Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 11.03.2021 | Aktualizacja: 11.03.2021, 14:08:56

Informacja w sprawie zmiany wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP informuje, że na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zw. z art. 12 ust. 5 – 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze. zm.) , od dnia 15 marca 2021r. wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynosi:

 

1.       Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

  1. 1.    art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  • z tytułu kwalifikowania 1130,00 złotych (słownie: tysiąc sto trzydzieści złotych i 00/100),
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1130,00 złotych (słownie: tysiąc sto trzydzieści  złotych i 00/100),
  •  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 670,00 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych i 00/100),
  1. 2.    art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  • z tytułu kwalifikowania 1700,00 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych i 00/100),
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1700,00 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych i 00/100),
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 980,00 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100).

 

Opłaty od wniosków złożonych lub wysłanych przed datą 15 marca 2021r. nie ulegają zmianie.