Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 14:29:52

Uchwała nr 17

Uchwała nr 17 w sprawie wniosków i projektów uchwał złożonych w dniach 23 i 24.11.2002 do Komisji uchwał i wniosków Zjazdu

Na podstawie art. 8 pkt. 14 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2001r), uchwala się, co następuje:

§1
Złożone Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Zjazdu Izby Architektów wnioski wychodzące poza ramy programu lub nie będące przedmiotem obrad Zjazdu przekazuje się właściwym organom Izby.

§2
Zjazd zobowiązuje krajowe organy Izby do ich analizy i uwzględniania podczas prac bieżących.

§3
Zobowiązuje się Radę Krajową Izby do przekazania informacji o realizacji tej uchwały najbliższemu Krajowemu Zjazdowi Izby.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Paweł Detko Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański Przewodniczący Zjazdu