Izba Architektów - strona główna

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna » Egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Termin egzaminu i wysokość opłat w 2022 r.
13.01.2022

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351):

...
Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
22.11.2021
Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdziło Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do sesji egzaminacyjnej grudzień 2021.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości
04.10.2021

 W załączniku znajduje się aktualny wykaz aktów prawnych do zaplanowanego na dzień 3 grudnia br. egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości.

Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości
15.04.2021

W załączniku znajduje się aktualny wykaz aktów prawnych do zaplanowanego na dzień 11 czerwca br. egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości.

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
03.02.2021

UWAGA! Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP zwraca się do kandydatów mających przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, który rozpocznie się w dniu 19 lutego z prośbą o zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjn...

Termin egzaminu i wysokość opłat w 2021 r.
26.01.2021

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019. 1186 t. j.):
...

Informacja w sprawie odwołania zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2020
11.11.2020

Informacja w sprawie odwołania zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ustanowieniem zakazów zgromadzeń na mocy § 28 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ogranic...
KOMUNIKAT IARP O TERMINIE DODATKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ
07.10.2020

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP informuje, że w dniu 5 października 2020 r. podjęta została uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2021 r. dla osób, które uzyskały wynik negatywny części pisemnej lub części ustnej egzaminu podczas sesji prze...

Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości
06.10.2020

W załączniku znajduje się aktualny wykaz aktów prawnych do zaplanowanego na dzień 4 grudnia br. egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości.

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IARP
28.04.2020

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu zagrożenia epidemicznego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP wyznacza nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na dzień 11 września 2020 r., o godzinie 10.00 - część  pisemn...

Stanowisko KKK w zakresie 3-letniego terminu ważności egzaminu na uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
15.04.2020

Zgodnie z art. 14 ust 4 i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania. Po upływie tego terminu uprawnienie do przystąpienia do egzaminu ustnego wygasa. Jednocześnie zgodnie z art. 15 zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, terminy zawite, z nie zachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, w czasie epidemii nie rozpoczynają biegu, a te które bieg rozpoczęły zostają zawieszone. Biorąc pod uwagę, że wskazany przepis art. 14 ust 4 ustawy Prawo budowlane zawiera termin, którego upływ niewątpliwie niesie negatywne skutki dla strony, należy uznać, że w chwili obecnej termin ten uległ zawieszeniu do czasu zakończenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym, uprawnienie do przystąpienia do egzaminu ustnego nie wygasa z powodu odwołania czerwcowej sesji egzaminacyjnej, w szczególności w sytuacji rozpoczętych postępowań kwalifikacyjnych, czyli wszczętych już postępowań o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wskazuje jednocześnie, że wynikające z art. 15zzs w/w ustawy przepisy, dotyczą również zawieszenia terminów administracyjnych. Tym samym, postępowania toczące się przed komisjami kwalifikacyjnymi, nie ulegają zawieszeniu, choć toczą się bez rygoru związanego z koniecznością zachowania terminów. Komisje  mogą w tym czasie kontynuować pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, rozpatrywać wnioski o przeprowadzenie egzaminu, analizować ich zawartość, wzywać stronę  do ich uzupełnienia, wydawać decyzje. Czynności dokonane w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii  ogłoszonego z powodu CO- VID, są skuteczne. Wszystkie terminy uzupełnienia wniosków, terminy odwołania od decyzji, rozpoczynają lub kontynuują swój bieg po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

W przypadku, gdy wnioskodawca pomimo, iż termin dla niego nie biegnie, uzupełni braki lub złoży odwołanie, czynność należy uznać za dokonaną.
W przypadku złożenia dokumentów drogą e - mailową, organ po zakończeniu stanu epidemii  lub zagrożenia epidemicznego powinien wezwać stronę do uzupełnienia ich w formie pisemnej.

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP
24.03.2020

 W sprawie letniej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP podjęła decyzję o odwołaniu letniej sesji egzaminacyjnej egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której termin wyznaczony był na dzień 5 czerwca 2020 r.
 2. Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach letniej sesji egzaminacyjnej i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania letniej sesji w dniu 5 czerwca 2020r. wycofały swój wniosek opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
 3. Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej.
Terminy egzaminów w latach 2020-2022
23.07.2019

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP, wyznacza terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:

 1. 2020 r.:
  • sesja letnia 5 czerwca
  • sesja zimowa 4 grudnia
 2. 2021 r.:
  • sesja letnia 11 czerwca
  • sesja zimowa 3 grudnia
 3. 2022 r.:
  • sesja letnia 10 czerwca
  • sesja zimowa 2 grudnia
Stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w przedmiocie kwalifikowania wykształcenia kandydatów na uprawnienia budowalne w specjalności architektonicznej
11.03.2019
Termin egzaminu i wysokość opłat w 2020 r.
27.11.2018

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w...

Przykładowe pytania do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
14.04.2016

W celu ułatwienia przygotowania się do egzaminu pisemnego osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i ze względu na szeroki zakres tematyczny obowiązującego prawa, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP (KKK IARP) zdecydowała o zami...