Info w odniesieniu do dokumentów UE, często w pobliżu końca adresu widać „_en”. Te dwie litery określają język dokumentu (angielski w przypadku „en”) i zazwyczaj można zmienić te dwie litery, aby przejść na inną wersję językową, zgodnie z poniższym:

 • francuski_fr
 • włoski_it
 • portugalski_ pt
 • estoński_ et
 • węgierski_hu
 • rumuński_ro
 • niemiecki_de
 • hiszpański_es
 • fiński_fi
 • łotewski_lv
 • słoweński_sl
 • duński_da
 • grecki_el
 • czeski_cs
 • litewski_lt
 • słowacki_sk
 • szwedzki_sv
 • holenderski_nl
 • maltański_mt
 • polski_pl
 • bułgarski_bg

Zespół redakcyjny zajmujący się zbieraniem materiałów do ACE Info:

Prezydent ACE: Selma Harrington
Członek Zarządu odpowiedzialny za Komunikację: Serban Tiganas
Dyrektor ACE: Adrian Joyce

ACE Info jest regularnie wydawane (około 8 wydań w roku). Dokument można rozpowszechniać bez ograniczeń, tłumaczyć jego treść w celu wykorzystania w publikacjach oraz odwoływać się do informacji w nim zawartych, jeżeli ACE zostanie podane jako źródło, z którego pochodzą informacje.

Jeśli chcesz regularnie otrzymywać ACE Info, a nie jesteś wpisany na listę mailową, możesz zarejestrować się na stronie:
http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN/sub/sub/subscribe.asp
Jeżeli posiadasz informacje, które chciałbyś, aby zostały uwzględnione w kolejnym wydaniu, prześlij je drogą mailową (prosimy o wersje angielskie lub francuskie) na adres: adrian.joyce@ace-cae.org.  Informacje należy przedkładać do pierwszego piątku każdego miesiąca.

Koniec


Załączniki: