Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 20.06.2020 | Aktualizacja: 20.06.2020, 16:30:44

Uwagi IARP do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

4 czerwca br. roku na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Izba Architektów RP została zaproszona do konsultacji tego projektu. Konsultacje trwały od 5-18 czerwca. W wyniku wewnętrznych konsultacji i prac nad tym projektem KRIA przesłała do Ministerstwa swoje stanowisko i uwagi, które prezentujemy poniżej:


Warszawa, 18 czerwca 2020 r.

l.dz. 308/KRIA/2020/w

Pani
Jadwiga Emilewicz
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju

Szanowna Pani Premier

W odpowiedzi na pismo z dnia 04 czerwca 2020 r. (znak sprawy: DAB-Ia.0211.3.2020.SM.4),
w sprawie wyrażenia opinii do projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, ujętego w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Rozwoju pod numerem 16, Krajowa Rada Izby Architektów RP przedkłada swoje stanowisko i uwagi w tej sprawie.

W ocenie Izby proponowany projekt rozporządzenia odpowiada i dopasowuje wymogi narzucane projektowi budowlanemu do nowego podziału projektu budowlanego, wynikającego z uchwalonej dn. 13.02.2020 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Krajowa Rada Izby Architektów z satysfakcją odnotowuje wprowadzenie do ww. projektu rozporządzenia regulacji wypracowanych podczas długiego procesu wstępnych prac i konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju wraz z Izbą Architektów RP, PIIB i SARP. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego jest podstawową wytyczną do prawidłowego opracowywania przez członków Izby projektów budowlanych. Jasność, klarowność i logika zapisów zawartych w rozporządzeniu przekładać się będzie na prawidłowość sposobu opracowywanych projektów, mniejszą ilość błędów w tych opracowaniach oraz problemów interpretacyjnych.

Pozytywnie oceniając całość projektu rozporządzenia dostrzegamy jednak kilka nieprecyzyjnych zapisów i nadal brak kilku kluczowych uregulowań mających wpływ na spójność projektu budowlanego z zapisami ustawy oraz logikę procesu projektowego.

Za najważniejsze z nich uważamy:

  1. Niezbędny udział architekta w projekcie technicznym (w zakresie dopracowania, uszczegółowienia rozwiązań przestrzennych, materiałowych i technicznych dot. architektury oraz koordynacji projektu technicznego dla obiektów kubaturowych)
  2. Nieadekwatną lokalizację opracowań technicznych w projekcie architektoniczno-budowlanym (analiza porównawcza systemów ogrzewania)
  3. Wyeliminowanie wszystkich zbędnych zapisów, niewynikających z uchwalonej ustawy, które nie wpływają na prawidłowość weryfikacji projektu.

Uzasadnienie ww. zagadnień było przedmiotem pism kierowanych do Ministerstwa Rozwoju, dla przypomnienia powtarzamy klika z argumentów za rozważeniem i zmianą w tych kluczowych kwestiach:

  1. Zawarcie w projekcie technicznym rysunków - ukazujących szczegółowe rozwiązania materiałowe i techniczne (delegacja wynikająca z art. 34 ust. 3 pkt 3. Ustawy prawo budowlane) dot. architektury, jest niezbędne z punktu widzenia systematyki projektowania i prawidłowej koordynacji projektu technicznego w zakresie rozwiązań wielobranżowych, które stanowią kompleksowe i łączne rozwiązanie dla projektowanego obiektu. Skoro ustawodawca jasno określa konieczność objęcia projektem technicznym rozwiązań materiałowych i technicznych, dotyczy to w takim samym stopniu rozwiązań materiałowych i technicznych konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, jak i rozwiązań architektonicznych np. elewacji czy uszczegółowienia rzutów kondygnacji i przekrojów w zakresie rozstrzygnięć wynikających z projektów inżynierskich. Jest to konieczne dla prawidłowego pokazania istotnych rozwiązań projektowych i detali architektonicznych mających wpływ na funkcjonowanie obiektu (w tym rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej np. rozwiązania szczegółowe klatek schodowych, położenia okien ewakuacyjnych, zastosowania odpowiednich osłon i obudów instalacji, przejść i przebić w elementach oddzielenia pożarowego, rozmieszczenia stałych urządzeń wyposażenia instalacyjnego mających wpływ na ergonomię oraz bezpieczeństwo użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, umieszczenia i pokazania na rysunkach elewacji rozwiązań technicznych (urządzeń wraz z podkonstrukcją wsporczą, obudowami, rozwiązań technicznych elementów architektonicznych takich jak przesłony urządzeń, żaluzje stałe i ruchome itp.). Kolejnym dowodem na konieczność zamieszczenia opracowań wykonywanych przez architekta w projekcie technicznym jest zagadnienie dokonywania uzgodnień rzeczoznawcy z zakresu sanitarno-higienicznego, które ma odbywać się na etapie projektu technicznego. Uzgodnienie musi zostać dokonane i "opieczętowane" w oparciu o podstawowe rysunki sporządzone przez architekta takie jak np. rzuty, na których muszą znajdować się wszystkie elementy konieczne do zweryfikowania przez rzeczoznawcę prawidłowości rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz technicznych. Rysunki te stanowią podstawę i muszą być zgodne z rysunkami rzutów z części instalacji sanitarnych, zawierających odpowiedni opis i schematy rozmieszczenia tych urządzeń. Analogicznie, właściwa w trakcie projektowania, wzajemna koordynacja szczegółowych rozwiązań projektowych: funkcjonalnych, architektonicznych i technicznych (konstrukcje i instalacje), wymagana i dokonywana w projekcie technicznym pomiędzy poszczególnymi branżami, nie jest możliwa bez ww. opracowań architektonicznych, sporządzanych na etapie projektu technicznego.
  2. Propozycja zamieszczenia w projekcie architektoniczno-budowlanym podlegającym zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej analizy porównawczej systemów ogrzewania nie wynika z zapisów ustawy Prawo budowlane ani wprost z art. 6 dyrektywy 2010/31/UE, w której wskazano wykonanie takiej analizy określając jej zaistnienie jedynie w terminie "przed rozpoczęciem budowy". Nie ma zatem podstaw by implementacja ww. artykułu dyrektywy odbywała się jako wymóg projektowy na etapie weryfikowanym przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, które nie posiadają tak kompetencji, jak instrumentów do sprawdzania zarówno zawartości, jak prawidłowości takiej analizy. Analiza jest bowiem przetworzeniem informacji, ocenianiem i obliczaniem danych, które są dostępne dopiero na etapie rozwiązań zawartych w projekcie technicznym i wynikają wprost z ostatecznych rozwiązań techniczno-inżynierskich. Wprowadzenie takiego wymogu do projektu architektoniczno-budowlanego jest nieuzasadnione i niespójne z całym procesem projektowym i uchwalonym podziałem projektu budowlanego. Należy przenieść ten wymóg do projektu technicznego, w sąsiedztwie wymogu dołączenia charakterystyki energetycznej. Przeniesienie powyższe będzie również zgodne z logiką ww. dyrektywy.
  3. Pozostawienie niektórych zapisów poprzedniego rozporządzenia, na podstawie których wykonywane były do tej pory wielobranżowe dokumentacje, nie ma uzasadnienia w świetle założeń uproszczenia procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, "odchudzenia" projektu oraz konieczności weryfikacji jego części, w ramach kompetencji, przez odpowiednie organy.
  4. Projekt rozporządzenia pomimo wyraźnego wskazania ustawowego art. 34 ust. 2 oraz jego powtórzenia w projekcie rozporządzenia § 4. 1. Cyt. "Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego - niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami." - nie zawiera propozycji zróżnicowania zakresu projektu dla poszczególnych rodzajów obiektów. Wydaje się być ze wszech miar zasadnym i logicznym, by projekty obiektów znacznie różniące się parametrami, a w tym rozmiarami oraz skomplikowaniem rozwiązań technicznych lub konstrukcyjnych, nie musiały podlegać tym samym wymogom co do zakresu opracowywanego projektu. Opiniowane rozporządzenie mogłoby np. wprost stanowić, że niewielkie budynki o nieskomplikowanym charakterze i funkcji mieszkaniowej jak budynki jednorodzinne, nie muszą zawierać takich samych składowych projektu, jak skomplikowane technologicznie i funkcjonalnie obiekty (np. w zakresie projektów instalacji wewnętrznych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które w praktyce rozwiązywane są w trakcie budowy równolegle z konkretyzowaniem sposobu urządzania wnętrz).

W załączeniu KRIA RP przekazuje szczegółowe uwagi i propozycje, dotyczące brzmienia projektowanych przepisów rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP Grzegorz Jachym, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego

Załącznik:
- Szczegółowe uwagi i propozycje Krajowej Rady Izby Architektów RP


UWAGI DO PROJEKTU
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
(z dn. 3 czerwca 2020 r.)
opracowane przez Krajową Radę Izby Architektów RP

Lp.

Podmiot zgłaszający

Treść uwagi

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie

 

IARP

§ 5. ust. 1. Do projektu budowlanego dołącza się stronę tytułową oraz spis zawartości.

Z przepisu nie wynika na jakim etapie i w jaki sposób należy dołączyć stronę tytułową do projektu budowlanego.

Taka informacja pojawia się tylko lakonicznie w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia

Strona tytułowa całego projektu budowlanego nie występuje na etapie zatwierdzania projektu, ponieważ na tym etapie nie występuje cały projekt budowlany tylko jego część.

Konieczne jest doprecyzowanie, kiedy i do jakiego zakresu należy dołączyć stronę tytułową projektu budowlanego.

Do zatwierdzenia przedkłada się proj. zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany + ewentualne uzgodnienia opinie itp. Ten zestaw elementów projektu nie tworzy jeszcze projektu budowlanego.

Zgodnie z przepisem stronę tytułową dołącza się do projektu budowlanego, pod którym zgodnie z art. 34 ustawy rozumie się całość, czyli wszystkie elementy tego projektu wraz z projektem technicznym. Cały projekt budowlany (ze wszystkimi jego elementami) jest kompletowany dopiero przed przekazaniem go kierownikowi budowy. Nie ma na tym etapie uzasadnionej potrzeby uzupełniania projektu budowlanego o stronę tytułową. Nie ma również wskazania jak miałoby się to odbywać, skoro PZT i PA-B muszą zostać już oprawione wcześniej, przed oddaniem do zatwierdzenia. Nie jest sprecyzowane czy należy dołączyć luźną kartę strony tytułowej czy dublować oprawę całości. Na etapie budowy ze względu na jej specyfikę sensowne jest raczej oddzielne posługiwanie się poszczególnymi elementami projektu budowlanego.

Proponowana w projekcie rozporządzenia regulacja nie ma żadnego wpływu na zawartość merytoryczną dokumentacji i nie jest potrzebna organom aa-b, projektantowi, kierownikowi i inwestorowi - do żadnej czynności.

§ 5. ust. 1

Ze względu na niejasną intencję ustawodawcy i brak uzasadnienia - brak propozycji zmiany przepisu.

Proponuje się rozważenie likwidacji tego wymogu jako całkowicie zbędnego (likwidacja strony tytułowej całego projektu budowlanego).

 

IARP

§ 5. 1. ust. 4 - imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres -

Dane inwestora oraz adres to wg. RODO - dana wrażliwa

Ze względu na RODO dane i adres inwestora nie powinny pojawiać się na pierwszej stronie każdego projektu jak i w całym projekcie. Projekt jest przekazywany osobom postronnym podczas procesu budowlanego. Mają do niego dostęp wszyscy, którzy pracują przy budowie. Wystarczające jest by adres pojawił się tylko w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowo, przy przeniesieniu pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem takie dane na stronie tytułowej każdego z projektów tracą na aktualności.

§ 5. 1. ust. 4

Rezygnacja z danych i adresu inwestora lub co najmniej z adresu - na wszystkich stronach tytułowych w projekcie i pozostawienie go w decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

IARP

§ 6. ust. 3 Dopuszcza się wspólną oprawę elementów projektu budowlanego.

Przepis w proponowanej redakcji - umożliwia i zezwala na wspólne oprawienie i złożenie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę również projektu technicznego nie podlegającego weryfikacji i zatwierdzeniu.

Przepis występujący całkowicie wbrew idei i zasadzie określonej w Art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane

Fundamentalnym założeniem reformy rozporządzenia było ograniczenie zakresu merytorycznego projektu oraz objętości dokumentacji projektowej - składanych do urzędu celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wspólna oprawa całego projektu budowlanego stoi w sprzeczności z założeniem rozdzielanie dokumentacji - na składaną do urzędu i składaną na ręce kierownika budowy

W stosunku do etapu przedłożenia projektu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę regulacje rozporządzenia winny dopuszczać wspólną oprawę tylko części projektu podlegających zatwierdzeniu, bez możliwości wspólnej oprawy wszystkich elementów projektu budowlanego (w tym projektu technicznego).

Możliwość wspólnej oprawy poszczególnych elementów projektu budowlanego powinna być w zgodzie z podziałem określonym w ustawie tj. Art. 33 ust. 2 pkt 1 uchwalonej ustawy wyraźnie wskazuje, które elementy należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Wspólna oprawa wszystkich elementów sprawia, iż do wniosku o pozwolenie na budowę byłby dołączany również projekt techniczny co jest niezgodne z intencją uchwalonych zmian, zupełnie nieuzasadnione logicznymi przesłankami oraz nawet sprzeczne z uzasadnieniem do uchwalonej ustawy, gdzie wskazano cyt. "Projekt techniczny nie jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę, dlatego też nie załącza się go do wniosku o pozwolenie na budowę." Zmiany dot. projektu budowlanego miały zapewnić odchudzenie dokumentacji składanej do urzędów a potem archiwizowanej w tych urzędach. Zwiększony zakres dokumentacji składanej do urzędu wprost podnosi koszty pracy urzędów i archiwizowania. W przypadku dopuszczenia składania projektu do wniosku o pozwolenie na budowę w oprawie zawierającej również projekt techniczny mają do niego dostęp wszystkie strony postępowania, a co za tym idzie poznają rozwiązania nie przeznaczone dla stron postępowania mając możliwość negowania w odwołaniu zawartych w nim rozwiązań. Do urzędu powinny być składane tylko zatwierdzane elementy projektu budowlanego lub wymagające ostemplowania (zgodnie z art. 30 ust. 5e uchwalonej ustawy). Złożenie całości projektu budowlanego do organu aa-b spowoduje problemy proceduralne z archiwizowaniem i stemplowaniem zatwierdzonych i niezatwierdzonych elementów projektu.

Projekty techniczne stanowiące wraz z projektem architektoniczno-budowlanym podstawę uzgodnienia p.poż lub wydania decyzji konserwatorskiej i tak z mocy ustawy nie wymagają zatwierdzenia, będą jednak elementem projektu przekazywanym na budowę

§ 6. ust. 3 Dopuszcza się wspólną oprawę elementów projektu budowlanego wymienionych w ust.1 pkt 1,2 i 4.

 

IARP

§ 8.1. ust. 5 - Spis treści projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego zawiera szczegółowe wyliczenie:
(...)
- wraz z numerami odpowiadających im stron

W § 7.1 ust. 3. - wprowadzono możliwość kolejnej numeracji stron poprzez wskazanie numeru rysunku - należy to uwzględnić

§ 8.1. ust. 5 - wraz z numerami odpowiadających im stron lub numerów rysunków

 

IARP

§ 10 ust.3

3. Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego sporządza się w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż:

1) 1:200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach;

2) 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i ich wydzielonych części;

Kryterium obiektów budowlanych o "dużych rozmiarach" wobec braku definicji w tym zakresie jest na tyle nieścisłe, że może prowadzić do rozbieżnych interpretacji i nieuzasadnionych wymagań organów weryfikujących projekt.

Proponuje się przekazanie projektantowi decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej skali opracowania projektu, gdyż to on jest najlepiej zorientowany i kompetentny do podjęcia decyzji o skali wydruku (w dobie cyfryzacji przyjęcie odpowiedniej skali sprowadza się do wydruku), która zapewni jednoznaczne odwzorowanie i odczytanie oznaczeń graficznych.

§10 ust.3

3. Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego sporządza się w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż:

1) 1:200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach;

2) 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i ich wydzielonych części;

przy czym rodzaj zastosowanej skali, wymienionej w pkt. 1 i 2, określa projektant

 

IARP

§ 11. ust. 2.

W projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, w metryce umieszcza się dodatkowo imię i nazwisko, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia i podpis osoby sprawdzającej projekt

Zgodnie z art. 34 ust. 3b art. 35 i art. 36b ustawy

§ 11. ust. 2.

W projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, w metryce umieszcza się dodatkowo imię i nazwisko, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia i podpis osoby sprawdzającej projekt projektanta sprawdzającego
 

IARP

§12 pkt. 1) Regulacja powinna odnosić się nie do rodzaju a robót budowlanych tylko do projektu "W przypadku nadbudowy, rozbudowy przebudowy...itd."

Przepis należy również uzupełnić o regulacje dot. zakresu projektów zamiennych dla których art. 36a ustawy nie jest do końca jednoznacznie sprecyzowany

Nieprawidłowe wskazanie przedmiotu regulacji

Rozporządzenie dotyczy opracowywania projektu a nie określa wymienionych rodzajów inwestycji. Propozycja uzupełnienia zapisu dotyczy w pierwszej kolejności dopisania słowa "projektów" wymienionych rodzajów inwestycji, a w dalszej kolejności zakresu opracowywania tzw. projektów zamiennych wszystkich rodzajów inwestycji.

§ 12 pkt 1) W przypadku projektu nadbudowy, rozbudowy, przebudowy, oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz projektu przeznaczonego do zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio w zakresie projektowanych w obiekcie budowlanym zmian.

 

IARP

§ 13. O ile w rozporządzeniu nie wskazano inaczej, powierzchnie budynku określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia.

Zastosowanie wyłączenia wskazanego w przepisie "O ile w rozporządzeniu nie wskazano inaczej" nie zapobiega brakowi spójności z treścią przywołanej normy. Poszczególne rodzaje powierzchni dublują się.

Przedmiotowa regulacja powoduje, że rozporządzenie jest w tym zakresie niespójne z dotychczasowym ogólnym podziałem powierzchni. Ujęty w normie dotychczasowy podział powierzchni wewnątrz budynku wskazuje jako nadrzędną powierzchnię netto, która dzieli się na powierzchnię użytkową, pow. ruchu i pow. usługową. Zmieniona definicja tylko jednej ze składowych, czyli powierzchni użytkowej zawarta w § 21 pkt. 4 b) wprowadza chaos, gdyż wg propozycji rozporządzenia staje się de facto prawie powierzchnią netto, za wyjątkiem wyłączonych z niej schodów. Wg normy powierzchnia ruchu to "pow. klatek schodowych, korytarzy pochylni wewnętrznych, poczekalni, balkonów ewakuacyjnych itp."

Przy zaproponowanej definicji pow. użytkowej nie będzie można już określić powierzchni ruchu i pow. usługowej, ponieważ ich definicje nie zostały zmienione przez zapisy rozporządzenia a te pozostałe w normie dublują się z "nową" powierzchnią użytkową.

Taki zapis spowoduje, ze wszystkie powierzchnie użytkowe budynków staną się teraz większe ponieważ będzie należało dodać do nich powierzchnie korytarzy pochylni wewnętrznych, poczekalni, balkonów ewakuacyjnych.

To z kolei wpłynie na kryteria wyznaczania np. ilości stanowisk postojowych zależnych od wielkości powierzchni użytkowej.

Rozporządzenie powinno zostać oparte albo na przywołanej normie lub tez podać własne definicje sposobu obliczenia również innych powierzchni wewnętrznych

§ 13. O ile w rozporządzeniu nie wskazano inaczej, Kubaturę, powierzchnię zabudowy oraz powierzchnię użytkową budynku, określa się zgodnie z zasadami określonymi wskazanymi w rozporządzeniu. Pozostałe powierzchnie określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia.

Zmiana powinna być połączona ze zmianą

w § 21 pkt. 4 b) gdzie należy uwzględnić wyłączenie z powierzchni użytkowej: również klatek schodowych, korytarzy pochylni wewnętrznych, poczekalni i balkonów ewakuacyjnych.

 

IARP

§ 15. pkt. 6) ppkt a) - Należy doprecyzować definicję "powierzchni zabudowy". W enumeratywnym zestawieniu części zewnętrznych o które pomniejsza się powierzchnię zabudowy nie wymieniono kilku elementów np. gzymsu oraz loggii

Ze względu brak powiazania tych elementów z terenem podobnie jak okapów, daszków oraz balkonów zasadnym jest by również części zewnętrzne budynku jak gzymsy oraz loggie nie były wliczane do powierzchni zabudowy. Dodatkowo należy stwierdzić, że wliczanie takich części powoduje nakładanie się (dublowanie) powierzchni innych elementów zagospodarowania terenu, występujących pod nimi jak powierzchnie utwardzone lub biologicznie czynne co w konsekwencji utrudnia podanie bilansu terenu koniecznego do zbadania zgodności z wymogami planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZiZT.

Nie doprecyzowano również na jakiej wysokości uwzględnia się rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku (co w przypadku, gdy budynek na wyższych kondygnacjach ma np. prześwity lub np. się odgina) będzie prowadziło do rozbieżnych interpretacji.

§ 15. pkt. 6 ) ppkt a) powierzchni zabudowy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, przy czym w przypadku budynków przez powierzchnię zabudowy należy rozumieć powierzchnię budynku wyznaczoną przez rzut pionowy jego zewnętrznych krawędzi, z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów zewnętrznych, pomniejszoną o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: schody, rampy i pochylnie zewnętrzne, tarasy naziemne i podparte słupami, okapy, gzymsy, występy dachowe, daszki, oświetlenie zewnętrzne, markizy oraz balkony i loggie; z zastrzeżeniem, że do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych oraz ich części znajdujących się poniżej poziomu terenu,

 

IARP

§ 15 pkt 6 - dodanie ppkt e)

W przepisach prawa miejscowego operuje się pojęciem wskaźników zagospodarowania terenu, w tym wskaźnikiem intensywności zabudowy. Wskaźnik ten nie posiada precyzyjnie określonej definicji przez co brak jest narzędzi umożliwiających wykazanie zgodności projektu budowlanego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W art. 15 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapisano, iż maksymalna i minimalna intensywność zabudowy to wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, jednak nie określono co rozumie się przez powierzchnię całkowitej zabudowy.

Dodanie do §15 pkt 6 ppkt e) o treści:

e) wskaźnika intensywności zabudowy rozumianego jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, przy czym jako powierzchnię całkowitą zabudowy rozumie się sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku, chyba że plan miejscowy w inny sposób określa ten wskaźnik.

 

IARP

Postuluje się korektę zapisu §15 pkt. 7) ppkt d)

ułatwiającą prawidłowe odczytanie przepisów w celu zamieszczenia w opisie tylko wybranych ograniczeń dot. terenu inwestycji.

Ponadto przepis nie uwzględnia ograniczeń zapisanych w innych aktach planistycznych niż plan zagospodarowania przestrzennego

Redakcja zapisu §15 pkt. 7 d) przez swoją strukturę kolejno wymienianych pozycji, sprawia trudności interpretacyjne sugerując konieczność przedstawienia wszystkich rodzajów ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo w przypadku jego braku z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla jednoznacznego zawężenia konieczności wskazania rodzajów ograniczeń występujących dla terenu, na którym zamierzenie jest projektowane postuluje się drobną zmianę redakcji przepisu przez dodanie określenia "tego terenu" oraz uzupełnienie o ogólna nazwę aktów planistycznych bez wymieniania ich wszystkich rodzajów.

§15 pkt. 7) ppkt d) rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli są wymagane

 

IARP

§ 16 ust. 2 pkt 3) Regulacja w części niezgodna z WT (wskazanie "odległości do granic działek budowlanych")

Weryfikacji organów podlega sytuowanie obiektów zgodnie z § 12 Warunków technicznych... gdzie wskazuje się odległości do granic działki budowlanej, na której sytuowany jest obiekt.

W tym kontekście koniecznym do przedstawienia w PZT jest wskazanie odległości nie do granic innych działek budowlanych, lecz działki, na której sytuuje się obiekt.

§ 16 ust. 2 pkt 3) usytuowanie i obrys istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych wraz z określeniem sposobu ich użytkowania, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów, liczbę kondygnacji, charakterystyczne rzędne
- w tym rzędne terenu istniejącego i projektowanego, wymiary oraz odległości od granic działki budowlanej na której sytuowany jest obiekt, wzajemne odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych w zakresie niezbędnym do sprawdzenia zgodności wymiarów i odległości z przepisami, a także postanowieniami, w szczególności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej;

 

IARP

§ 16 ust. 2 pkt 5)

Nieprecyzyjny zapis dotyczący bocznic kolejowych

Bocznice mogą być nie tylko kolejowe, ale również tramwajowe i posiadać szerszy zakres (nie być tylko bocznicami np. np. dworce) tylko po prostu torowiskami

§ 16 ust. 2 pkt 5)

... układ komunikacji wewnętrznej terenu przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej

i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający w szczególności układ dróg

wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych torowisk, parkingów (...)

 

IARP

§ 16 ust. 2 pkt 8)

Zbędny zapis o adaptacji istniejącej zieleni

Jeśli istniejąca zieleń nie jest likwidowana to znaczy, że pozostaje w tym samym miejscu - nie ma potrzeby dodatkowo oznaczać jej jako adaptowaną.

Zapis w brzmieniu:

(...) 8) układ istniejącej zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia jej elementów podlegających adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej; (...)

 

IARP

§ 16 ust. 2 pkt 10)

układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych - za wyjątkiem sieci i urządzeń budowlanych realizowanych odrębną procedurą wskazaną w art. 29 ustawy;

Proponowana redakcja przepisu jest w części językowym pleonazmem

Zgodnie z definicją Art. 3 pkt. 9) ustawy urządzenia budowlane to urządzenia techniczne (...) jak przyłącza i urządzenia instalacyjne...

Skoro przyłącza są urządzeniami budowlanymi to nie można ich podłączać do urządzeń budowlanych.

Dodatkowo w końcowym akapicie proponuje się dopisanie określenia "w tym przyłączy".

W treści przepisu dwukrotnie pojawia się sformułowanie o konieczności określenia układu sieci "z przyłączami" oraz "wraz z usytuowaniem przyłączy", więc dla równowagi przekazu i jednoznaczności wyjątek od tej reguły powinien również być opatrzony przywołaniem określenia "przyłączy".

§ 16 ust. 2 pkt 10)

układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń instalacyjnych budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych - za wyjątkiem sieci i urządzeń budowlanych w tym przyłączy realizowanych odrębną procedurą wskazaną w art. 29 ustawy;

 

IARP

§ 16 ust. 2 pkt 11)

j. w.

§ 16 ust. 2 pkt 11)

(...) za wyjątkiem sieci i urządzeń budowlanych w tym przyłączy realizowanych odrębną procedurą wskazaną w art. 29 ustawy;

 

IARP

§ 21 ust.1 pkt. 3)

Zapis dot. dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, jest zbędny i nie wynikający z ustawy.

