Izba Architektów - strona główna

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna » Aktualności

Terminy egzaminów w 2022 r.
13.01.2022

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351):

...
Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
22.11.2021
Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdziło Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do sesji egzaminacyjnej grudzień 2021.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości
04.10.2021

 W załączniku znajduje się aktualny wykaz aktów prawnych do zaplanowanego na dzień 3 grudnia br. egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości.

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zagadnienie uprawnień budowlanych oraz pozbawienia organów aa-b możliwości weryfikacji zgłoszenia)
29.09.2021

KRIA RP wystąpiła również do Pana Piotra Uścińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sprawie wprowadzenia do projektu ustawy przepisów odrębnie regulujących kwestie uprawnień do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz pozbawienia organów aa-b możliwości weryfikowania zgłoszenia pod kątem zgod...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pisma skierowane do komisji senackich)
29.09.2021

W dniu 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa została skierowana do rozpatrzenia przez dwie, połaczone komisje senackie - Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorzadu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie komisji zaplanowa...

Ostrzeżenie Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2
13.09.2021

W związku z ogłoszeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w dniu 7 września 2021 r. dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, że:

...

Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości
15.04.2021

W załączniku znajduje się aktualny wykaz aktów prawnych do zaplanowanego na dzień 11 czerwca br. egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości.

Informacja w sprawie zmiany wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
11.03.2021

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP informuje, że na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zw. z art. 12 ust. 5 – 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. ...

Nowy termin zimowej sesji egzaminacyjnej
24.11.2020

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IARP

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 04 grudnia 2020 r. terminu zimowej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu zagrożenia epidemicznego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP wyznacza nowy termin zimowej sesji egzaminacyjnej n...

Informacja w sprawie odwołania zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2020
10.11.2020

Informacja w sprawie odwołania zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ustanowieniem zakazów zgromadzeń na mocy § 28 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ...
Komunikat KKK IARP ws. "Wytycznych Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności arch...
27.07.2020

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP uzgodniła z Głównym Inspektorem Sanitarnym "Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzami...

UWAGA! KOMUNIKAT z dnia 18 czerwca 2020 KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IARP W SPRAWIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ
19.06.2020

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP informuje, że na jednej ze stron internetowych pojawiły się fałszywe informacje o możliwości odpłatnego dostępu do bazy pytań przygotowanych na egzamin na uprawnienia budowlane, który ma się odbyć we wrześniu 2020 r. Portal wskazał, że pytania te zostały przygotowane przez Izbę Archite...

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IARP
28.04.2020

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu zagrożenia epidemicznego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP wyznacza nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na dzień 11 września 2020 r., o godzinie 10.00 - część  pisemna egz...

Stanowisko KKK w zakresie 3-letniego terminu ważności egzaminu na uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
15.04.2020

Zgodnie z art. 14 ust 4 i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania. Po upływie tego terminu uprawnienie do przystąpienia do egzaminu ustnego wygasa. Jednocześnie zgodnie z art. 15 zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, terminy zawite, z nie zachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, w czasie epidemii nie rozpoczynają biegu, a te które bieg rozpoczęły zostają zawieszone. Biorąc pod uwagę, że wskazany przepis art. 14 ust 4 ustawy Prawo budowlane zawiera termin, którego upływ niewątpliwie niesie negatywne skutki dla strony, należy uznać, że w chwili obecnej termin ten uległ zawieszeniu do czasu zakończenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym, uprawnienie do przystąpienia do egzaminu ustnego nie wygasa z powodu odwołania czerwcowej sesji egzaminacyjnej, w szczególności w sytuacji rozpoczętych postępowań kwalifikacyjnych, czyli wszczętych już postępowań o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wskazuje jednocześnie, że wynikające z art. 15zzs w/w ustawy przepisy, dotyczą również zawieszenia terminów administracyjnych. Tym samym, postępowania toczące się przed komisjami kwalifikacyjnymi, nie ulegają zawieszeniu, choć toczą się bez rygoru związanego z koniecznością zachowania terminów. Komisje  mogą w tym czasie kontynuować pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, rozpatrywać wnioski o przeprowadzenie egzaminu, analizować ich zawartość, wzywać stronę  do ich uzupełnienia, wydawać decyzje. Czynności dokonane w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii  ogłoszonego z powodu CO- VID, są skuteczne. Wszystkie terminy uzupełnienia wniosków, terminy odwołania od decyzji, rozpoczynają lub kontynuują swój bieg po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

W przypadku, gdy wnioskodawca pomimo, iż termin dla niego nie biegnie, uzupełni braki lub złoży odwołanie, czynność należy uznać za dokonaną.
W przypadku złożenia dokumentów drogą e - mailową, organ po zakończeniu stanu epidemii  lub zagrożenia epidemicznego powinien wezwać stronę do uzupełnienia ich w formie pisemnej.

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP
24.03.2020

 W sprawie letniej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP podjęła decyzję o odwołaniu letniej sesji egzaminacyjnej egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której termin wyznaczony był na dzień 5 czerwca 2020 r.
 2. Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach letniej sesji egzaminacyjnej i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania letniej sesji w dniu 5 czerwca 2020r. wycofały swój wniosek opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
 3. Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej.
Terminy egzaminów w latach 2020-2022
23.07.2019

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP, wyznacza terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:

 1. 2020 r.:
  • sesja letnia 5 czerwca
  • sesja zimowa 4 grudnia
 2. 2021 r.:
  • sesja letnia 11 czerwca
  • sesja zimowa 3 grudnia
 3. 2022 r.:
  • sesja letnia 10 czerwca
  • sesja zimowa 2 grudnia
Stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w przedmiocie kwalifikowania wykształcenia kandydatów na uprawnienia budowalne w specjalności architektonicznej
11.03.2019
Termin egzaminu i wysokość opłat w 2020 r.
27.11.2018

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w...