Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 22.01.2021 | Aktualizacja: 25.01.2021, 21:10:21

Komunikat Prezes IARP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy architekci, członkowie i delegaci na zjazdy okręgowe !

W ubiegłym roku, dzięki wysiłkowi i współpracy wszystkich jednostek organizacyjnych, samorząd zawodowy architektów, pomimo stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń organizacyjnych i prawnych, przeprowadził skutecznie wszystkie okręgowe i krajowe zjazdy. Zrealizowaliśmy tym samym wszystkie ustawowe obowiązki i cele Izby Architektów RP. Wszystkim członkom organów Izby, a w szczególności Delegatom i uczestnikom zjazdów, w imieniu Krajowej Rady bardzo dziękuję!

Ani samorząd zawodowy architektów, ani inne samorządy zawodów zaufania publicznego nie były przygotowane ani na pandemię ani na restrykcje z nią związane. Dlatego też Ustawodawca przewidział szczególne przepisy rangi ustawowej, pozwalające na zachowanie ciągłości działania ich organów i możliwości podejmowania uchwał w czasie pandemii. W przypadku Izby Architektów przepisem tym jest przepis art. 31zy (2) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Niestety, istnieje bardzo wysokie ryzyko, że przedłużający się w bieżącym roku stan zagrożenia życia i zdrowia związany z epidemią COVID-19 nie pozwoli na przeprowadzenie najbliższych okręgowych zjazdów w dotychczasowej,  stacjonarnej formule, która niewątpliwie stanowi najdoskonalszą platformę wyrażania myśli, poglądów i postulatów członków naszego samorządu. Tym samym, również w roku bieżącym, będziemy musieli skorzystać z możliwości, jakie przewiduje w/w ustawa, organizując zjazdy okręgowe przy wykorzystaniu systemu członkowskiego Izby Architektów RP.

Uwzględniając liczne głosy naszych Koleżanek i Kolegów z Izb Okręgowych, w ramach kompetencji związanych z koordynacją działań całego samorządu zawodowego, również w roku bieżącym Krajowa Rada zamierza podjąć uchwałę określającą jednolite zasady przeprowadzenia zjazdów okręgowych zwoływanych w pierwszym kwartale 2021 r. Jednocześnie Krajowa Rada zapewni, jednolity dla całego samorządu zawodowego system głosowania, zintegrowany z systemem członkowskim, a tym samym zapewniający bezpieczeństwo i prawidłowość całego procesu, czego dowiodły zeszłoroczne doświadczenia wszystkich jednostek organizacyjnych.

Krajowa Rada, pozostawia do uznania jednostkom organizacyjnym Izby możliwość organizacji, w formie wideokonferencji, spotkań przedzjazdowych z członkami izby lub delegatami na zjazd okręgowy, jak również kwestie zakresu spraw objętych, proponowanym przez Rady, porządkiem obrad. Mając jednak na uwadze panujący stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, rekomendujemy w pierwszej kolejności rozpatrywanie uchwał w sprawach, których konieczność podjęcia wynika z przepisów naszej ustawy samorządowej. Sprawy wymagające dyskusji plenarnej powinny zostać, w miarę możliwości, przeniesione na czas po epidemii.  

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP