Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

PLANY MIEJSCOWE - Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego
26-07-2021, rozpoczęcie o 17:00, Warszawa - IARP/0020/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń: "Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego": Szkolenie 1. Plany miejscowe. Szkolenie 2. Decyzje o warunkach zabudowy. _______________ Szkolenie będzie dostępne od 26 lipca 2021 od godziny 17.00 bez ograniczeń czasowych w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta pod adresem https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/ link bezpośredni do szkolenia: https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/369-plany-miejscowe Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu szkolenia, otrzymać certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym pod adresem https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia link bezpośredni do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/996 _______________ KLUCZOWE TERMINY: Planowanie przestrzenne, System planowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Prawo miejscowe, Plan miejscowy, Decyzja o warunkach zabudowy, Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zawartość planów (tekst, rysunek, załączniki), Parametry i współczynniki. CELE: 1. Znajomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących planowania przestrzennego. 2. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na rozwój i kształtowanie przestrzeni. 3. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na proces projektowania. 4. Znajomość zawartości Planów. 5. Poznanie zawartości Decyzji WZ i ULICP. 6. Zdobycie umiejętności interpretowania różnorodności zapisów i rysunków Planów. 7. Zdobycie umiejętności praktycznego sposobu odczytywania zawartości Planów, decyzji WZ i ULICP. 8. Rozumienie relacji pomiędzy Studium a Planami miejscowymi oraz decyzjami WZ i ULICP. SZKOLENIE 1. PALNY MIEJSCOWE I. Wprowadzenie do tematu: - objaśnienie wyboru tematu obu szkoleń; - zapowiedź treści szkoleń; - informacja o przeprowadzeniu szkoleń: 1-dotyczący Planów miejscowych, 2- dotyczący WZ i ULICP; II. Prezentacja połączona z wykładem: 1. Przypomnienie regulacji prawnych. 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako wyraz polityki przestrzennej Gminy. Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, będący podstawą wydawania decyzji administracyjnych. 3. Zawartość aktu planistycznego -tekst- treść uchwały Rady i część graficzna oraz załączniki. Jak czytać miejscowe plany. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych planów m. innymi takich jak: a/wskaźniki /parametry- sposoby zapisów i ich znaczenie dla procesu projektowania (min-max, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zainwestowania itp.) b/przeznaczenie podstawowe i uzupełniające w odniesieniu do działki inwestycyjnej i obszaru oznaczonego w MP, c/wytyczne kształtowania obiektów: wysokości, kształty, kąty dachów, barwy, materiały wykończeniowe itp. d/zasady scalania i podziału nieruchomości e/ projektowanie zagospodarowania działki objętej inwestycją w oparciu o przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne, f/linie zabudowy, linie rozgraniczające teren g/strefy h/problem nieaktualności obowiązujących Planów miejscowych (osuwiska, strefy zalewowe, strefy ochrony sieci, ciągów komunikacyjnych, rezerwy terenu pod urządzenia infrastrukturalne) III. Wnioski i podsumowanie . IV. Zakończenie. SZKOLENIE 2. DECYZJE WZ I. Wprowadzenie do tematu: - objaśnienie wyboru tematu szkolenia; - zapowiedź treści szkolenia; - informacja o poprzednim szkoleniu i jego dostępności na platformie IARP II. Prezentacja połączona z wykładem: 1. Przypomnienie regulacji prawnych. 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako wyraz polityki przestrzennej Gminy. Sytuacja braku planu: Decyzje WZ i ULICP - zasady ich formułowania. Co definiuje inwestycję jako cel publiczny. 3. Zawartość Decyzji WZ - treść decyzji: tekst i część graficzna decyzji, załączniki: część tekstowa i graficzna wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Jak czytać decyzje WZ. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych decyzji między innymi takich jak: a/ ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy b/ ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu c/ ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego wynikające z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania (wskaźniki /parametry- sposoby zapisów i ich znaczenie dla procesu projektowania - intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zainwestowania, wytyczne kształtowania obiektów: wysokości, kształty, kąty dachów, barwy, materiały wykończeniowe itp.) d/warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, ochrony interesów osób trzecich, ustalenie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, linie rozgraniczające, e/ wyniki analizy, f/ projektowanie w oparciu o zapisy decyzji WZ, 4. Zawartość Decyzji ULICP - jak czytać decyzje. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych przykładów. III. Wnioski i podsumowanie. IV. Zakończenie: PROWADZĄCY: mgr inż. arch. Dorota Verey Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP - Absolwent wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (dyplom 1990 r.) - Studia podyplomowe z szacowania nieruchomości (2000 r.) - uprawnienia w 1994 r., do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia wykonawcze do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, - członek Małopolskiej Izby Architektów RP, - członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - członek SARP, - od 2005 r. do chwili likwidacji członek Izby Urbanistów - Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Urbanistów Polskich z siedzibą w Krakowie, - prowadzi własną pracownie projektową, - w Małopolskiej Izbie Architektów RP - pracuje w zespole ds legislacji oraz jako egzaminator zewnętrzny na Wydziałach Architektury Krakowskich Uczelni, - od 2019 roku Koordynator programu Kształtowanie Przestrzeni na terenie Małopolski

Archiwum szkoleń