Informacja na temat dostosowania obiektu do krajobrazu jest subiektywna i nie wynika z regulacji Prawa budowlanego (art. 34 ust 3 pkt2a). Nie wpływa również na ocenę organu, który niezależnie bada zgodność inwestycji z aktami planistycznymi na podstawie art. 35 PB

Nie ma uzasadnienia by opis projektu powielał to co uwidocznia i przekazuje rysunek (jako najlepsza forma opisania przestrzeni).

 

§ 21 ust.1 pkt. 3)

układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy, wynikające w szczególności z
do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących.

 

IARP

§ 21 ust.1 pkt. 4b)

Uzupełnienie zakresu wyłączenia do obliczania powierzchni użytkowej

Przedmiotowa regulacja powoduje, że rozporządzenie jest w tym zakresie niespójne z dotychczasowym ogólnym podziałem powierzchni. Ujęty w normie dotychczasowy podział powierzchni wewnątrz budynku wskazuje jako nadrzędną powierzchnię netto, która dzieli się na powierzchnię użytkową, pow. ruchu i pow. usługową. Zmieniona definicja tylko jednej ze składowych, czyli powierzchni użytkowej zawarta w § 21 pkt. 4 b) wprowadza chaos, gdyż wg propozycji rozporządzenia staje się de facto prawie powierzchnią netto, za wyjątkiem wyłączonych z niej schodów. Wg normy powierzchnia ruchu to "pow. klatek schodowych, korytarzy pochylni wewnętrznych, poczekalni, balkonów ewakuacyjnych itp."

Przy zaproponowanej definicji pow. użytkowej nie będzie można już określić powierzchni ruchu i pow. usługowej, ponieważ ich definicje nie zostały zmienione przez zapisy rozporządzenia a te, które pozostały w normie dublują się z "nową" powierzchnią użytkową.

Taki zapis spowoduje, że wszystkie powierzchnie użytkowe budynków staną się teraz większe, ponieważ będzie należało dodać do nich powierzchnie korytarzy, pochylni wewnętrznych, poczekalni, balkonów ewakuacyjnych.

To z kolei wpłynie na kryteria wyznaczania np. ilości stanowisk postojowych zależnych od wielkości powierzchni użytkowej.

Rozporządzenie wprowadzając swoje definicje powinno być zgodne z pozostałymi zapisami normy lub tez podać własne definicje sposobu obliczenia również innych powierzchni wewnętrznych.

§ 21 ust.1 pkt. 4b)

- powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, wnęk ściennych, słupów, pionów instalacyjnych, kominów, balkonów, tarasów, loggii (o ile są niezabudowane), schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, klatek schodowych, korytarzy pochylni wewnętrznych, poczekalni, balkonów ewakuacyjnych, pomieszczeń technicznych, kotłowni, nieużytkowych poddaszy, garaży,

 

IARP

§ 21. ust. 1. pkt. 9)

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem ...

Informacja nie powinna być obowiązkowa dla prostych obiektów jak np. budynki jednorodzinne o ustandaryzowanych parametrach technicznych w zakresie zapotrzebowania i emisji wpływającej na środowisko

Brak uzasadnienia dla konieczności podawania informacji zawartych w § 21. ust. 1. pkt. 9) - dla wszystkich obiektów.

W efekcie proponowanego zapisu w projekcie rozporządzenia można spodziewać się, że dla prostych obiektów będą pojawiać się zapisy "nie dotyczy'.

Takie informacje zasadne są dla do projektów budynków o znacznym skomplikowaniu lub zaawansowaniu technologicznym. Dla budynków prostych nieskomplikowanych o ustandaryzowanych parametrach technicznych w zakresie zapotrzebowania i emisji wpływającej na środowisko parametry są przewidywalne.

Propozycja zakłada uzależnienie konieczności podania tych informacji od kategorii (rodzaju) obiektu.

§ 21. ust. 1. pkt. 9 )

Przepis warto uzupełnić o formułę:

nie dotyczy obiektów zaliczanych do I, II ... kategorii

lub

9) parametry techniczne obiektu budowlanego o znacznym skomplikowaniu lub zaawansowaniu technologicznym, charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem ...

 

IARP

§ 21. ust. 1. pkt. 9) ppkt e)

(...)

- mając na uwadze, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;

Zapis wykraczający poza normę kompetencyjną wydania rozporządzenia regulującego zakres i treść projektu.

To ustawa lub przepisy techniczne służą do określania odpowiednich wymogów i wymagają przyjmowania i stosowania prawidłowych rozwiązań projektowych w tym dot. ochrony środowiska.

Określenie "mając na uwadze" jest nieprecyzyjne i wieloznaczne. Organ weryfikujący projekt zgodnie z kompetencjami wyznaczonymi w ustawie nie ocenia przyjętych rozwiązań, tak więc nie ma żadnych ustawowych przesłanek narzucania projektantom dokonywania subiektywnych ocen i wykazywania stopnia prawidłowości przyjętych rozwiązań.

§ 21. ust. 1. pkt. 9) ppkt e)

Należy usunąć z rozporządzenia ostatni tiret po podpunkcie 9) ppkt e)

 

IARP

§ 21. ust. 1. pkt 10)

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261), oraz pompy ciepła, określającą:

Propozycja zamieszczenia w projekcie architektoniczno-budowlanym podlegającym zatwierdzeniu ww. analizy nie wynika z zapisów ustawy ani wprost art. 6 dyrektywy 2010/31/UE. Nie ma podstaw by implementacja ww. art. dyrektywy odbywała się jako wymóg projektowy na etapie weryfikowanym przez organy aa-b, które nie posiadają żadnych kompetencji i instrumentów do sprawdzania zawartości i prawidłowości takiej analizy. Analiza jest przetworzeniem informacji, ocenianiem i obliczaniem danych, które są dostępne dopiero na etapie rozwiązań zawartych w projekcie technicznym. Wprowadzenie takiego wymogu do proj. arch.-bud. jest niespójne z całym procesem projektowym i uchwalonym podziałem projektu budowlanego. Należy przenieść ten wymóg do projektu technicznego w sąsiedztwie wymogu dołączenia charakterystyki energetycznej.

§ 21. ust. 1. pkt 10)

Przenieść analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji... do projektu technicznego w sąsiedztwie wymogu dołączenia charakterystyki energetycznej.

 

IARP

§24 pkt 5)

Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego.

Przepis do usunięcia

Przedstawiony w §24 pkt 5 wymóg nie wynika z uchwalonej ustawy, jest zbędny i w rezultacie jest tylko pozostałością po poprzednim rozporządzeniu.

Nie ma również podstawy prawnej do wskazywania rodzajów budynków, dla których należy spełnić ten przepis.

Informacja o danych technologicznych oraz współzależności wyposażenia i rozwiązań budowlanych jest ważna tylko dla inwestora, nie wymaga weryfikowania przez organy na żadnym etapie procesu budowlanego i może dotyczyć informacji o technologiach, które inwestor wolałby pozostawić tylko dla siebie.

§24 pkt 5) - Przepis do usunięcia

 

IARP

§24 pkt 11) ustala, że część opisowa projektu technicznego obejmuje: "opinię naukowo-techniczną wydaną przez instytut badawczy- w przypadku rozwiązań technicznych nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce, nieznajdujących podstaw w przepisach i Polskich Normach".- Przepis w takim brzmieniu jest niezwykle niejasny i może stwarzać okazję do nadużyć. Kto ma decydować o konieczności sporządzenia takiej opinii- często bardzo przecież kosztownej"

Przepis wykracza poza delegację ustawową!

(nowelizacja ustawy Prawo budowlane uchyliła ust. 3 w art. 33)

§24 pkt 11) - Należy usunąć przepis

 

IARP

§ 25 pkt. 1)

rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego - przekroje poprzeczne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, nie zawarte w części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, lub projektu architektoniczno-budowlanego konieczne do przedstawienia:

W przepisie nie wymieniono jednego z podstawowych rodzajów rysunków, stanowiącego również "podkład", dla przedstawienia niezbędnych rozwiązań technicznych i materiałowych.

Zawarcie w projekcie technicznym rysunków - ukazujących szczegółowe rozwiązania materiałowe i techniczne (art. 34 ust. 3 pkt 3.), jest niezbędne. Skoro ustawodawca jasno określa konieczność objęcia projektem technicznym rozwiązań materiałowych i technicznych to dotyczy to w takim samym stopniu rozwiązań materiałowych i technicznych konstrukcji, instalacji jak i rozwiązań architektonicznych np. elewacji. Jest to konieczne dla prawidłowego pokazania istotnych rozwiązań projektowych i detali architektonicznych mających wpływ na funkcjonowanie obiektu (w tym rozwiązań z zakresu ochrony p.pożarowej np. dokładnego położenia okien ewakuacyjnych, rozmieszczenia stałych urządzeń wyposażenia instalacyjnego mających wpływ na ergonomię oraz bezpieczeństwo użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem (np. konstrukcja i materiały zadaszenia nad wejściami), umieszczenia i pokazania na rysunkach elewacji rozwiązań technicznych (urządzeń wraz z podkonstrukcją wsporczą, obudowami, rozwiązań technicznych elementów architektonicznych takich jak przesłony urządzeń, żaluzje stałe i ruchome itp.).

§ 25 pkt. 1)

rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje
i elewacje, a dla obiektu liniowego - przekroje poprzeczne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, nie zawarte w części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, lub projektu architektoniczno-budowlanego konieczne do przedstawienia:


Załączniki: