Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 29.04.2011 | Aktualizacja: 29.04.2011, 22:10:46

Informacja w sprawie obowiązku ewidencjonowania przez Architektów obrotów za pomocą kas fiskalnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych) (Dz. U. Nr 138 poz. 930) ograniczyło zakres zwolnień podmiotowych i przedmiotowych w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia czynności dotychczas objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania na mocy poprzedniego rozporządzenia, w tym czynności dotyczące rzeczoznawstwa w zakresie architektury dokumentowane fakturą, będą mogły być świadczone bez konieczności ewidencjonowania poprzez kasę fiskalną do dnia 30 kwietnia br. 

Z dniem 1 maja br. rzeczoznawstwo w tym zakresie, bez względu na to czy będzie dokumentowane fakturą czy też nie, będzie podlegało ewidencji fiskalnej. Jednocześnie należy podkreślić, iż nadal obowiązuje zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w przypadku, gdy Architekt świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spełnia jeden z poniższych warunków: 

  • jego sprzedaż detaliczna (a zatem świadczona na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) w poprzednim roku podatkowym (tj. 2010) nie przekroczyła 40 000 PLN, a wcześniej nie musiał ewidencjonować obrotów w kasie.
  • świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ale każde świadczenie usługi dokonane przez architekta jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę oraz liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 (jeżeli Architekt zaczynałby świadczenie usług w drugiej połowie 2011 r. to liczba operacji dokumentowanych fakturą nie mogłaby przekraczać 25, a liczba odbiorców 10 osób.
  • Architekt nie musi też mieć kasy fiskalnej jeżeli świadczy usługi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku, lub SKOK pod warunkiem, że zapłata wpływa na jego rachunek bankowy, z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje wynika jednoznacznie jakiej konkretnej transakcji dotyczy zapłata oraz architekt nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług w kasie przed dniem 1 stycznia 2011r.

Zwolnienia powyższe obowiązują do dnia 31 grudnia 2012 r.

Jeżeli Architekt nie spełnia żadnego z powyższych warunków wówczas musi ewidencjonować obroty w kasie fiskalnej i nie zwalnia go z tego obowiązku dokumentowanie ich przez faktury. Należy podkreślić, iż podobne zasady dotyczące zwolnień obowiązywały pod rządami poprzedniego rozporządzenia Ministra Finansów w tym zakresie, które obowiązywało w roku 2010, z wyjątkiem przedmiotowego zwolnienia usług rzeczoznawstwa architektonicznego, o którym mowa powyżej.