Izba Architektów - strona główna

Warunki członkostwa w IARP » Postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Opłaty
03.01.2012

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej [Dz. U. z 2016 r., poz. 65], przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działaln...

Podstawowe informacje
03.01.2012

Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania
25.01.2011

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta.

Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji
25.01.2011

Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta