Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 21.04.2021 | Aktualizacja: 21.04.2021, 23:01:45

List otwarty do Prezesa SARP

Szanowny Panie Prezesie
 

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, powołana ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, jest jedyną organizacją w Polsce realizującą konstytucyjne prawo do zrzeszenia się osób wykonujących zawód architekta, zawód zaufania publicznego. Obowiązek przynależności do Izby realizuje niemal 15 000 osób.

Członkostwo w izbie jest potwierdzeniem prawa do wykonywania zawodu architekta w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W zamian, samorząd architektów stoi na straży interesów członków izby i społeczeństwa, w zakresie należytego i sumiennego wykonywania zawodu, w trosce i dbałości o jakość architektury, jako dobra kultury, która jest wynikiem ich pracy. Wykonywanie zawodu architekta polega bowiem na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizacje?, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

Komitet organizacyjny Izby Architektów RP, utworzony przed 20 laty spośród architektów członków SARP, z sukcesem doprowadził do uchwalenia regulacji prawnych, gwarantujących ochronę należnych praw i obowiązków zawodowych architektów. Prawo to docenia wielu architektów, osób, organizacji lub podmiotów, którzy korzystają z usług architektonicznych członków Izby.

Izba Architektów RP nie organizuje konkursów architektonicznych, lecz służy pomocą i wsparciem, gdy prawa architektów w ich organizacji są zagrożone lub niesłusznie ograniczane. Prawa te stanowią o dostępie do pracy, należnych prawach autorskich twórcy, obiektywnej i profesjonalnej ocenie oraz wynagradzania pracy architekta, na każdym z jej etapów. Praca architekta wiąże się nierozerwalnie z jakością architektury i przestrzeni oraz odpowiedzialnością za jej zmiany i przeobrażenia. Zarówno koncepcja konkursowa rozpoczynająca proces inwestycyjny, projektowanie i sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją należą do domeny wykonywania zawodu przez architekta, zasługującego na godne warunki pracy, ciągłość i ochronę. Nie może odbierać lub ograniczać tego prawa organizator konkursu lub zamawiający usługę projektową.

SARP, jako główny beneficjent zamówień na organizację konkursów architektonicznych w Polsce, tym bardziej powinien rozumieć i dbać o jakość architektury oraz standardy pracy architekta twórcy, na każdym jej etapie, również koncepcji konkursowej, w miejsce tworzenia ograniczeń, selekcji i nieuprawnionych zobowiązań nakładanych na uczestników konkursów.

Zagadnienie rozporządzania prawami autorskim twórcy powinno być przedmiotem bezwarunkowej troski i dbałości wszystkich organizacji architektonicznych, dla których jakość architektury i przestrzeni jest dobrem oraz powinnością nadrzędną, bez względu na podmiot prowadzący lub organizujący konkurs architektoniczny.

 

Z wyrazami szacunku

 

         Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

      Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

 


Załączniki: