Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 03.06.2019 | Aktualizacja: 03.06.2019, 14:07:57

Komunikat Krajowej Rady Izby Architektów RP

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, na zaproszenie Ministra Jerzego Kwiecińskiego, odbyło się spotkanie w obecności Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Pana Michała Orczyka, Radcy Ministra Pana Mariusza Bartosewicza i samego Pana Ministra. Izbę Architektów RP reprezentowali Prezes KRIA Małgorzata Pilinkiewicz, Wiceprezes KRIA Wojciech Gęsiak, członek KRIA Piotr Andrzejewski.

Tematem spotkania były projekty ustawy o architektach i ustawy o inżynierach budownictwa. Minister poinformował o priorytetach legislacyjnych Ministerstwa na koniec obecnej kadencji Sejmu. Z informacji przedstawionej przez Pana Ministra wynika, że priorytetem jest nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym konflikt, wywołany przez środowisko inżynierów budownictwa wokół projektu ustaw o zawodach, jest dla ministerstwa powodem do rozważania zawieszenia lub przesunięcia w czasie procedowania tych ustaw.

Izba Architektów podkreśliła, że po zakończeniu oficjalnych konsultacji publicznych, które odbyły się w październiku ubiegłego roku, Ministerstwo zorganizowało spotkanie z przedstawicielami obu izb (7 lutego 2019 r.) w trakcie którego omówiono nowe projekty datowane na dzień 1 lutego 2019 r., które wg informacji dostępnej na oficjalnej stronie internetowej PIIB, były efektem działań Izby Inżynierów, cyt.: W efekcie działań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, analiz Rządowego Centrum Legislacji oraz Komisji Legislacyjnej przy Premierze RP w MIiR powstały nowe projekty ustaw (z 1 lutego 2019 r.), zastępujące projekty październikowe z 2018 r. (link: https://www.piib.org.pl/informacje-bieipceaktualnosci-96/3948-2019-04-27-11-13-20). Projekty te zostały zaakceptowane bez uwag przez ustawowych przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, co potwierdzono następnie na stronie PIIB: Zdaniem wąskiego (z przywołanego wyżej powodu) kręgu osób oceniających w PIIB przekazane projekty były poprawne legislacyjnie i wymagały stosunkowo niewielkich korekt.

W stosunku do projektów z dnia 1 lutego 2019 r., Izba Architektów RP nie wniosła uwag do projektu ustawy o inżynierach budownictwa, zwróciła natomiast uwagę, że w przypadku ustawy o architektach nastąpiło odejście od zakresu i celów regulacji, zawartych w uzasadnieniu do inicjatywy legislacyjnej. W wyniku uwzględnienia naszego zastrzeżenia, w okresie od lutego do kwietnia 2019 r., dopracowano projekt ustawy o architektach, który w wersji omawianej na spotkaniu 25 kwietnia br. znalazł finalne brzmienie w wersji z dnia 29 kwietnia br. i został zaakceptowany przez Izbę Architektów RP.

Na spotkaniu podkreślony został fakt, że projekt ustawy o inżynierach budownictwa w wersji z dnia 29 kwietnia 2019 r. jest, co do zasady, powtórzeniem projektu z dnia 1 lutego 2019 r., a więc zaakceptowanego wcześniej przez ustawowych przedstawicieli PIIB.

Projekty ustaw z 29 kwietnia 2019 r. realizują cele założone w uzasadnieniu inicjatywy legislacyjnej, kształtują prawidłowe relacje między zawodami architekta i inżyniera budownictwa, zachowując status quo zawodu inżyniera, Prawa budowlanego i wszystkich procedur procesu inwestycyjnego. Nadają się zatem do wprowadzenia w życie bez negatywnych skutków dla procesu inwestycyjnego. Stwarzają jednocześnie warunki dla prawidłowego podziału ról w tym procesie i tym samym usprawnienie go co do jakości, jak i przebiegu. Są więc komplementarne ze wskazywanymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju priorytetami legislacyjnymi.

Wobec ww. faktów Krajowa Rada IA RP uważa, że na tym etapie procedowania i roboczych konsultacji, projekty ustaw o architektach oraz inżynierach budownictwa zostały zaakceptowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i Izbę Architektów RP.

Ostateczne decyzje co do dalszego procedowania naszych ustaw zostaną podjęte w najbliższym czasie.

Wojciech Gwizdak, Architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP


Załączniki: