Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 04.11.2021 | Aktualizacja: 05.11.2021, 09:33:51

Informacja dotycząca zjazdu

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

W ostatnim czasie wśród Delegatów rozesłane zostały nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomych nieprawidłowości formalnych związanych ze zwołaniem najbliższego nadzwyczajnego zjazdu, a w szczególności dotyczących terminów jego zwołania. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości jak również dla uniknięcia rozpowszechniania nieprawdziwych informacji poniżej przedstawiamy wyjaśnienia w tym zakresie.   

Zgodnie z par. 4 ust 3 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP,
w przypadku zjazdu nadzwyczajnego, termin wysłania zawiadomienia o zjeździe może zostać skrócony do 7 dni. Zatem pomiędzy wysłaniem zawiadomienia a początkiem zjazdu, zgodnie z przywołanym przepisem powinno upłynąć 7 dni. Planowany nadzwyczajny zjazd ma odbyć się w dniach 4-5 listopada br. Przepisy regulaminu przewidują zatem terminy liczone wstecz nie zaś w przyszłość od dnia zdarzenia, jakim jest termin zjazdu. W takim przypadku należy przyjąć analogiczne stosowanie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących liczenia terminu określonego w dniach, z tym, że podążającego nie w przyszłość od dnia zdarzenia, ale wstecz. W myśl art. 111 par. 2 k.c. w takim przypadku do wyliczenia terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Zatem, biorąc pod uwagę, że dnia 4 listopada jako dnia początku zjazdu nie wlicza się do obliczenia terminu, to dzień 3 listopada jest pierwszym dniem tego terminu. Obliczając termin 7 dni, licząc od dnia 3 listopada (środa), ostatnim dniem, w którym powinny zostać wysłane zaproszenie na zjazd jest dzień 28 października (czwartek). Jeżeli zatem zaproszenie zostało wysłane dnia 28 października (do godziny 24.00) to termin na jego wysłanie został zachowany. Święta kościelne czy państwowe nie przerywają biegu terminu. Zgodnie bowiem z par. 115 k.c. jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Uwzględniając regulaminową zasadę liczenia terminu wstecz ani jego początek ani koniec nie przypada w dzień wolny od pracy lub sobotę (odpowiednio czwartek i środa), zatem ani święto, ani sobota nie będą miały wpływu na bieg tego terminu. 

Reasumując, zawiadomienie o zjeździe nadzwyczajnym zostało wysłane w 7 dniowym terminie,
o którym mowa w par. 4 ust 3 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP. 

W świetle powyższego ponownie zachęcamy wszystkich Delegatów do wzięcia udziału
w najbliższym Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Krajowej Izby Architektów RP.

 

Wojciech Gwizdak, Architekt IARP Wojciech Gęsiak, Architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

 

 

Partner wydarzenia