Izba Architektów - strona główna

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
29.11.2021

Do wszystkich Delegatów

XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Delegaci na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP,

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu organizacji i trybu przeprowad...

Konwent Przewodniczących Izb Okręgowych Izby Architektów RP
29.11.2021

Konwent Przewodniczących został powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Izby Architektów w 2012 roku, celem koordynacji działań rad okręgowych oraz pełnej wymiany informacji o prowadzonych pracach i podejmowanych decyzjach. Wprawdzie nie ma mocy uchwałodawczej, ale z czasem stał się agendą ważnych dla środowiska spraw, rozwiązań i wypracowanych w dyskusjach poglądów. Odbywa się z częstotliwością raz na kwartał, każdorazowo w innej izbie. Organizatorem grudniowego Konwentu jest Krajowa Izba Architektów RP.

Partner Wydarzenia

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego
19.11.2021

Krajowa Rada przekazuje do wiadomości członków IARP pismo Głównego Inspektora Sanitarnego (znak EP.NE.72.69.2021.2) z dnia 16 listopada br. W piśmie tym Główny Inspektor Sanitarny zwraca uwagę na bardzo wysokie ryzyko sanitarne związane z czwartą falą epidemii COVID-19 w Polsce oraz jego wypływem na formy organizacji spotkań, konferencji i innyc...

IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
06.11.2021

W dniach 4-5 listopada odbył się IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.

W trakcie głosowań delegaci zadecydowali o:

  • zaaprobowaniu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji i...
Otwarcie zjazdu
04.11.2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy - Delegaci na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP,

 

W związku z uchwałą nr O– 43– V – 2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektó...

Informacja dotycząca zjazdu
04.11.2021

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

W ostatnim czasie wśród Delegatów rozesłane zostały nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomych nieprawidłowości formalnych związanych ze zwołaniem najbliższego nadzwyczajnego zjazdu,...

Zawiadomienie o zwołaniu IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
02.11.2021

Do wszystkich Delegatów

IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

4-5 listopada 2021 r.

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci,

...

Konwent Przewodniczących Izb Okręgowych Izby Architektów RP
13.10.2021

Konwent Przewodniczących został powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Izby Architektów w 2012 roku, celem koordynacji działań rad okręgowych oraz pełnej wymiany informacji o prowadzonych pracach i podejmowanych decyzjach. Wprawdzie nie ma mocy uchwałodawczej, ale z czasem stał się agendą ważnych dla środowiska spraw, rozwiązań i wypracowanych w dysk...

Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
30.09.2021

Prezesi i Przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego w dniu 27 września podpisali dokument powołujący Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Porozumienie ma być platformą, która zapewnia współpracę samorządów zawodowych w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.
...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pismo skierowane do komisji sejmowych)
29.09.2021

Krajowa Rada IARP przedstawiła uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym również podczas prac toczących się w Sejmie RP. Projekt ten rozpatrywany był przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (komisje połączone). W posie...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt z dnia 7 września 2021 r.)
29.09.2021

W dniu 15 września 2021 r. KRIA RP zwróciła się do Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie skierowania do Sejmu RP projektu nowelizacji (domy 70m2) w wersji istotnie odbiegającej od wersji poddanej konsultacjom publicznym. KRIA RP wyraziła sprzeciw wobec kierowan...

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (konsultacje publiczne)
12.09.2021

W dniu 25 sierpnia 2021 r. Krajowa Rada Izby Architektów RP przedstawiła, w toku konsultacji publicznych, uwagi do projektu ustawyo zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (numer z wykazu prac UD 253). Po otrzymaniu projektu KRIA RP przeprowadziła konsultacje wewnętrzne z okręgowymi izbami. 

Opinia IARP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (70 m2)
28.08.2021

Izba Architektów RP jako samorząd zawodowy zrzeszający architektów, czynnie wykonujących zawód i zmagających się na co dzień z trudną rzeczywistością prawną i administracyjną w zakresie inwestycji budowlanych, po dogłębnym przeanalizowaniu proponowanych zmian i konsekwencji jakie przyniesie wprowadzenie tych zmian w życie jest zmuszona negatywni...

Stanowisko Izby Architektów RP wobec propozycji rozdawania przez państwo darmowych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2
13.08.2021

Stanowisko Izby Architektów RP wobec propozycji rozdawania przez państwo
darmowych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2

 

W związku z założeniami „Polskiego Ładu” jako nowej instytucji wsparcia obywateli w budowie własnego domu, Izba A...

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów
26.07.2021
Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na szkolenie: "Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów/projektantów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej"
Światowy Dzień Architektury
01.07.2021

 .
1 lipca 2021 obchodzimy Świat...

XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.
22.06.2021

W dniach 19-21 czerwca 2021 r. odbywał się XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. 

 

Decyzją Zjazdu Krajowego:

  1. Przyjęto sprawozdania organów Izby z działalności ...
Propozycja zmian wewnętrznych regulaminów i statutu IARP.
17.06.2021

Na najbliższym Krajowym Zjeździe IARP delegaci będą decydować o losach, proponowanych przez Krajową Radę IARP, zmian wewnętrznych regulaminów i statutu IARP. Zmiany podyktowane są potrzebą modernizacji Izby, otwarciem jej na cyfryzację i umożliwienie korzystania z współczesnych możliwości techniczno-informatycznych.

Izba Architektów ni...

Prezentacja z działalności KRIA za 2020 rok
17.06.2021

Czerwiec to tradycyjny czas sprawozdań i podsumowań działalności w Krajowej Izbie Architektów RP.  Nie mamy się czego wstydzić, bo staraliśmy aktywnie działać i być blisko architektów, mimo pandemii. Uważamy też, że każdy członek izby ma prawo wiedzieć na jakie cele przeznaczane jest 30 % jego składki członkowskiej (70 % jest do dyspozycji Okręgowych Izb), dlatego przedstawiamy skróconą wersję sprawozdania z działalności Krajowej Rady IARP w roku 2020.

Umowa handlowa UE-Kanada CETA
16.06.2021

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że we wrześniu br., z okazji 4. rocznicy funkcjonowania Umowy handlowej UE-Kanada CETA, Komisja Europejska organizuje wydarzenie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw SME. Celem wydarzenia ma być poznanie sposobów możliwego wsparcia SME w lepszym wykorzystaniu korz...

1  2  3  4  5  6  7  8    ...  20