Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 16.05.2020 | Aktualizacja: 18.05.2020, 18:14:07

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 875)

W dniu 15 maja 2020 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 875). Na mocy ustawy bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych, zawieszony wcześniej na mocy tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) - zostaje odwieszony.

Wynika to z art. 46 pkt 20 tzw. Tarczy 3.0 (uchyla się art. 15zzr i art. 15zzs). Odwieszony zostaje również bieg terminów we wszystkich innych postępowaniach, których dotyczyło zawieszenie (sądowych, egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw).


UWAGA!!!

Terminy, których bieg nie rozpoczął się (na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ww. ustawy), rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Terminy, których bieg uległ zawieszeniu (na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ww. ustawy), biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Co to oznacza ?

Jeżeli w toczącym się postępowaniu wydano np. wezwanie o uzupełnienie wniosku lub postanowienie o usunięciu braków i nieprawidłowości w projekcie i terminy na wykonanie tych czynności i złożenie dokumentów nie rozpoczęły się lub zostały zawieszone na mocy ustawy tzw. "Tarczy antykryzysowej" -  po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy terminy te zostają rozpoczęte lub biegną dalej. Podobnie rzecz się ma z terminami do wniesienia odwołania od wydanej decyzji.