Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.11.2020 | Aktualizacja: 16.11.2020, 14:28:00

Zawiadomienie o zwołaniu XII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Do wszystkich Delegatów

XII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci,

Na podstawie art. 31 zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 29 ust 5 ustawy z dnia  15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. t.j. poz. 1117) oraz w związku z Rozdziałem IIA Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP, w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zawiadamiamy Koleżanki i Kolegów ? Delegatów - o zwołaniu XII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP.

Krajowa Rada IARP zdecydowała o organizacji i przeprowadzeniu Krajowego Zjazdu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Konieczność przyjęcia takiej formy związana jest z trwającą pandemią i nadal obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi gromadzenia się większej liczby osób. Zjazd zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu systemu członkowskiego, na zasadach analogicznych, jakie zostały przyjęte przy organizacji zjazdu sprawozdawczego w czerwcu tego roku. Dzięki zaangażowaniu i determinacji Koleżanek i Kolegów Delegatów proces ten przebiegł bez zakłóceń i zakończył się skutecznym podjęciem wszystkich wymaganych przepisami prawa uchwał, w tym uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych. To zaś umożliwia Krajowemu Zjazdowi podjęcie wszystkich niezbędnych uchwał, w tym uchwały w sprawie budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2021.

Terminem Zjazdu tj. datą zakończenia głosowania i przystąpienia do liczenia głosów jest
dzień 16 grudnia 2020 r. godzina 20:00 (środa). Głosowanie nad projektami uchwał rozpocznie się dnia 15 grudnia 2020 r. o godzinie 09:00 (wtorek).

Zbliżającemu się Krajowemu Zjazdowi zostaną przedłożone uchwały, których obowiązek podjęcia wynika z przepisów prawa, tak zarówno wewnętrznego jak i powszechnego. Wszystkie projekty uchwał zostaną poddane dyskusji, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, organizowanej w formie spotkań Krajowej Rady z Delegatami w dniach 9.12.2020 r. i 10.12.2020 r. w godz. 17.00 - 20.00. Link do spotkania zostanie przesłany na adresy mailowe Delegatów odrębną korespondencją.

Komplet materiałów zjazdowych zostanie przekazany delegatom w terminie zgodnym z Regulaminem w formie elektronicznej, wraz z instrukcją przeprowadzenia XII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Przypominamy również, że uczestnictwo Delegatów w Zjeździe jest zarówno przywilejem jak i obowiązkiem wynikającym z § 5 ust. 1 Regulaminu.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP                                           

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP               

 

Wojciech Gwizdak, Architekt IARP

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP         

 

 

Partner wydarzenia