Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 04.10.2010 | Aktualizacja: 04.10.2010, 00:11:00

Informacja Prezesa Krajowej Rady w sprawie uprawnień do sporządzania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych obiektów

l.dz. 195/KRIA/2005

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2005r.

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Krajowej Rady Izby Architektów, udzielam - w związku z pytaniami w sprawie uprawnień do sporządzania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych obiektów ? następującej informacji:

Inwentaryzacja w znaczeniu potocznym, rozumiana jako proste opisanie rzeczywistości, może być sporządzona, jeśli przedmiot opisu jest prosty, przez osobę mającą praktyczną i podstawową umiejętność mierzenia, obliczania i rysowania. Jednakże w wypadku obiektu budowlanego sprawa jest już znacznie bardziej skomplikowana. Dopóki taki materiał nie służy ani projektowaniu ani robotom budowlanym, można to uznać za problem prywatny tego, kto taką inwentaryzację wykonuje i tego, kto z niej korzysta. Diametralnie inna jest sytuacja, gdy inwentaryzacja architektoniczno-budowlana jest podstawą projektowania, ponieważ projekt musi być sporządzony m. in. zgodnie z przepisami ustawy ? Prawo budowlane (art. 20 ust. 1 pkt 1), w tym w taki sposób, by wybudowany (przebudowany, nadbudowany etc.) obiekt zapewniał wymagania dotyczące m. in. bezpieczeństwa (art. 5 ust. 1 pkt 1-10); zapewnienie tego należy do podstawowych obowiązków projektanta. Projektant nie może zatem zwolnić się z odpowiedzialności zawodowej za projekt argumentując, że projektował na podstawie wadliwej inwentaryzacji (jeżeli była ona potrzebna do tego projektowania). Tym samym projektant nawet jeśli sam niezbędnej inwentaryzacji nie sporządza, odpowiada za jej treść istotną z punktu widzenia efektu swego projektowania.

W konkluzji należy stwierdzić, że sporządzanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej ? z uwagi na sposób skomplikowania inwentaryzowanej materii budowlanej oraz konieczność samodzielnej oceny inwentaryzowanych elementów, jest jednym z rodzajów samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jeżeli sporządzenie takiej inwentaryzacji nie jest połączone z projektowaniem, można uznać, że do pełnienia tej funkcji nie są wymagane uprawnienia budowlane. Jeżeli jednak taka inwentaryzacja jest sporządzona przez uprawnionego projektanta w celu wykorzystania w projektowaniu architektoniczno-budowlanym (przez tego lub innego architekta), albo też architekt projektując dokonuje (realizując swój zawodowy obowiązek) samodzielnej oceny dostarczonej mu ? jako materiał wyjściowy do projektowania ? inwentaryzacji sporządzonej przez inną osobę (z uprawnieniami lub bez) ? to jest to element sprawowania samodzielnej funkcji projektanta (jest więc jedną z tych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które wykonywać mogą wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane). Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy projektant tylko sprawdza inwentaryzację wykonaną przez inną osobę, jak i ją w miarę potrzeby poprawia; poprawienie takie nie jest bowiem jakąś czynnością dodatkową, ale niezbędnym elementem projektowania.

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów
(?) dr arch. Tomasz Taczewski


Załączniki: