Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 27.07.2020 | Aktualizacja: 28.07.2020, 13:48:55

Komunikat KKK IARP ws. "Wytycznych Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności arch...

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP uzgodniła z Głównym Inspektorem Sanitarnym "Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej - wrzesień 2020", przygotowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

 

Wytyczne Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego  podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu   na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii do zastosowania podczas sesji egzaminacyjnej - wrzesień 2020 r.  

SPIS TREŚCI

 1. Ogólne wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu oraz osób biorących udział w jego przeprowadzaniu.
 2. Wytyczne co do środków zabezpieczających oraz zasad zachowania przed, w trakcie i po zakończeniu egzaminu.
 3. Wytyczne co do organizacji wyposażenia pomieszczeń (sali egzaminacyjnej), w której przeprowadza się egzamin oraz budynku, w którym się on odbywa.
 4. Szczegółowy sposób postępowania w dniach przeprowadzenia egzaminu.
 5. Wytyczne w przypadku wystąpienia objawów zakażenia u osoby zdającej lub członka komisji egzaminacyjnej.    

Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego podczas przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii zostały opracowane na podstawie rekomendacji  i wytycznych GIS. W dniu 21 lipca 2020 r. "Wytyczne" zostały zaakceptowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.     

 1. Ogólne wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu oraz osób biorących udział w jego przeprowadzaniu - dla części ustnej i pisemnej egzaminu.        

1.1. Na egzamin może stawić się wyłącznie osoba nie mająca objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to osób przystępujących do egzaminu, członków Komisji Egzaminacyjnej oraz wszystkich osób zapewniających obsługę administracyjną i techniczną.    

1.2 Na egzamin nie może stawić się osoba, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem oraz która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Dotyczy to osób przystępujących do egzaminu (oraz osób udzielających wsparcia w poruszaniu się - w przypadku osób, które tego wymagają), członków Komisji Egzaminacyjnej oraz wszystkich osób zapewniających obsługę administracyjną  i techniczną oraz jakichkolwiek innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu.

1.3 W miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy  w poruszaniu się oraz w przypadku zdających - matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po karmieniu).

1.4. Podczas egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający,

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz osoby zapewniające obsługę administracyjną i techniczną,

3) inne osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  

1.5. Podczas egzaminów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież - np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.

1.6. Na części pisemnej egzaminu zdający korzysta z przyniesionego przez siebie długopisu, zaś na części ustnej egzaminu zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin dozwolonych materiałów egzaminacyjnych w formie drukowanej (teksty aktów prawnych, Polskie Normy oraz Eurokody) oraz kartek do sporządzania notatek  i rysunków.    

1.7. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.  

1.8. Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania. 

1.9. Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.  

 1. Wytyczne co do środków zabezpieczających oraz zasad zachowania przed, w trakcie i po zakończeniu egzaminu - dla części ustnej i pisemnej egzaminu.  

2.1. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna oraz do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren obiektu, bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem lub przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu).

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz po jego opuszczeniu. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej  (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę administracyjną i techniczną;

2) wychodzi do toalety;

3) oddaje test (w części pisemnej) i wychodzi z sali egzaminacyjnej;

4) oddaje notatki i rysunki sporządzone podczas przygotowywania do udzielania odpowiedzi w części ustnej egzaminu;

5) zajmuje miejsce przed Komisją Egzaminacyjną i udziela odpowiedzi na wylosowane pytania podczas części ustnej egzaminu.  

2.4. Podczas przygotowywania się do udzielenia odpowiedzi na pytania w części ustnej egzaminu zdający po zajęciu miejsca w wyznaczonym pomieszczeniu może odsłonić usta i nos, jednak przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi jest zobowiązany do ponownego ich zakrycia. 

2.5. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej i inne osoby wspomagające (np. osoby zapewniające obsługę administracyjną) podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.6. Zarówno zdający, jak i członkowie Komisji Egzaminacyjnej mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków Komisji Egzaminacyjnej).

2.7. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej obserwujący przebieg egzaminu oraz osoby zapewniające obsługę administracyjną podczas podchodzenia do zdających muszą mieć zakryte usta i nos. W przypadku niemożności zachowania co najmniej  2-metrowego odstępu pomiędzy zdającym a członkiem Komisji Egzaminacyjnej/osobą zapewniającą obsługę administracyjną i techniczną odstęp można zmniejszyć do niezbędnego z zachowaniem innych środków ochrony (np. wykorzystania dodatkowo przyłbic, niezależnie od maseczki).   

2.8. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej, inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu oraz zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni - kiedy jest to konieczne - używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.    

 1. Wytyczne co do organizacji wyposażenia pomieszczeń (sali egzaminacyjnej), w której przeprowadza się egzamin oraz budynku, w którym się on odbywa - dla części ustnej i pisemnej.  

3.1. Przy wejściach do obiektu, w którym znajduje się sala egzaminacyjna, należy wywiesić informację:

1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,

3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych,

5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

Materiały dostępne są na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-okoronawirusie/. 

