Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 19.11.2021 | Aktualizacja: 19.11.2021, 16:09:48

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

Krajowa Rada przekazuje do wiadomości członków IARP pismo Głównego Inspektora Sanitarnego (znak EP.NE.72.69.2021.2) z dnia 16 listopada br. W piśmie tym Główny Inspektor Sanitarny zwraca uwagę na bardzo wysokie ryzyko sanitarne związane z czwartą falą epidemii COVID-19 w Polsce oraz jego wypływem na formy organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń o podobnym charakterze. Wskazujemy, że przytoczone w treści pisma zagrożenia epidemiologiczne pozostają aktualne, tak zarówno w przypadku organizacji najbliższego Krajowego Zjazdu jak i zebrań obwodowych, organizowanych przez izby okręgowe. 


W związku z przeprowadzanymi zebraniami obwodowymi, Krajowa Rada zwraca uwagę, że tryb ich przeprowadzania został określony w przepisach regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów RP, stanowiącego załącznik do uchwały nr 9 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021 r. Zgodnie z zapisaami tego Regulaminu rada okręgowej izby ma możliwość organizacji zebrań obwodowych zarówno w formie stacjonarnej, jak on-line z głosowaniem elektronicznym. 

Zgodnie z par 7 ust 7 ww. regulaminu, w sytuacjach nadzwyczajnych, możliwe jest głosowanie na nieobecnego na zebraniu kandydata. Nie ulega wątpliwości, że obowiązujący w Polsce stan epidemii stanowi sytuację nadzwyczajną w rozumieniu tego przepisu, a tym samym istnieją przesłanki do jego zastosowania. Rada okręgowa na 7 dni przed terminnem zebrania ma natomaist obowiązek przesłania drogą elektroniczną do wszystkich uczestników zebrania obwodowego zbiorczego zestawienia informacji o kandydatach na delegatów. 

Jednoznacznym potwierdzeniem możliwości kandydowania osób niebiorących stacjonarnie udziału w zebraniu jest przepis par 3 ust 5 regulaminu, który przesądza, że uczestnictwo w zebraniu nie jest warunkiem kandydowania na funkcję delegata.
 
Sekretarz KRIA


Załączniki: