Izba Architektów - strona główna

Warunki członkostwa w IARP

Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2018 r.
08.01.2018

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia...

Application form
14.01.2012

Please note that the English version of the application form is for information only. The application form should be submitted in Polish version.

Application form in the attachment.

Payments
14.01.2012

Payments related to proceedings aimed at recognition of qualifications to pursue the profession of architect are the following:

  1. Payment for the recognition of qualification to practice the architectural profession which amounts to 980 PLN should be made into the following account:
    Krajowa Izba Architektów RP 
    ...
General information
14.01.2012

Recognition of qualifications to pursue the profession of architect in relation to architects who are citizens of EU member states, the Swiss Confederation and Members of the European Free Trade Association (EFTA)

Opłaty
03.01.2012

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej [Dz. U. z 2016 r., poz. 65], przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działaln...

Podstawowe informacje
03.01.2012

Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
05.02.2011

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Członkostwo w Okręgowych Izbach Architektów
25.01.2011
  1. Kto może zostać członkiem Izby Architektów?
    Członkiem Izby Architektów może zostać każdy, kto spełnia wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, in...
Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych
25.01.2011

Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania
25.01.2011

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta.

Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji
25.01.2011

Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta

Wymagania odnośnie wykształcenia stawiane członkom IA
25.01.2011

Informacja w sprawie poziomu wykształcenia wymaganego od architekta - członka Izby Architektów

17.02.2010
Instrukcja dotycząca postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych

Instrukcja dotycząca postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych.