Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 03.10.2011 | Aktualizacja: 04.10.2011, 19:57:35

Zaświadczenia potrzebne do uznania kwalifikacji za granicą

1. Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do uznania kwalifikacji za granicą dla członków Izby Architektów:
Na podstawie art. 19a. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 z późn. zm):

Właściwa okręgowa rada izby architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów wydaje członkom izby:

  1. zaświadczenie o członkostwie w izbie;
  2. zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiada dokumentom poświadczającym posiadanie kwalifikacji zawodowych architekta, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej;
  3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Uchwała nr O-40-II-08 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia, iż:

Okręgowe Rady Izby Architektów wydają zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do powyższej uchwały.

Wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej