Izba Architektów - strona główna

Regulaminy » Regulacje prawne

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie wysokości składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów z dnia 24 listopada 2002 r. (tekst ujednolicony)
31.12.2021

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie wysokości składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów z dnia 24 listopada 2002 r. (tekst ujednolicony)

Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej
25.11.2021

Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej

Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów RP
07.10.2021

Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów RP

Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów Izby Architektów RP
25.01.2016

Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP (wersja ujednolicona)

Regulamin zasad ponownego wpisu na listę okręgowej izby architektów RP oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających
05.12.2014

Regulamin zasad ponownego wpisu na listę okręgowej izby architektów RP oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających.

Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej...
05.12.2014

Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta

Regulamin procedury publikowania wiadomości dotyczących prac Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz ciał statutowych, komisji i zespołów powołanych przez KRIA RP
05.12.2014

Regulamin procedury publikowania wiadomości dotyczących prac Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz ciał statutowych, komisji i zespołów powołanych przez KRIA RP

Regulamin zespołu do spraw doskonalenia zawodowego architektów
05.12.2014

Regulamin zespołu do spraw doskonalenia zawodowego architektów.

Regulamin wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby Architektów i posługiwania się tymi zaświadczeniami
02.12.2014

Regulamin wydawania zaświadczeń o wpisie na listę członków Izby Architektów i posługiwania się tymi zaświadczeniami

Regulamin warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej IARP
02.12.2014

Regulamin warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej Izby Architektów (tekst jednolity)

Regulamin organizacji i finansowania Konwentów Przewodniczących
02.12.2014

Regulamin organizacji i finansowania Konwentów Przewodniczących

Instrukcja Zarządzania majątkiem trwałym w IARP
02.12.2014

Instrukcja Zarządzania majątkiem trwałym w Izbie Architektów RP

Regulamin obejmowania przedsięwzięć patronatem Izby Architektów RP
02.12.2014

Regulamin obejmowania przedsięwzięć patronatem Izby Architektów RP

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
02.12.2014

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego przyjęty uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP nr O-16-III-2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej i zmieniony uchwałą nr O-47-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 listopada 2014 r.

Regulamin Zasad wypłacania diet
05.02.2011

Regulamin Zasad wypłacania diet (wersja ujednolicona)

Regulamin stosowania tabel określających wyskokość honorarium - opracowanie KRIA
05.02.2011

Regulamin stosowania tabel określających wyskokość honorarium - opracowanie Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Regulamin Prowadzenia list członków okręgowych izb architektów
05.02.2011

Regulamin Prowadzenia list członków okręgowych izb architektów - tekst jednolity

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (tekst jednolity)
05.02.2011

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (Załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r.) uwzględniający zmiany wprowadzone...

Regulamin organizacji i trybu działania organów jednostek organizacyjnych IARP z wyłączeniem zjazdów
05.02.2011

Regulamin organizacji i trybu działania organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP z wyłączeniem zjazdów.

Regulamin KSD i OSD
05.02.2011

Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych - stan na dzień 01.10.2009 r.

1  2