3.2. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy zapewnić odrębne miejsce rejestracji i odrębne wejście do sali egzaminacyjnej dla każdej Komisji Egzaminacyjnej.  

3.3. Przy wejściu na salę egzaminacyjną oraz przy toaletach należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację  o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren sali egzaminacyjnej/korzystające z toalet (przy każdym wejściu na salę). Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.4. Egzamin może być przeprowadzany pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami Komisji Egzaminacyjnej. W przypadku egzaminu pisemnego nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się - jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie - przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

3.5. Stoliki dla zdających oraz komisji egzaminacyjnej w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi i członkami komisji zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku.   

3.6. W trakcie egzaminu pisemnego miejsca dla członków Komisji Egzaminacyjnej powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 2-metrowego odstępu od zdających oraz co najmniej 1,5-metrowego od pozostałych członków Komisji Egzaminacyjnej (podczas gdy zdający rozwiązują zadania). W trakcie czynności organizacyjnych, np. rozdawania testów egzaminacyjnych, odbierania pakietów, członkowie Komisji Egzaminacyjnej są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków Komisji Egzaminacyjnej w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

3.7. W trakcie egzaminu ustnego stolik osoby udzielającej odpowiedzi na pytania musi być umiejscowiony z zachowaniem 2 m odległości od stolika Komisji. Pomiędzy członkami Komisji Egzaminacyjnej musi być zachowany odstęp 1,5 metra.        

3.8. Drzwi do sali egzaminacyjnej powinny być otwarte, zwłaszcza podczas wpuszczania na egzamin  i opuszczania sali po egzaminie, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.  

3.9. Sale egzaminacyjne należy regularnie wietrzyć, w tym przed egzaminem, a następnie  w trakcie egzaminu nie rzadziej niż co godzinę.     

3.10. Nie należy używać klimatyzacji. W przypadku wyposażenia obiektu w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zaleca się utrzymywanie rygorystycznych zasad  w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego, atmosferycznego, odpowiednio uzdatnionego powietrza, z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować ww wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - rekuperacji.

3.11. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, nie rzadziej niż co 2 godziny.

3.12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem - instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. Nie należy używać suszarek nawiewowych.

3.13. Rekomenduje się nadzór prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł  i powierzchni płaskich.  

3.14. W trakcie części ustnej egzaminu stolik i krzesło powinny zostać zdezynfekowane po każdym zdającym.        

3.15. Stoliki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować zarówno przed i po  części pisemnej egzaminu oraz przed i po części ustnej egzaminu.   

3.16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

 1. Szczegółowy sposób postępowania w dniach przeprowadzenia egzaminu - dla części ustnej i pisemnej egzaminu.  

4.1. W razie zaistnienia sytuacji, że do egzaminu przystępuje osoba chorująca na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie (podstawą informacji powinno być zaświadczenie lekarskie) Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje członków Komisji, że w danej sali do egzaminu przystępuje taka osoba. Członkowie Komisji Egzaminacyjnych muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów "niepokojących", o których mowa w pkt 5.1.    

4.2. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej w rękawiczkach dokonują rozpakowania przesyłek z zestawami pytań. Podczas rozdawania zdającym zestawów pytań oraz ich odbierania członkowie Komisji Egzaminacyjnej mają założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos. Dokonywanie przez członków Komisji adnotacji o godzinie wyjścia i powrotu na salę na egzemplarzu zestawu pytań zadającego wymaga każdorazowo dezynfekcji dłoni lub założonych rękawiczek.    

4.3. Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia przyniesionych przez zdających na egzamin materiałów, członkowie Komisji dokonują tej czynności każdorazowo bezpośrednio po dezynfekcji rąk lub po dezynfekcji rąk w rękawiczkach.  

4.4. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z członkami Komisji Egzaminacyjnej, osobami zapewniającymi obsługę administracyjną i techniczną, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu rozwiązywania zadania i oddania zadania wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania;

3) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.  

4.5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.   

W tym celu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może na przykład:

1) ustalić harmonogram rejestracji zdających podzielonych na mniejsze, np. 10-15 osobowe grupy w określonych odstępach czasu, np. 15-minutowych,

2) wyznaczyć oddzielne dla każdej Komisji Egzaminacyjnej miejsce rejestracji i wejścia na salę egzaminacyjną,    

3) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury - np. wg kolejności oddawania prac, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod budynkiem. 

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających.  

4.6. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego długopisu. Zdający podczas części ustnej sporządzają notatki oraz rysunki na własnych kartkach oraz własnymi długopisami.   

4.7. Podczas rejestracji zdający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej.     

4.8. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie zestawu pytań, itp). Powyższe dotyczy części pisemnej oraz ustnej egzaminu.        

