Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 14:17:10

Uchwała nr 12

Uchwała nr 12 w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia list członków Okręgowych Izb Architektów

Na podstawie art.31 pkt.8 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2001r. Nr 5 poz.42 z późn.zm) uchwala się co następuje:

§ 1
W "Regulaminie prowadzenia list członków okręgowych izb architektów" wprowadza się następujące zmiany:

 1. dotychczasowy tytuł Rozdziału VII otrzymuje brzmienie: "Pieczęcie imienne".
 2. § 10 otrzymuje brzmienie:
  "1. Członek okręgowej izby architektów, potwierdzając wykonanie czynności związanych z pełnioną samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, posługuje się pieczęcią imienną według wzoru ustalonego obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem poniższego ust. 2.
  2. Treść pieczęci imiennej winna być uzupełniona numerem wpisu na listę właściwej okręgowej izby architektów oraz literowym skrótem nazwy tej izby."
 3. w Rozdziale VII Regulaminu dodaje się § 10 a w brzmieniu:
  "1. W przypadku zawieszenia architekta w prawach członka izby, pieczęć imienną deponuje się w radzie właściwej okręgowej izby architektów na czas zawieszenia oznaczony orzeczeniem lub uchwałą właściwego organu tej izby.
  2. Pieczęć imienna architekta skreślonego z listy członków okręgowej izby architektów podlega przekazaniu radzie tej izby.
  3. O zawieszeniu w prawach członka lub skreśleniu z listy członków izby, rada okręgowej izby architektów powiadamia na piśmie właściwe organy administracji rządowej i samorządowej w okręgu jej działania. Powiadomienie zawierać powinno informacje w przedmiocie zdeponowania lub przekazania pieczęci imiennej."

§ 2
Rady okręgowych izb architektów zobowiązane są do dnia 31.03.2003 r. dostosować pieczęcie imienne członków do wymogów § 10 ust. 2 Regulaminu w jego brzmieniu ustalonym niniejszą uchwałą.

§ 3
Krajowa oraz okręgowe rady izby architektów powiadomią o treści niniejszej uchwały właściwe organy administracji rządowej i samorządowej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu