Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-01-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2010 roku
26.06.2011

Uchwała nr O-01-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w I kwartale 2010 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-02-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2010 roku
26.06.2011

Uchwała nr O-02-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zobowiązania przewodniczących okręgowych rad Izby Architektów do poinformowania organów administracji publicznej ds. architektury i budownictwa o nowej formie zaświadczenia (zaświadczenie elektroniczne) o wpisie na listę Izby Architektów RP

Uchwała nr O-03-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-03-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zwołania II Sprawozdawczo - Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Uchwała nr O-04-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-04-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zobowiazania Przewodniczacych i Sekretarzy Rad Okregowych Izb Architektów do autoryzacji w systemie komputerowym IA RP kodów dostepu do bazy danych izb okregowych w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia 2010r.

Uchwała nr O-05-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 stycznia 2009 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-05-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji wykonywania przez rady izb samorządu zawodowego architektów obowiązków informacyjnych wobec Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o których mowa w art. 12 ust. 9, w art. 15 ust. 6, art. 99 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz § 43 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Uchwała nr O-06-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 lutego 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-06-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Izbie Architektów RP oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Izbie Architektów RP

Uchwała nr O-07-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-11-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby Architektów i posługiwania się tymi zaświadczeniami wprowadzonego uchwałą nr O-18-II-2009 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr O-07-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 marca 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-07-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie alokacji środków finansowych na wspólne przedsięwzięcia na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w związku z remontem nowej siedziby tej Izby

Uchwała nr O-08-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 31 marca 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-08-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania w imieniu KRIA sprawozdania finansowego za 2009 rok

Uchwała nr O-09-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-09-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w II kwartale 2010 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-10-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-10-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru uchwały Okręgowej Rady Izby Architektów w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Izby osoby świadczącej usługi transgraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr O-12-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-12-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr O-38-II-2009 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej Izby Architektów

Uchwała nr O-13-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-13-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Kapituły Odznaki Honorowej II stopnia

Uchwała nr O-14-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-14-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały KRIA nr O-05-II-2010 z dnia 12.02.2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji wykonywania przez rady izb samorządu zawodowego architektów obowiązków informacyjnych wobec Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o których mowa w art. 12 ust. 9, art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz § 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Uchwała nr O-15-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-15-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-16-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 maja 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-16-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie komunikacji społecznej i medialnej

Uchwała nr O-17-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 czerwca 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-17-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie przedstawienia przez KRIA Ministrowi Infrastruktury projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Uchwała nr O-18-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 czerwca 2010 roku
18.02.2014

Uchwała nr O-18-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 czerwca 2010 roku w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-19-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 czerwca 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-19-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w III kwartale 2010 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-20-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 23 czerwca 2010 roku
14.12.2010

Uchwała nr O-20-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie ukonstytuowania się Krajowej Rady i podziału czynności pomiędzy jej członków

1  2  3