4.9. Podczas egzaminu ustnego w sali może przebywać jedna osoba egzaminowana oraz Komisja Egzaminacyjna. Stolik osoby egzaminowanej musi być oddalony od stołu Komisji Egzaminacyjnej o co najmniej 2 metra. 

4.10. Komisje egzaminacyjne powoływane są w składzie trzech lub pięciu członków. Dopuszcza się możliwość powołania więcej niż jednej komisji egzaminacyjnej (zgodnie  z § 4 ust. 6 zdanie drugie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej).            

4.11. Osoba przygotowująca się do udzielania odpowiedzi przebywa w wydzielonym pomieszczeniu. Po opuszczeniu pomieszczenia przez kandydata stolik i krzesło jest każdorazowo dezynfekowane.    

4.12. Członek Komisji Egzaminacyjnej, który odbiera od zdającego notatki oraz rysunki sporządzone podczas przygotowania się do odpowiedzi na pytania, odbiera je po założeniu rękawiczek oraz z zachowaniem dystansu 2 metra.   

4.13. Po zakończeniu części pisemnej egzaminu wszystkie zestawy pytań należy poddać kwarantannie na czas co najmniej 24 godzin.

4.14. Komisja Egzaminacyjna przystępuje do sprawdzania testów nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od złożenia ich do kwarantanny po obligatoryjnym założeniu rękawiczek ochronnych.  

4.15. Komisja ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu poprzez ich przekazanie na wskazane wcześniej przez kandydatów adresy poczty elektronicznej oraz poprzez ich wywieszenie w korytarzu budynku, w którym przeprowadzany był egzamin (we wskazanym przez Przewodniczącego dniu i godzinie). Komisja może umieścić wydruk wyników w kilku miejscach korytarza, aby uniknąć grupowania się osób oczekujących na sprawdzenie wyników. Dzień i godzinę przekazania wyników części pisemnej Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ogłasza za pośrednictwem strony internetowej. Dodatkowo Przewodniczący ogłasza tę informację zdającym przed rozpoczęciem części pisemnej. Wyniki egzaminu ustnego ogłasza się poprzez ich wywieszenie w korytarzu budynku, w którym przeprowadzany był egzamin.    

4.16. Zdający sprawdzają wyniki egzaminu pojedynczo, zachowując odstęp co najmniej 2 metrów. Osoby, które nie zostały dopuszczone do części ustnej, opuszczają budynek z zachowaniem co najmniej 2 metrów odstępu.  

4.17. Osoby oczekujące na część ustną zobowiązane są zachować co najmniej 2 metra odstępu.  

4.18. Przewodniczący Komisji ustala godziny rozpoczęcia części ustnej egzaminu osobno dla każdego z kandydatów, przy czy kandydat powinien zostać poinformowany o dniu i godzinie egzaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z informacją o wyniku egzaminu pisemnego oraz poprzez wywieszenie w korytarzu budynku, w którym odbywał się egzamin. W przypadku egzaminu poprawkowego części ustnej, kandydat jest zawiadamiany o dacie i godzinie egzaminu w zawiadomieniu o dopuszczeniu do egzaminu.         

4.19. Osoby egzaminowane wchodzą do sali pojedynczo po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.

 V. Wytyczne w przypadku wystąpienia objawów zakażenia u osoby zdającej lub członka komisji egzaminacyjnej - dla części ustnej i pisemnej egzaminu.   

5.1. Jeżeli zdający lub członek Komisji Egzaminacyjnej przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zapewnia odizolowanie takiej osoby poza salą egzaminacyjną z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.    

5.2. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej o zaistniałej sytuacji informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego - także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 5.3. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:  

1) osoby zapewniające obsługę administracyjną/techniczną oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na egzamin. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr  999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,  

 1. 2) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa,
 2. 3) w przypadku wystąpienia u osób wskazanych w pkt 1 w trakcie egzaminu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć taką osobę od obowiązków, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszała się taka osoba, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
 3. 4) w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka Komisji Egzaminacyjnej, lub innej osoby obecnej na sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy wdrożyć procedurę opisaną w pkt 5.1.,  a ponadto: 
 • w przypadku zdającego - stosuje się pkt.1.2, 
 • w przypadku członka Komisji Egzaminacyjnej lub innej osoby obecnej na sali egzaminacyjnej - należy odsunąć taka osobę od obowiązków.  

5.4. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

5.5. W sprawach nieuregulowanych wytycznymi decyzję podejmuje Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej lub Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.   

Niniejsze Wytyczne zostaną umieszczone na stronie internetowej Krajowej Izby Architektów RP oraz na stronach internetowych Izb Okręgowych, w celu zapoznania się  z nimi przez zdających przed egzaminem. Wytyczne zostaną również odczytane zdającym, po zajęciu miejsc przed egzaminem pisemnym. Informacja o konieczności zapoznania się  z Wytycznymi zostanie przekazana osobom przystępującym do egzaminu w zawiadomieniu o terminie egzaminu i jego miejscu (wraz ze wskazaniem adresu strony internetowej, na której są one dostępne).               

          


Załączniki: