Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 16.08.2018 | Aktualizacja: 16.08.2018, 21:00:22

Protokół z IV Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu IARP

Warszawa dnia 15-16 czerwca 2018

W dniach 15-16 czerwca 2018 w pawilonie SARP przylegającym do pałacyku Zamoyskich przy ul. Foksal w Warszawie zasiadło nie tylko 82 spośród 86 uprawnionych delegatów, ale także oficjalni goście, wśród których znaleźli się m.in. Norbert Książek (Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego), Andrzej Roch Dobrucki (Prezes Krajowej Rady PIIB), Jerzy Kotowski (Szef Izby Projektowania Budowlanego), Jolanta Przygońska (Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów) oraz Mariusz Ścisło (Prezes SARP). Zjazd rozpoczął Prezes Krajowej Rady IARP arch. Ryszard Gruda powitaniem delegatów, członków Krajowej Rady, przewodniczących statutowych organów krajowych, przewodniczących okręgowych izb oraz zaproszonych gości. W swym krótkim przemówieniu mówił o czteroletniej kadencji samorządu i przypomniał obchody niedawnej rocznicy 15-lecia Izby Architektów. Wspomniał także o kolejnych zmianach w kraju, czyli korektach w strukturze rządu, które mają bezpośredni związek z funkcjonowaniem Izby – obecnie ministrem nadzorującym IARP jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, ale architekci w pewnym zakresie podlegają również Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dalszej części wystąpienia Prezes Ryszard Gruda przypomniał kluczowe zadania, jakie spoczywają na architektach i społeczne cele, jakie realizuje nasz zawód. Następnie odczytał list napisany przez pełniącego obowiązki Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki arch. Bolesława Stelmacha, który ze względu na chorobę nie mógł uczestniczyć w Zjeździe.

Jako pierwszy z gości wystąpił Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek, odczytując list wystosowany przez min. Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Minister zwrócił w nim szczególną uwagę na legislacyjną współpracę samorządu architektów z rządem i wyraził głęboką wiarę, że Izba Architektów RP będzie nadal stanowiła zaplecze eksperckie dla resortu inwestycji i rozwoju. Następnie głos zabrał Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki. W swym wystąpieniu naświetlił trudne warunki legislacyjne, w jakich przyszło pracować obu izbom. Podziękował Prezesowi Ryszardowi Grudzie oraz innym reprezentantom naszego zawodu za wspólną pracę na rzecz środowiska budowlanego. Mówił także o trudzie, jaki czeka nas w związku z zapowiadanymi i będącymi w przygotowaniu następnymi aktami prawnymi. Życzył całemu zjazdowi dobrych obrad i mądrości oraz skutecznych działań na rzecz jak najlepszej pozycji naszych zawodów. Kolejnym mówcą była Jolanta Przygońska. Szefowa Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów zaakcentowała wagę zjazdu i życzyła skuteczności w staraniach o dobre zapisy w zmieniających się regulacjach prawnych. Podkreśliła ważkość planowania przestrzennego dla pracy architekta i społeczeństwa. Kierujący Izbą Projektowania Budowlanego Jerzy Kotowski wspominał wieloletnią dobrą współpracę zarówno z SARP-em, jak i Izbą Architektów w ramach organizacji B4, która wypracowywała wspólne stanowiska dla całego środowiska. Zaznaczył jak trudne zadania staną przed nowymi władzami Izby Architektów, oraz wyraził nadzieję na bliską współpracę między organizacjami. W zastępstwie Prezesa Mariusza Ścisło głos zabrał Wiceprezes SARP Rafał Rokiciński, który przywitał zgromadzonych w pawilonie delegatów oraz życzył dobrych obrad.

Akcenty honorowe

Uroczystym punktem Zjazdu było wręczenie honorowych Złotych Odznak Izby Architektów, które decyzją Krajowej Rady IARP otrzymali architekci wyróżniający się zaangażowaniem w prace samorządu lub wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie architektury oraz osoby mające aktywny wpływ na kształtowanie opinii związanych ze środowiskiem i twórczością architektów.

Architekci IARP wyróżnieni Honorową Złotą Odznaką Izby Architektów RP:

 • Elżbieta Cegielska (DSOIA RP)
 • Juliusz Modlinger (DSOIA RP)
 • Andrzej Paszkiewicz (DSOIA RP)
 • Kazimierz Kraczoń (LBOIA RP)
 • Anna Maria Warda (LBOIA RP)
 • Piotr Chuchacz (MPOIA RP)
 • Grzegorz Jachym (MPOIA RP)
 • Piotr Rudol (MPOIA RP)
 • Jarosław Wilk (MPOIA RP)
 • Henryk Piątek (SLOIA RP)
 • Małgorzata Pilinkiewicz (SLOIA RP)
 • Monika Szewczyk (SLOIA RP)
 • Andrzej Głowacki (SWOIA RP)
 • Tadeusz Biedak (WPOIA RP)
 • Ewa Pawlicka-Garus (WPOIA RP)
 • Katarzyna Weiss (WPOIA RP)
 • Jan Koperkiewicz (WMOIA RP)
 • Urszula Madeja-Kulecka (WMOIA RP)
 • Marek Zajączkowski (ZPOIA RP)

Pozostałe osoby wyróżnione Honorową Złotą Odznaką Izby Architektów RP za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury:

 • arch. Fabrizzio Barozzi
 • arch. Alberto Veiga

Za szeroką działalność na rzecz krzewienia edukacji architektonicznej wśród dzieci i młodzieży:

 • arch. Piotr Mariusz Marczak (POOIA RP)
 • arch. Elżbieta Marczak

Za dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o architekturze i jej twórcach:

 • Halina Danczowska

Przebieg obrad

Po krótkiej przerwie przystąpiono do procedur formalnych. Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali arch. Piotra Majewskiego (Mazowiecka Okręgowa IARP).

W skład Prezydium Zjazdu weszli:

 • arch. Teobald Jałyński (Śląska Okręgowa IARP) - zastępca Przewodniczącego Zjazdu
 • arch. Wojciech Gwizdak (Świętokrzyska Okręgowa IARP) - Sekretarz Zjazdu
 • arch. Roman Wieszczek (Łódzka Okręgowa IARP) - członek Prezydium Zjazdu

Następnie Zjazd wybrał Komisje Zjazdowe:

Mandatową w następującym składzie:

 • arch. Krzysztof Bojanowski (Małopolska Okręgowa IARP) - Przewodniczący
 • arch. Borys Czarakcziew (Małopolska Okręgowa IARP) - Sekretarz
 • arch. Dariusz Górny (Lubuska Okręgowa IARP) - członek
 • arch. Piotr Franta (Śląska Okręgowa IARP) - członek

Wyborczą w następującym składzie:

 • arch. Wojciech Podleski (Śląska Okręgowa IARP) - Przewodniczący
 • arch. Renata Święcińska (Podkarpacka Okręgowa IARP) - Sekretarz
 • arch. Magdalena Bieńkuńska (Mazowiecka Okręgowa IARP) - członek
 • arch. Kazimierz Butelski (Małopolska Okręgowa IARP) - członek
 • arch. Maciej Nitka (Małopolska Okręgowa IARP) - członek
 • arch. Andrzej Poniewierka (Dolnośląska Okręgowa IARP) - członek

Skrutacyjną w następującym składzie:

 • arch. Anna Serafin (Małopolska Okręgowa IARP) - Przewodnicząca
 • arch. Konrad Karmański (Łódzka Okręgowa IARP) - Sekretarz
 • arch. Maria Głowacka (Świętokrzyska Okręgowa IARP) - członek
 • arch. Henryk Piątek (Śląska Okręgowa IARP) - członek
 • arch. Anatol Kuczyński (Mazowiecka Okręgowa IARP) - członek
 • arch. Andrzej Depa (podkarpacka Okręgowa IARP) - członek

Uchwał i wniosków w następującym składzie:

 • arch. Małgorzata Włodarczyk (Małopolska Okręgowa IARP) - Przewodnicząca
 • arch. Mikołaj Machulik (Śląska Okręgowa IARP) - Sekretarz
 • arch. Piotr Szaroszyk (Mazowiecka Okręgowa IARP) - członek
 • arch. Piotr Then (Małopolska Okręgowa IARP) - członek
 • arch. Ryszard Comber (Pomorska Okręgowa IARP) - członek
 • arch. Jarosław Wilk (Małopolska Okręgowa IARP) - członek
 • arch. Waldemar Jasiewicz (Podlaska Okręgowa IARP) - członek

Po ukonstytuowaniu się komisji przegłosowano porządek obrad.

Sprawozdania z zakończonej kadencji

Obszerne sprawozdanie z działalności Krajowej Rady zostało przedstawione przez Prezesa KRIA arch. Ryszarda Grudę. Znalazły się w nim informacje o efektach pracy Krajowej Rady oraz powołanych zespołów i komisji działających w ramach organów krajowych, a także podsumowanie wewnętrznej współpracy z okręgowymi izbami oraz współpracy zagranicznej, w tym decyzji o ponownym przystąpieniu Izby do ACE. Prezes Ryszard Gruda przypomniał, że upływająca kadencja była bardzo intensywna pod względem działań legislacyjnych. Podkreślił, że wśród wielu opinii na temat aktów prawnych, szczególnie ważny jest zaproponowany rządowi projekt ustawy o architektach, zakładający uregulowanie w odrębnej ustawie zasad wykonywania zawodu architekta, pełnienia samodzielnych funkcji w procesie inwestycyjnym i uzyskiwania uprawnień w zawodzie architekta, a nie w specjalności budowlanej oraz określenie ustroju Izby Architektów RP. W swoim sprawozdaniu ustępujący Prezes mówił także o przygotowaniu dla Krajowego Zjazdu pakietu wewnętrznych regulacji Izby, współpracy z organizacjami zewnętrznymi, kontynuacji programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni, współorganizacji targów Budma, uporządkowaniu pracy biura i ustabilizowaniu sytuacji finansowej Izby. Kolejnym mówcą był Skarbnik KRIA arch. Leszek Horodyski, który przedstawił stan finansów Krajowej Izby Architektów. Następnie sprawozdania przedstawili: arch. Małgorzata Włodarczyk (Przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej), arch. Krystyna Kakareko (Przewodnicząca Krajowego Sądu Dyscyplinarnego) oraz arch. Andrzej Pawlik (Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej). Jako ostatni w tej części zjazdu głos zabrał arch. Paweł Filipowicz, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, który pozytywnie podsumował złożone sprawozdania i pracę organów krajowych Izby Architektów RP. Po dyskusji delegaci przyjęli sprawozdanie Krajowej Rady Izby Architektów oraz wszystkich krajowych organów Izby, tym samym oficjalnie zamykając kadencję 2014-2018.

Wybory na stanowisko Prezesa Izby Architektów RP

Głównym punktem Zjazdu był wybór nowego Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP, który pokieruje pracami samorządu w kadencji 2018-2022.

W okresie poprzedzającym Zjazd zgłosiło się trzech kandydatów na stanowisko Prezesa: arch. Piotr Gadomski, który w kończącej się kadencji był wiceprezesem KRIA ds. legislacji, arch. Ryszard Gruda, dotychczasowy Prezes KRIA, oraz arch. Małgorzata Pilinkiewicz, pełniąca funkcję Przewodniczącej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. Przed prezentacją kandydatów z wyborów wycofał się Ryszard Gruda.

Dwoje konkurujących kandydatów w dość szeroki sposób zaprezentowało swoje programy oraz szczegółowo odpowiadało na wiele pytań zadawanych z sali. W wyniku przeprowadzonego głosowania, stosunkiem głosów 43 do 37, nowym Prezesem Krajowej Rady Izby Architektów RP została arch. Małgorzata Pilinkiewicz. Pierwsze gratulacje wraz z kwiatami nowa Prezes przyjęła od ustępującego kolegi. Delegaci gorącymi oklaskami nagrodzili zwycięzcę, a owacją na stojąco podziękowali arch. Ryszardowi Grudzie za czteroletnie kierowanie samorządem.

Po wystąpieniu programowym nowej Prezes Małgorzaty Pilinkiewicz, Zjazd przystąpił do wyborów członków Krajowej Rady. Wszyscy zgłoszeni kandydaci zaprezentowali w zwięzły sposób tematy, jakimi chcieliby się zajmować w przyszłej Radzie. Po prezentacjach Zjazd przystąpił do wyborów członków Rady, którymi zostali:

 • arch. Piotr Andrzejewski
 • arch. Dominik Banaszak
 • arch. Ryszard Comber
 • arch. Borysław Czarakcziew
 • arch. Piotr Franta
 • arch. Wojciech Gęsiak
 • arch. Wojciech Gwizdak
 • arch. Grzegorz Jachym
 • arch. Łukasz Krawontka
 • arch. Anna Kulińska
 • arch. Mariusz Szabłowski
 • arch. Piotr Żabicki

Debaty trwały do późnego wieczora. Już w nocy, na zakończenie pierwszego dnia zjazdu, delegaci mieli szansę obejrzeć niezwykle interesujący film „Uzdrowisko. Architektura Zawodzia” opowiadający o uzdrowiskowej dzielnicy Ustronia zrealizowanej przez znany duet śląskich architektów Henryka Buszko oraz Aleksandra Frantę.

Drugi dzień Zjazdu

Drugiego dnia Zjazdu odbyły się wybory przewodniczących oraz członków wszystkich organów Krajowych Izby Architektów RP.

Na Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej został ponownie wybrany arch. Paweł Filipowicz. Krajowy Zjazd Izby Architektów wybrał członków KKR w następującym składzie:

 • arch. Dariusz Anisiewicz
 • arch. Leszek Horodyski
 • arch. Marek Pelc
 • arch. Piotr Then
 • arch. Roman Wieszczek
 • arch. Marek Zajączkowski

Przewodniczącą Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej kolejny raz została arch. Małgorzata Włodarczyk. W skład KKK weszli:

 • arch. Paweł Czajka
 • arch. Andrzej Duda
 • arch. Zbigniew Kowalewski
 • arch. Leszek Link
 • arch. Stanisław Łapieński-Piechota
 • arch. Jacek Nawrocki
 • arch. Andrzej Nowak
 • arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz
 • arch. Alicja Strojny
 • arch. Jerzy Uścinowicz
 • arch. Włodzimierz Wilczewski
 • arch. Jolanta Zdziech-Naperty

Krajowy Zjazd Izby Architektów powierzył funkcję Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego arch. Piotrowi Bilińskiemu. Członkami KSD zostali:

 • arch. Zofia Brzykczyk-Lenartowicz
 • arch. Marcin Charciarek
 • arch. Maciej Ciszkowski
 • arch. Aleksander Furmanek
 • arch. Tomasz Grzelakowski
 • arch. Aleksandra Heine
 • arch. Krystyna Kakareko
 • arch. Andrzej Klimiuk
 • arch. Krzysztof Kobielski
 • arch. Mikołaj Kołacz
 • arch. Małgorzata Kruszko-Szotyńska
 • arch. Wiesław Krzyk
 • arch. Kazimierz Łatak
 • arch. Zenon Nowacki
 • arch. Jan Okowiński
 • arch. Stanisław Przytuła
 • arch. Małgorzata Rudnicka-Kurzeja
 • arch. Monika Szewczyk
 • arch. Przemysław Wierzbicki
 • arch. Marek Witkowski
 • arch. Jerzy Wróbel
 • arch. Hanna Zamorska

Na funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej została wybrana arch. Maria Jankowska-Olbratowska.

Na zakończenie drugiego dnia obrad i całego Zjazdu odbyła się krótka debata programowa oraz głosowania nad zgłoszonymi uchwałami i wnioskami do KRIA. W komentarzach powyborczych można było usłyszeć, że decyzje delegatów IV Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu IARP potwierdzają chęć kontynuacji ogólnego kierunku działania Izby Architektów, a zmiany personalne powinny zapewnić ciągłość rozwoju. Koleżanki i Koledzy, wchodzący do zespołów organów krajowych, deklarowali wniesienie świeżej energii, zapału i inicjatyw, a jednocześnie w krajowych strukturach pozostało wiele doświadczonych osób działających na rzecz samorządu w poprzednich kadencjach (zarówno w organach krajowych, jak i okręgowych).

W głosach wybierających i wybranych słychać było nadzieje, że połączenie dotychczasowego doświadczenia ze świeżymi siłami nowej Prezes przyniesie jeszcze większą skuteczność działania i coraz więcej realnego wsparcia w codziennym wykonywaniu zawodu architekta. Takie są również oczekiwania członków Izby Architektów.

arch. Piotr Majewski, architekt IARP
Przewodniczący Zjazdu

arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
Sekretarz Zjazd


Załączniki: