Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 10.06.2020 | Aktualizacja: 11.06.2020, 13:11:23

XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.

W dniach 5-8 czerwca 2020 r. odbywał się XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. 

Decyzją Zjazdu Krajowego:

 1. Przyjęto sprawozdania organów Izby z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowe za 2019 rok oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie IARP za ten okres działalności.
 2. Podjęto uchwałę dotyczącą:
 • Zwolnienia się z obowiązku zapłaty składek za okres zawieszenia członków Izby Architektów RP, którzy na podstawie uchwały KRIA, w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia ustania stanu epidemii wynikającej z zagrożenia wirusem COVID-19 zgłosili bądź zgłoszą właściwej okręgowej izbie architektów, w trybie art. 42 ust. 3 pkt 4 Ustawy samorządowej, wniosek o zawieszenie w prawach członka Izby na skutek braku możliwości wykonywania działalność architektonicznej. 
 • Zwolnienia z opłaty za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia Członków Izby Architektów RP, o których mowa w punkcie powyżej, którzy złożyli bądź złożą wniosek o przywrócenie w prawach członka Izby w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia stanu epidemii. 
 1. Podjęto uchwałę dotyczącą utworzenia Funduszu Pomocy Architektom - COVID - 19, którego celem jest wsparcie architektów, członków Izby Architektów RP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.  Zgodnie z uchwałą pomoc finansowa dla członków IARP może polegać na:
 • pokryciu całości lub części kosztów składek lub innych opłat na rzesz Samorządu zawodowego architektów,
 • pokryciu udokumentowanych kosztów leczenia i rehabilitacji członków IARP poszkodowanych na skutek zakażenia COVID-19  
 • udzieleniu zapomogi w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia w 2020 r. (kwota brutto 2.600,00 zł.) dla członków IARP, którzy zachorowali na skutek zakażenia COVID-19,
 • udzieleniu zapomogi w wysokości połowy najniższego krajowego wynagrodzenia 
  w 2020 r. (kwota brutto 1.300,00 zł.) dla członków IARP, którzy zostali objęci obowiązkową kwarantanną w związku z COVID-19,

Osoby zainteresowane pomocą powinny złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej we właściwej Okręgowej Izbie. Wniosek określa wysokość wnioskowanej kwoty pomocy finansowej oraz zobowiązania mające być pokryte w ramach pomocy finansowej. Do wniosku załącza oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do ubiegania się o pomoc finansową.

Dziękujemy delegatom na Zjazd Krajowy za udział głosowaniach.

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowań zjazdu:

 

Uprawnionych
 do głosowania

Oddano
 głosów 

Głosów
 ZA

Głosów
 Przeciw

Wstrzymało
 się

Decyzja Zjazdu

Uchwała nr 1 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRIA RP za rok 2019

86

81

52

18

11

uchwała przyjęta

Uchwała nr 2 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności KKK za rok 2019

86

81

77

1

3

uchwała przyjęta

Uchwała nr 3 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności KSD za rok 2019

86

81

76

1

4

uchwała przyjęta

Uchwała nr 4 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności KROZ za rok 2019

86

81

76

1

4

uchwała przyjęta

Uchwała nr 5 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności KKR za rok 2019

86

81

56

13

12

uchwała przyjęta

Uchwała nr 6 ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego KRIA RP za rok 2019

86

81

53

16

12

uchwała przyjęta

Uchwała nr 7 ws. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego IARP za rok 2019

86

81

58

13

10

uchwała przyjęta

Uchwała nr 8 ws. udzielenia absolutorium KRIA RP

86

81

55

18

8

uchwała przyjęta

Uchwała nr 9 ws. Funduszu Pomocy Architektom - COVID-19

86

81

64

4

13

uchwała przyjęta

Uchwała nr 10 ws. zwolnienia z obowiązku zapłaty składek członkowskich za okres zawieszenia w prawach członka Izby oraz zwolnienia z obowiązku zapłaty opłat z tytułu przywrócenia w prawach członka Izby po okresie zawieszenia w związku z zagrożeniem epidemicznym

86

81

64

3

14

uchwała przyjęta


Załączniki: