Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 02.06.2021 | Aktualizacja: 02.06.2021, 11:57:49

Architekci w Kierunku NEB - Panel rządowy

Występując jako reprezentatywne organizacje zrzeszające architektów, urbanistów, planistów przestrzennych, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, inżynierów, projektantów, artystów, pedagogów i badaczy środowiska zabudowanego, przyjęliśmy inicjatywę Nowego Europejskiego Bauhausu, wysuniętą przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej w ramach strategii Fala Renowacji, tworząc Polską Sieć Organizacji Architektonicznych (PSOA) na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu.

Dzięki inicjatywie Zielonego Ładu Komisja Europejska rozpoczyna fundamentalną zmianę i uzupełnia gospodarcze, społeczne oraz środowiskowe środki strategii Fali Renowacji o istotny wymiar kulturowy, czyniąc ją projektem obejmującym wszystkich interesariuszy, oraz włączając jakość architektoniczną i projektową jako kluczowe zasady, które nią kierują. Może to być przełomem w przejściu do bardziej zrównoważonych – gospodarki i społeczeństwa, a także w przybliżeniu Zielonego Ładu obywatelom dla osiągania ich dobrostanu.

W ramach pracy PSOA odbywamy spotkania tematyczne, celem których jest aby Nowy Europejski Bauhaus poprzez wspólne działania uczynić projektem kulturalnym dla dobra Polski.

W naszym spotkaniu "Panel rządowy” w dniu 1.06.2021 r. gośćmi byli:


            p. prof. Andrzej Waśko -  Kancelaria Prezydenta RP
            p. Adam Baryłka - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa  i Geodezji Ministerstwa Rozwoju Pracy  i Technologii
            p. Małgorzata Molska - Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju Pracy  i Technologii
            p. Piotr Babinetz - Przewodniczący Komisji Kultury Sejmu RP
            p. Tomasz Sławiński - Z-ca Dyrektora NIAiU w imieniu MKDNiS, TUP

 

Na spotkaniu architekci poinformowali, że działalność Polskiej Sieci Organizacji Architektonicznej (PSOA) na rzecz realizacji idei Nowego Europejskie Bauhausu  na gruncie problemów i zagadnień polskiej architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego, ochrony i przekształceń krajobrazu, może być impulsem do współpracy z Prezydentem RP, Rządem RP oraz organem ustawodawczym dla wypracowania, promocji i wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie aktów prawnych dotyczących kształtowania polityki państwa w zakresie architektury i urbanistyki, w odniesieniu do obecnych i przyszłych potrzeb obywateli. 

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że Nowy Europejski Bauhaus (NEB) w Polsce musi odnosić się do problemów krajowych i musi mieć charakter lokalny. NEB jest szansą  działania na rzecz budowania bezpiecznej i zdrowej Polski poprzez tworzenie bezpiecznej przestrzeni do życia Polaków. PSOA złożyła deklarację włączenia się w tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tego celu.

W konkluzji spotkania PSOA pojęła zobowiązanie do wypracowania materiałów, które stanowiły by podstawę dalszego wspólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzeni w Polsce. Równocześnie Kancelaria Prezydenta RP zadeklarowała możliwość patronowania działalności Polskiej Sieci Organizacji Architektonicznych, oraz współpracę w zakresie organizacji konferencji poświęconej Polskiej Polityce Architektonicznej (na jesień 2021 roku). 
Strona rządowa zadeklarowała współpracę przy tworzeniu odpowiednich przepisów prawa, a Przewodniczący Komisji Kultury Sejmu RP  zadeklarował organizację posiedzenia ws Polskiej Polityki Architektonicznej.

Z wielką nadzieją deklarujemy współpracę z Prezydentem, Rządem, Sejmem RP, samorządami i wszystkimi zainteresowanymi podmiotami z przekonaniem, że doprowadzi to zakończenia tej inicjatywy pełnym sukcesem dla polskiej przestrzeni i polaków.