Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 02.11.2021 | Aktualizacja: 05.11.2021, 09:22:41

Zawiadomienie o zwołaniu IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Do wszystkich Delegatów

IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

4-5 listopada 2021 r.

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci,

Na podstawie art. 31 zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U., poz. 1842, ze zm.), art. 29 ust 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP

zawiadamiamy

Koleżanki i Kolegów – Delegatów

o zwołaniu IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

który odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2021 r.

 

Krajowa Rada IARP zdecydowała o organizacji i przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Konieczność przyjęcia takiej formy związana jest z trwającą pandemią i nadal obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi gromadzenia się większej liczby osób. Zjazd zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu systemu członkowskiego, na zasadach analogicznych, jakie zostały przyjęte przy organizacji zjazdu sprawozdawczego w 2020 roku. Dzięki zaangażowaniu i determinacji Koleżanek i Kolegów, Delegatów proces ten przebiegł bez zakłóceń i zakończył się skutecznym podjęciem wszystkich wymaganych przepisami prawa uchwał, w tym uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Głosowanie nad projektami uchwał rozpocznie się dnia 4 listopada 2021 r. o godzinie 9:00 (czwartek). Terminem Zjazdu tj. datą zakończenia głosowania i przystąpienia do liczenia głosów jest dzień 5 listopada 2021 r. godzina 20:00 (piątek).

Komplet materiałów zjazdowych zostanie przekazany Delegatom w formie elektronicznej, wraz z instrukcją przeprowadzenia IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Informujemy również, że zgodnie z Uchwałą nr O – 43 – V – 2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia
IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, funkcję Komisji mandatowej Zjazdu będą pełnić:

  1. arch. IARP Wojciech Gwizdak;
  2. arch. IARP Dominik Banaszak;
  3. arch. IARP Piotr Franta.

Jednocześnie funkcję Komisji skrutacyjnej Zjazdu będą pełnić:

  1. arch. IARP Borysław Czarakcziew;
  2. arch. IARP Grzegorz Jachym;
  3. arch. IARP Anna Kulińska.

Rada Krajowa podkreśla, że intencją opracowania i przedłożenia Krajowemu Zjazdowi IARP projektu Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania Zjazdów Izby Architektów RP w formie hybrydowej, było zapewnienie możliwości organizacji zjazdów, tak zarówno okręgowych jak i Krajowego w trybie zmniejszającym ryzyko zarażenia uczestników zjazdu w czasie stanów epidemii lub innych nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie posiedzenia wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Trwający wzrost liczby zakażeń oraz zwiększająca się liczba osób zaszczepionych pozwala przyjąć, iż tzw. zjazd hybrydowy jest formą, która umożliwi przeprowadzenie posiedzenia zjazdu w najdoskonalszej formule stacjonarnej, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz zagwarantowaniu możliwości udziału uczestników zjazdu, którzy z uwagi na ryzyko zakażenia lub z innych przyczyn chcą minimalizować kontakt fizyczny z większą liczbą osób.

W obecnym stanie prawnym wewnętrzne regulacje nie przewidują jednak możliwości przeprowadzenia posiedzenia Zjazdu w trybie hybrydowym, to jest w formule posiedzenia zorganizowanego częściowo w trybie stacjonarnym, a częściowo w trybie zdalnym.

Jednocześnie art. 31 zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowiący podstawę do przeprowadzania zjazdów wyłącznie w formie zdalnej, a tym samym nie uwzględniających możliwości połączenia funkcji posiedzenia stacjonarnego i zdalnego.

Projekt regulaminu został przygotowany w oparciu o przepisy obecnie obowiązującego regulaminu,  tak aby proponowane rozwiązania były możliwie najbardziej zbliżone do praktyki organizacji zjazdów stacjonarnych.

Zgodnie z §  1 ust 1 zakres przedmiotowy regulaminu obejmuje możliwość hybrydowego przeprowadzenia zjazdów okręgowych i krajowego, ale z wyłączeniem zjazdów wyborczych. Zjazdy wyborcze, tym samym będą mogły być organizowane wyłącznie na podstawie obecnie obowiązujących przepisów tj. w trybie stacjonarnym.

Projekt regulaminu zakłada, że w czasie stanu epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego uniemożliwiającego lub ograniczającego możliwość przeprowadzenia Zjazdu w trybie posiedzenia stacjonarnego, w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestników, Rada może podjąć decyzję o przeprowadzeniu Zjazdu w formie hybrydowej. Decyzja rady ma zatem charakter fakultatywny. Oznacza to, że rady poszczególnych jednostek organizacyjnych Izby, w zależności od oceny sytuacji zewnętrznej, będą mogły podjąć decyzję o przeprowadzeniu zjazdu w formie hybrydowej lub pozostać przy formule tradycyjnego zjazdu stacjonarnego albo zjazdu w trybie art. 31 zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, rady zapewniają odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa przeprowadzenia zjazdu, stosownie do sytuacji, w której zjazd hybrydowy jest organizowany. W szczególności rady mogą dopuścić do udziału w trybie stacjonarnego uczestnictwa, wyłącznie osoby posiadające świadectwo zaszczepienia, w przypadku epidemii lub posiadające dowód spełnienia innych warunków w przypadku ograniczeń innej natury.

Regulamin przewiduje również konieczność powołania, tak zarówno biura zjazdu jak i komisji zjazdowych (z wyłączeniem komisji wyborczej) na zasadach analogicznych jakie obowiązują w przypadku zjazdów stacjonarnych, w tym komisji skrutacyjnej.

Projekt regulaminu został przekazany do konsultacji wszystkich izb okręgowych. W toku konsultacji uwagi do regulaminu zostały zgłoszone przez Wielkopolską i Mazowiecką OIA RP, które zostały uwzględnione w treści projektu przedkładanego pod decyzję Krajowego Zjazdu.

Ponadto w wykonaniu Uchwały nr 6 XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2020, w której decyzją Zjazdu, zwiększone zostały fundusze celowe na badania zawodu architekta w Polsce oraz cyfryzację, Krajowa Rada przedstawia uchwały w sprawie uruchomienia środków przeznaczeniem na ten cel.

W wyniku prowadzonych negocjacji oraz przeprowadzonego konkursu ofert na wykonanie badań zawodu architekta udało się uzyskać ofertę wykonania badań w wysokości znacząco korzystniejszej od zakładanej, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości świadczonej usługi. Tym samym wnioskowana wysokość uruchomienia środków na ten cel wynosi 200.000 zł i jest o 100.000 zł niższa od założonej przez Zjazd.

Krajowa Rada wnosi również o uruchomienie środków z Funduszu Celowego z przeznaczeniem na cyfryzację IARP. Projekt uchwały w tym przedmiocie zakłada, iż w przypadku zgłoszenia Krajowej Radzie dodatkowych potrzeb związanych z cyfryzacją, których wysokość kosztów przekraczają możliwości finansowe poszczególnych izb okręgowych, Krajowa Rada była zobligowana do  rozważenia ich uwzględnienia w projekcie budżetów Krajowej Izby na lata przyszłe, w celu zapewnienia możliwości dofinansowania izb okręgowych.

Biorąc pod uwagę uzyskaną ofertę przeprowadzania badań w wysokości niższej o 100.000 zł od planowanej przez Zjazd, Krajowa Rada wnosi o uruchomienie pozostałych środków z Funduszu Celowego z ich przeznaczeniem na zakup i utrzymanie oprogramowania pozwalającego na monitorowanie rynku usług architektonicznych, w tym wydawanych pozwoleń na budowę.

 

Przypominamy również, że uczestnictwo Delegatów w Zjeździe jest zarówno przywilejem jak i obowiązkiem.

 

            Z wyrazami szacunku,

 Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                              Wojciech Gwizdak, Architekt IARP                

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP               Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP        

 

 

Partner wydarzenia

 

W załączeniu:

- Uchwała nr O –43– V – 2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość


Załączniki: