Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 14:27:09

Uchwała nr 15

Uchwała nr 15 w sprawie zwrotu kosztów poniesionych z tytułu sprawowania funkcji w organach Izby Architektów

Na podstawie art. 44 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2001r), uchwala się, co następuje:

§1
Zwrot kosztów poniesionych przez członka w związku ze sprawowaniem funkcji w organach Izby Architektów może odbywać się w formie wypłat ryczałtowych za udział w posiedzeniach tych organów

.

§2
Wysokość pojedynczego ryczałtu określają odpowiednie rady izby w oparciu o swoje budżety, przy czym nie może ona przekroczyć 100zł. za posiedzenie. Liczba posiedzeń, za które przysługuje zwrot kosztów nie może przekroczyć dwóch w ciągu miesiąca dla członków Rady, czterech w ciągu miesiąca dla członków Prezydium Rady oraz jednego w miesiącu dla członków innych organów.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu